Životné prostredie, Spoločenská zodpovednosť, Stredoslovenská energetika

Životné prostredie

Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Sme partnerom organizácie Ochrana dravcov na Slovensku v projekte Ochrana orla krikľavého. Projekt je spolufinancovaný z Európskej komisie z programu LIFE+. Cieľom projektu je zlepšenie podmienok ochrany orla krikľavého na Slovensku prostredníctvom vytvorenia priaznivých podmienok na stabilizáciu populácie tohto vzácneho európskeho dravca. Projekt trval v období rokov 2011 – 2014. V roku 2015 bol úspešne ukončený.

Podpora obnoviteľných zdrojov

Prostredníctvom dcérskych spoločností SSE – Solar, s. r. o., Stredoslovenská energetika – Project Development, s. r. o., intenzívne využívame obnoviteľné zdroje energie – výrobu elektriny zo slnečnej energie.

E-mobilita

V roku 2011 sme do vozového parku zaradili päť elektrických vozidiel značky iOn, ktoré používajú naši zamestnanci, a vybudovali sme interné nabíjacie stanice pre vlastné potreby. V oblasti verejných nabíjacích staníc spolupracujeme s Katedrou cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline.

Aby sme myšlienku e-mobility a ochrany životného prostredia priblížili aj verejnosti, zrealizovali sme projekt e-Jazda, ktorý momentálne prebieha v Banskej Bystrici a vo Zvolene pod názvom e-Jazda v meste. Unikátnu skúsenosť s používaním elektromobilov získajú počas jedného roka mestskí policajti z oboch miest.

Poradenstvo v oblasti energetickej efektívnosti

Poskytujeme množstvo praktických rád a tipov, ako čo najefektívnejšie využívať elektrickú energiu, ako aj množstvo zaujímavých „zľavnených ponúk“ pri nákupe vykurovacej a klimatizačnej techniky.

Podiel energetických zdrojov na výrobe elektriny

SSE, a. s., dodáva svojim zákazníkom elektrickú energiu z jednotlivých zdrojov v nasledujúcom pomere:
Podiel energetických zdrojov na výrobe elektriny

Vplyv vyrobenej elektriny na životné prostredie:

2022 Zvyškový mix dodávateľa SSE
CO2 (gCO2/kWh) 130,39
Rádioaktívny odpad (t) 33,40

Najväčší podiel v dodávanej elektrine má dlhodobo elektrina vyrobená v jadrových zdrojoch. Dosah elektrickej energie vyrobenej a dodanej na báze štiepnej reakcie uránu alebo plutónia je v prípade bežnej prevádzky zabezpečenej riadiacimi systémami bez vedľajších vplyvov. Dôraz sa musí dávať na bezproblémovú prepravu, výmenu palivových článkov a uloženie vyhoreného paliva po spotrebovaní jeho energetickej hodnoty. Problémovou záležitosťou je uloženie, pretože rozloženie dnešného vyhoreného paliva na neškodné súčasti – polčas rozpadu – je viac ako 1 000 rokov.

Uhlie ako primárny energetický zdroj má na rozdiel od jadra podstatný vplyv na zemskú atmosféru. Výroba elektriny z uhlia priamo produkuje emisie tzv. skleníkových plynov (SO2, NO a NO2), ktoré spôsobujú kyslé dažde a pravdepodobne tiež globálne otepľovanie. Tieto efekty majú negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva v okolí elektrárne. Ich vplyv sa čiastočne znižuje odsírovacími zariadeniami.

Obnoviteľné zdroje sú dnes veľmi populárnym a ekologickým variantom, no tiež s vedľajšími - i keď neporovnateľne nižšími negatívnymi účinkami. Do skupiny vodných zdrojov sa zarátavajú aj prečerpávacie vodné elektrárne, veľké vodné elektrárne však zasahujú do ekosystému krajiny napríklad obmedzením migrácie vodných živočíchov a ovplyvnením hladiny a kvality podzemných vôd.

Slnečné elektrárne sú najčistejším zdrojom elektrickej energie, i keď s problémami nepravidelnosti z dôvodu závislosti od slnečného svitu – na Slovensku sa veľmi rozšírili po roku 2010. Medzi zdroje na báze plynu sa počítajú kombinované zdroje výroby tepla a elektriny – teplárne, kogeneračné zdroje a paroplynový cyklus –, ktoré takisto produkujú emisie skleníkových plynov výrobou elektriny. Pokiaľ ide o veterné elektrárne (SSE vo svojom portfóliu tento zdroj nemá), kinetickou silou vrtúľ ohrozujú divožijúce vtáky v okolí elektrární a takisto spôsobujú hluk. Do kompletného portfólia zdrojov musíme zahrnúť aj ostatné zdroje, kde sú započítané závodné elektrárne, biomasa a iné malé zdroje.

Najväčším problémom väčšiny obnoviteľných zdrojov v distribučnej sieti je potreba ich zálohovania pre nepravidelnú, resp. zníženú dodávku (vplyvom poveternostných podmienok – slabý vietor, málo vody). Záložné zdroje spravidla spaľujú fosílne palivá, čím sa i obnoviteľné zdroje stávajú sekundárnym producentom skleníkových plynov.

Záchranná stanica a ekocentrum Zázrivá

V spolupráci so stanicou sme overovali funkčnosť nového typu ochrany – konzolovú chráničku na rovinnej konzole 22 kV vedenia. Na základe pozorovaní v teréne bola potvrdená 100 % funkčnosť konzolovej chráničky pri zabránení úhynu vtáctva na elektrických vedeniach a zároveň vhodnosť jej použitia aj v iných lokalitách chránených území stredného Slovenska.

Environmentálna politika

Environmentálne zodpovedný výrobca

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.