Zamestnanci, Spoločenská zodpovednosť, Stredoslovenská energetika

Zamestnanci

Bezpečnosť na pracovisku

Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov je v spoločnostiach skupiny SSE na prvom mieste. Uvedomujeme si obrovský záväzok, ktorý v tejto oblasti ako zamestnávateľ máme. Zabezpečujeme maximálne plnenie legislatívnych požiadaviek v danej oblasti aj plnenie ďalších požiadaviek (napr. integrovaný systém manažérstva podľa medzinárodných noriem OHSAS 18 001 a ISO 14 001). Napĺňaniu cieľov v danej oblasti sa v rámci skupiny SSE aktívne venujú programy a podporné skupiny so zameraním na neustále zlepšovanie povedomia v BOZP oblasti u zamestnancov na všetkých úrovniach.

Ocenenia

SSE bola 5x ocenená ako Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti za rodinnú politiku a najoriginálnejšie opatrenia.

Taktiež sme získali ocenenie Via Bona INŠPIRATÍVNA FIRMA za projekt zvyšovania kvalifikácie zamestnancov.

SSE získala spomedzi slovenských energetických firiem najvyššie ocenenie za efektívne riadenie ľudí a najlepšie praktiky v oblasti ľudských zdrojov na trhu. Cenu s názvom Leading HR Organisation 2015 nám bola udelená spoločnosťou PricewaterhouseCoopers.

Vzdelávanie zamestnancov

Cieľom spoločnosti SSE je mať motivovaných zamestnancov, ktorí majú priestor na realizáciu svojich pracovných úloh a profesijný rozvoj. Vytvárame priestor, aby mali zamestnanci možnosť neustále rozvíjať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre zdokonalenie sa vo svojej pracovnej oblasti v súlade so strategickým zámerom spoločnosti.
Rovnako podporujeme zamestnancov pri zvyšovaní kvalifikácie na vysokých školách a univerzitách.

Benefity pre zamestnancov

Na podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom zamestnancov ponúka SSE množstvo atraktívnych benefitov. K už štandardným benefitom patrí predĺžený nárok na dovolenku, flexibilný pracovný čas, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok na predškolské zariadenia pre deti zamestnancov, rôzne športové a kultúrne podujatia pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a množstvo iných. Naši zamestnanci majú tiež možnosť využiť výhodnejšie podmienky a zľavy u rôznych obchodníkov a poskytovateľov služieb. Aktívne sa venujeme podpore žien na materskej a rodičovskej dovolenke.

Absolventská prax

SSE aktívne spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žilinskom kraji. Umožňujeme vykonávanie absolventskej praxe absolventom evidovaných na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. SSE im ponúka dočasné uplatnenie v oblastiach ľudských zdrojov, obchodu, financií, projektového riadenia a zákazníckych služieb. Pre absolventov je to možnosť získať prax prostredníctvom plnenia úloh, prevzatia zodpovednosti a v neposlednom rade aj dodržiavania pracovnej disciplíny. Zoznámia sa s firemným prostredím, sú súčasťou tímov profesionálov a majú možnosť nadviazať vzťahy, získať kontakty a premyslieť si, akým smerom sa bude uberať ich profesijný život.

Spoločenské aktivity

Pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov zabezpečuje naša spoločnosť rôzne športové a kultúrne aktivity ako sú: Vítanie jari s novou energiou, Letné športové hry, Family day, Deň energetikov a iné.

Interný časopis

Pre zamestnancov štvrťročne vydávame interný časopis Linka E, kde sa oboznamujú s novinkami z iných oddelení, z projektov a zo športových a kultúrnych aktivít.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.