Informácie pre dodávateľov

Stredoslovenská energetika, a. s., zabezpečuje nákup tovarov, prác a služieb v súlade so zákonom o regulácii v sieťových odvetviach a v súlade s internými predpismi spoločnosti. Politika nákupu je založená na transparentnosti a rovnosti šancí s cieľom dosiahnuť efektívne ceny, ktoré zodpovedajú požadovanej kvalite a výhodným obchodným podmienkam.