Štruktúra akcionárov a manažment

Štruktúra akcionárov spoločnosti SSE, a. s., s hodnotou vlastníckych podielov

 • 51 % – Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 • 49 % – EP Energy, a. s.

Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 • so sídlom Mlynské nivy 44/a
  827 15 Bratislava 212
  IČO: 00683832
  Akcionár vlastniaci 1 793 508 kusov akcií spoločnosti s menovitou hodnotou 59 544 465,60 EUR a počtom hlasov na valnom zhromaždení 1 793 508.

EP Energy, a. s.

 • EP Energy, a.s.
  Pařížská 130/26, Josefov,
  110 00 Praha 1
  IČO: 29259428
  Vedená u Městského soudu v Praze, oddiel B, vložka 21733

  Identifikačné číslo: 29259 428
  Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu v Brne, oddiel B, vložka č. 6278
  Akcionár vlastniaci 1 723 174 kusov akcií spoločnosti s menovitou hodnotou 57 209 376,80 EUR a počtom hlasov na valnom zhromaždení 1 723 174.

  Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. je členom skupiny EP Energy.

Manažment

Predstavenstvo

Vedenie spoločnosti

 • JUDr. Zdeněk Schraml, generálny riaditeľ
 • Mgr. Szilárd Mangult, riaditeľ divízie Obchod a služby
 • Ing. Peter Ďurmek, poverený riadením divízie Financie a služby 
 • Ing. Pavel Bárdoš, riaditeľ divízie Stratégia a rozvoj podnikania

Dozorná rada

 • Mgr. Karol Haťapka, predseda dozornej rady
 • Ing. Jozef Antošík, podpredseda dozornej rady
 • Ing. Ján Voštenák, člen dozornej rady
 • Ing. Ivan Ivanič, člen dozornej rady
 • Ing. Miroslav Martoník, člen volený zamestnancami spoločnosti
 • Mgr. Juraj Kadaši, člen volený zamestnancami spoločnosti
 • Ing. Igor Pištík, člen volený zamestnancami spoločnosti