Informácie a kontakty pre dodávateľov

Na zaradenie do databázy dodávateľov treba predložiť nasledujúce doklady zodpovednému nákupcovi:

  • doklad o oprávnení podnikať v danej oblasti,
  • špecifické osvedčenia, oprávnenia na danú činnosť a povolenia,
  • certifikáty (ISO, materiálov atď.),
  • referencie

Kontakty pre obstarávanie tovarov, prác a služieb

Ing. Alena Kostelanská

E-mail: alena.kostelanska@sse.sk

Služby:
Znalecké posudky, objednávky k SLA zmluvám v rámci SSE group, ochranné nápoje, strážna a bezpečnostná služba, zneškodňovanie odpadov, pranie prádla, deratizácia, údržba a opravy systémov PCO, PSN, PST, nájom vrátane poplatkov s ním spojených, poplatky za energie – elektrina, plyn, voda,  poplatky za využitie hydropotenciálu. distribučné poplatky, nákup periodík a odbornej literatúry, konferencie, školenia.

 

Ing. Andrej Macko

E-mail: andrej.macko@sse.sk

Materiál:
Kancelárska technika, kancelárske potreby, mobilné telefóny a príslušenstvo, PC a príslušenstvo, RSA kľúče, elektrospotrebiče, GPS navigácie, fotoaparáty, ďalekohľady, batérie, nabíjačky, drogéria, kuchynské potreby.

Služby:
Štruktúrovaná kabeláž, opravy mobilných telefónov, opravy a údržba kancelárskej techniky, bufet, stravné lístky, IT technológie, telekomunikačné služby, prenájom optických vláken, mobilné hlasové a dátové služby, GPS monitoring vozidiel, služby pre dopravu, taxislužba, PHM.

 

Ing. Michal Murárik

E-mail: michal.murarik@sse.sk 

Materiál:
Hasiace prístroje, ručné náradie zdravotnícky materiál, OOPP, nábytok

Služby:
Revízie a kontroly elektrozariadení, bleskozvodov, plynových zariadení, revízie tlakových nádob, rebríkov, upratovacie služby, požiarna ochrana, kosenie a likvidácia trávnatých porastov, zimná údržba, projekty energetickej efektívnosti, pracovná zdravotná služba, rekonštrukcie, opravy, údržba, PD a iné služby stavebného charakteru, dodávky a servis klimatizácie, servis a opravy výťahov, opravy strojné, sťahovanie, ubytovanie.

 

Marta Škrkoňová

E-mail: marta.skrkonova@sse.sk

Služby:
Náklady na reprezentáciu, bankové a iné poplatky (vrátane členských), exekúcie, poštové poplatky, audity, poradenstvo a konzultačné služby, právne služby, poistenie, tlmočnícke a prekladateľské služby, expresné zásielky, SIPO, ostatné drobné služby (foto, pečiatky, vizitky...), propagačné predmety, letenky, marketing, propagácia, reklama, inzercia, sprostredkovanie EE a plynu.