Tlačová správa | Ceny energií pre segment malých a stredných podnikateľov v zmysle nového nariadenia vlády, Tlačové správy, Médiá, Stredoslovenská energetika
  • Prejsť na

Tlačová správa | Ceny energií pre segment malých a stredných podnikateľov v zmysle nového nariadenia vlády

Žilina, 20. januára 2023

Vláda SR na svojom mimoriadnom rokovaní dňa 16. 1. 2023 prijala nový spôsob zastropovania ceny dodávky elektriny a plynu, ktorý sa týka výhradne zraniteľných odberateľov - podnikateľov a organizácií, s regulovanou cenou (tzv. malé podniky, s ročnou spotrebou elektriny do 30 MWh a plynu do 100 MWh).

Pôvodná schéma štátnej pomoci, o ktorej SSE svojich zákazníkov informovala a v zmysle ktorej postupovala pri stanovení výšky preddavkových platieb pre rok 2023, sa podľa nového nariadenia Vlády SR pre túto skupinu odberateľov mení. Spätne, od 1. 1. 2023, tak bude cena dodávky pre zraniteľných odberateľov s regulovanou cenou, zastropovaná na úrovni 199 eur/MWh pre elektrinu a 99 eur/MWh pre plyn. Zo strany odberateľov, nie je v tomto prípade potrebná žiadna aktivita.

Nariadenie vlády je v Zbierke zákonov SR zverejnené od 17. 1. 2023. V zmysle neho SSE bezodkladne vystaví novú dohodu o preddavkových platbách pre rok 2023. Pôvodne zaslanú dohodu o preddavkoch, môžu odberatelia považovať za bezpredmetnú. Úhrady, už budú realizovať podľa novo zaslanej dohody o preddavkových platbách. Zákazníci, ktorí majú mesačný fakturačný cyklus a úhradu za mesiac január už realizovali, budú mať túto platbu započítanú vo vyúčtovacej faktúre za mesiac január. Táto vyúčtovacia faktúra im už bude vystavená so zastropovanými cenami dodávky a v prípade preplatku im tento bude vrátený.

Zároveň SSE upozorňuje svojich zákazníkov, že zníženie cien sa týka preddavkových platieb na rok 2023. Vyúčtovaciu faktúru za rok 2022, je potrebné uhradiť v pôvodnej výške a termíne splatnosti.

V prípade medializovaných informácii týkajúcich sa nárastu úrokov z omeškania, ide o nárast, ktorý je vypočítaný podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Nie len SSE ale aj všetkým ostatným dodávateľom rastie počet pohľadávok voči svojim zákazníkom - dlžníkom. Náklady na obsluhu týchto pohľadávok prudko stúpajú, preto musela SSE pristúpiť k navýšeniu úrokov, ktoré je dlžník povinný zaplatiť. Tento postup je bežný vo viacerých sektoroch priemyslu.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.