BOZP, Informácie pre dodávateľov, Stredoslovenská energetika

BOZP

Bezpečnosť v skupine SSE

Vrcholový manažment spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., sa týmto zaväzuje, že zaistí dostupnosť všetkých potrebných zdrojov pre trvalý rozvoj a zlepšovanie integrovaného systému manažérstva spoločnosti pre oblasť kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a plnení príslušných legislatívnych požiadaviek a predpisov.

Školenie dodávateľov, zabezpečovanie vstupov do priestorov spoločností skupiny SSE

Školenie (poučenie) dodávateľov z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a oboznámenie s internými smernicami je povinné pre všetkých dodávateľov služieb a prác. Bez tohto školenia nie je umožnený vstup zhotoviteľa do priestorov spoločností skupiny SSE na zabezpečenie plnenia zmluvných činností.

Školenie sa vykonáva pre zodpovedného zástupcu dodávateľa (vedúceho zamestnanca, vedúceho prác zhotoviteľa). Poučenie je zamerané na problematiku dodržiavania predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a na zvláštnu povahu a stav elektrických zariadení, na ktorých alebo v blízkosti ktorých bude dodávateľ pracovať. Zodpovedný zástupca dodávateľa je taktiež povinný toto poučenie zabezpečovať u svojich subdodávateľov alebo zamestnancov, ktorí určené práce na pracovisku objednávateľa vykonávajú na základe zmluvy o diele so zhotoviteľom. Školenie dodávateľov z predpisov na zaistenie BOZP a OPP platí počas trvania zmluvy, v prípade predlžovania zmluvy platí poučenie 24 mesiacov.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.