Fakturačné údaje

Poštová adresa:

Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

IČO: 36 403 008
IČ DPH: SK 2020106682
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Žilina, č. účtu: 702 432/0200
Identifikačné číslo IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432
Kód SWIFT: SUBA SKBX
Adresa banky: VÚB Banka, a. s., Na Bráne 1, 010 43 Žilina, Slovakia
Akciová spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo: 10328/L, deň zápisu 1. 1. 2002.