Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti, Informácie o spoločnosti, Stredoslovenská energetika

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Oznámenia v súvislosti s protispoločenskou činnosť v spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., možno podať týmito spôsobmi:

- elektronicky na e-mailovej adrese whistleblowing@sse.sk,
- telefonicky na záznamníku telefónnej linky klapka +421 41 519 2015,
- osobne alebo prostredníctvom pošty zaslanej na adresu sídla spoločnosti: Stredoslovenská energetika, a. s., vedúci odboru Interný audit, Pri Rajčianke 28591/4B, 010 47 Žilina.

Kto je oznamovateľom ?

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, a teda úradu, prokuratúre alebo správnemu orgánu príslušnému na konanie o správnom delikte alebo zamestnávateľovi;

Oznamovateľom je aj ten, kto v dobrej viere, teda ten, kto je presvedčený o pravdivosti svojich zistení:

  1. urobí oznámenie a koho pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedel informácie o protispoločenskej činnosti počas tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo aj iného vzťahu, ako je napríklad dobrovoľnícka činnosť, stáž, činnosť SZČO na základe zmluvy a pod.,
  2. urobí oznámenie a jeho pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedel informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,
  3. urobil oznámenie anonymne a jeho totožnosť bola odhalená,
  4. zverejnil informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedel počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov, a jeho pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu, alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu.

Oznamovateľ si však môže uplatňovať ochranu, len ak informácie zverejní z dôvodu, že:

4a. urobil oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebol oboznámený s výsledkom preverenia oznámenia alebo neboli prijaté vhodné opatrenia a následne urobil takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,

4b. urobil oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebol v primeranej lehote oboznámený so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,

4c. je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo

4d. je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení. Ide teda o prípady, kde je zjavný konflikt záujmov a nie je rozumný predpoklad, že by to inštitúcia vyriešila objektívne a nestranne.

Závažnou protispoločenskou činnosťou sa podľa § 2 písm. d) zákona rozumie:

- trestné činy podľa § 168, § 170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226, § 233a, § 237 až 240, § 243, § 243a, § 247, § 247d, § 251a, § 252 až 254, § 261 až 263, § 266 až 268, § 271, § 278a, § 283, § 299a, § 302, § 305, § 326 až 327a, § 328 až 336b, § 336d, § 348, § 352a alebo § 374 Trestného zákona,

- trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,

- správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo

- správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

S odkazom na ust. § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno pod pojmom protispoločenská činnosť rozumieť:

- konanie, ktoré je trestným činom, alebo

- konanie, ktoré je priestupkom alebo správnym deliktom, alebo

- iné konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť (napr. diskriminácia, šikana, obťažovanie...).

Odvetné opatrenia voči oznamovateľovi sú zakázané.

Zákon upravuje možnosti ochrany oznamovateľov:

- § 3 zákona upravuje poskytnutie ochrany oznamovateľovi v prípade, keď podal oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, žiadosť o poskytnutie ochrany môže oznamovateľ podať zároveň s oznámením alebo počas trestného konania, žiadosť sa podáva prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice,

- § 5 zákona upravuje poskytnutie ochrany oznamovateľovi v prípade, ak podal oznámenie o správnom delikte správnemu orgánu, žiadosť o poskytnutie ochrany môže oznamovateľ podať zároveň s oznámením alebo počas konania o správnom delikte, žiadosť sa podáva orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte písomne alebo ústne do zápisnice,

- § 12 zákona upravuje možnosť ochrany oznamovateľa, ktorá spočíva v možnosti Úradu na ochranu oznamovateľov (ďalej len „Úrad“) pozastaviť účinnosť pracovnoprávneho úkonu voči oznamovateľovi, ak je dôvodné podozrenie, že bol takýto úkon urobený v súvislosti s oznámením, oznamovateľ môže požiadať Úrad o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu do 15 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel.

Zodpovedná osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa oznámenia, toho, proti komu smeruje, a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri prijímaní a preverovaní oznámení.

Stredoslovenská energetika, a. s., bezodkladne, najneskôr do siedmich dní od prijatia oznámenia, oznamovateľovi potvrdí prijatie oznámenia; to neplatí, ak oznamovateľ uvedie, že na potvrdení prijatia oznámenia netrvá. Orgán príslušný na prijatie oznámenia nepotvrdí prijatie oznámenia, ak sa dôvodne domnieva, že potvrdenie prijatia oznámenia môže ohroziť ochranu totožnosti oznamovateľa.

V podmienkach Stredoslovenskej energetiky, a. s., sú všetky prijaté oznámenia registrované v registratúrnom systéme, ku ktorému majú prístup výlučne osoby, ktoré sa podieľajú na ich prijatí a vybavení.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.