Tlačová správa | Vyjadrenie SSE k zmenám cien na rok 2017, Tlačové správy, Médiá, Stredoslovenská energetika
  • Prejsť na

Tlačová správa | Vyjadrenie SSE k zmenám cien na rok 2017

31. január 2017

V poslednom období bolo možné z médií, či pri reakciách politikov často počuť o spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE). Nie všetky informácie, ktoré odzneli však boli voči spoločnosti prezentované pravdivo, správne a v súlade s legislatívou. 

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), odmieta kritiku za nárast cien elektrickej energie platných pre rok 2017, ktorú jej zákazníci v súčasnosti často pripisujú. Stredoslovenská energetika je momentálne v porovnaní s inými dodávateľmi výrazne viac poškodená, pretože sa v médiách mylne zamieňa s distribučnou spoločnosťou Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. (SSE-D). Ide pritom o dve samostatné spoločnosti, s veľmi podobným názvom. Spoločnosť SSE je ako dodávateľ elektrickej energie v zmysle legislatívy odčlenená od roku 2007 od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. (SSE-D). 

SSE ako dodávateľ elektrickej energie ovplyvňuje z celkovej ceny elektriny približne len jej jednu tretinu. Táto časť ceny klesla pre rok 2017 približne o 14% pre domácnosti a 10% pre podnikateľov. Zvyšok (teda asi 2/3) tvoria rôzne regulované poplatky stanovené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Práve k ich navýšeniu došlo napríklad pri tarife za prevádzkovanie systému, cez ktorú sa realizuje štátna podpora výroby z obnoviteľných zdrojov, kombinovaná výroba elektriny a tepla, ale tiež podpora ťažby domáceho uhlia. K zmenám došlo aj pri štruktúre cien za prístup do distribučnej sústavy (v závislosti od veľkosti, resp. počtu fáz hlavného ističa). Spoločnosť SSE bola teda pri stanovovaní cien elektrickej energie pre rok 2017 v rovnakej situácii ako všetci dodávatelia, ktorí museli tieto regulované poplatky prebrať v stanovenej výške. Teda aj keď sa odberateľ rozhodne zmeniť dodávateľa energií, neznamená to, že sa vyhne plateniu regulovaných poplatkov, nakoľko sú pre všetkých zákazníkov na strednom Slovensku rovnaké.

SSE ako dodávateľ elektrickej energie sa rovnako ako ostatní dodávatelia riadi platnou legislatívou a platnými cenovými rozhodnutiami vydanými Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Vzhľadom na nové cenové rozhodnutie URSO bude SSE zasielať v najbližších dňoch svojim zákazníkom v segmente podnikatelia a samosprávy nové preddavkové platby na rok 2017. Pre zákazníkov, u ktorých nedošlo k nárastu spotreby na odbernom mieste oproti predchádzajúcemu obdobiu, budú preddavkové platby maximálne na úrovni roku 2016. Nové cenové rozhodnutie však zároveň zachováva zmeny v poplatkoch podľa veľkosti hlavného ističa pre segment podnikateľov a samosprávy. Preto Stredoslovenská energetika odporúča svojim zákazníkom skontrolovať a prehodnotiť veľkosť hlavného ističa na odbernom mieste, prípadne si navýšiť preddavkovú platbu, aby sa vyhli možným nedoplatkom vo vyúčtovacej faktúre. Dohody o preddavkových platbách pre rok 2017, ktoré boli zaslané podľa pôvodného cenového rozhodnutia URSO v mesiaci január, budú stornované. 

Zákazníkom zo segmentu domácnosti, neboli doteraz zaslané spoločnosťou SSE nové rozpisy záloh. Stredoslovenská energetika tak urobí v najbližších dňoch v zmysle nového cenového rozhodnutia URSO. Pre domácnosti, u ktorých nedošlo k nárastu spotreby na odbernom mieste oproti predchádzajúcemu obdobiu, budú zálohy maximálne na úrovni roku 2016. Nové cenové rozhodnutie však zároveň zachováva zmeny v poplatkoch za hlavný istič (v závislosti od počtu fáz) pre väčšinu sadzieb, podobne ako v iných regiónoch Slovenska, preto Stredoslovenská energetika odporúča svojim zákazníkom – domácnostiam skontrolovať a prehodnotiť počet fáz hlavného ističa.

Po doručení nových preddavkových platieb pre podnikateľov, samosprávy ako aj záloh a vyúčtovaní pre domácnosti sú odberatelia povinní ich v zmysle platnej legislatívy uhradiť. Táto povinnosť sa týka aj už zaslaných vyúčtovacích faktúr ku 31.12.2016 pre podnikateľov a samosprávy, nakoľko ide o vyúčtovanie platieb za elektrickú energiu za predchádzajúci rok, na ktoré sa nové cenové rozhodnutie URSO nevzťahuje.

V prípade ďalších otázok sa môžu zákazníci SSE obrátiť na zákaznícku linku alebo navštíviť niektoré z ôsmych zákazníckych centier, kde im odborní pracovníci pomôžu zorientovať sa v otázkach aktuálnych cien a poradia ohľadom optimalizácie ističov. Postup pre zrýchlenú realizáciu zmeny hlavného ističa nájdu zákazníci SSE aj na stránke sse.sk.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.