Kontakty pre domácnosti

Poštová adresa

Stredoslovenská
energetika a.s.
Zákaznícke služby
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Identifikačné údaje

IČO: 36 403 008
IČ DPH: SK 2020106682

Bankové spojenie: VÚB, a. s., Číslo účtu: 702 432 / 0200
Identifikačné číslo IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432
Kód SWIFT: SUBA SKBX

Adresa banky: VÚB Banka, a.s., Na Bráne 1, 010 43 Žilina, Slovakia
Akciová spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo: 10328/L, deň zápisu 01. 01. 2002.