Brigáda - administratívny pracovník

Miesto výkonu práce:Žilina
Finančné ohodnotenie:V závislosti od náplne práce min. 3,90 € / hod.
Termín nástupu:DECEMBER 2021

Ak ste denným vysokoškolským študentom a hľadáte si stabilnú, perspektívnu a dlhodobú brigádu (nielen počas prázdnin a víkendov), kde dostanete možnosť nadobudnúť reálne pracovné skúsenosti u inovatívnej a perspektívnej spoločnosti, tak naša pracovná ponuka je určená práve pre Vás.

Naša spoločnosť s dlhoročnou tradíciou v segmente energetiky hľadá študentov denného vysokoškolského štúdia (nekončiacich ročníkov), ktorí majú záujem pracovať ako podpora našich skúsených kolegov. Ponúkame Vám možnosť pôsobenia na organizačných jednotkách v oblasti starostlivosti o zákazníka, marketingu či ekonomiky.

Vaša konkrétna náplň práce bude závisieť od zamerania organizačnej jednotky, na ktorej budete pôsobiť. V oblasti administratívy sa môžete venovať príprave zmluvnej dokumentácie, cenových ponúk a samozrejme nesmie chýbať občasná archivácia dokumentov. Po dôkladnom zaškolení môžete pracovať s našimi internými informačnými systémami a aktualizovať rozličné obchodné či zákaznícke dáta, zastrešovať reporting, či prípadnú komunikáciu so zákazníkmi.

Ponúkame Vám možnosť fungovať v reálnych pracovných tímoch, ovládať rôzne informačné systémy a mať za mentorov skúsených kolegov. Vy ste pre nás naopak podporou na zastrešenie pomocných brigádnických prác, očakávame od Vás zmysel pre detail, precíznosť, spoľahlivý prístup a schopnosť prevziať zodpovednosť. Brigáda v našej spoločnosti je príležitosťou na získanie pracovných skúseností, ktoré môžete využiť nielen pre úspech vo Vašom štúdiu, ale aj pre Vašu budúcu kariéru.

Budeme od váš očakávať pravidelnú a stabilnú dochádzku, ako aj to, aby ste dohodnutý rozpis mesačných smien zodpovedne dodržiavali a prípadné zmeny s nami vopred odkonzultovali. Pracovať môžete maximálne 18 hodín týždenne, pričom harmonogram výkonu Vašej práce bude závisieť od dohody s vašim nadriadeným. Miestom výkonu práce bude sídlo našej spoločnosti v mestskej časti Žilina - Závodie, a preto preferujeme kandidátov, ktorí budú môcť aj v súčasnej dobe skĺbiť svoje študentské povinnosti, ako aj dopravu k nám do centrály spoločnosti.

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše doterajšie pracovné skúsenosti - neváhajte využiť detailný popis všetkých Vašich doterajších brigád, či odborných znalostí.

Uvítame doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU, alebo aspoň krátkeho sprievodného textu, v ktorom popíšete, PREČO STE SA ROZHODLI REAGOVAŤ NA NAŠU PRACOVNÚ POZÍCIU.

Dokumenty prosím, zašlite V SLOVENSKOM JAZYKU NA KONTAKTNÚ OSOBU: Ing. Pavol Tichý, tel. +421 41 519 2497, e-mail kariera@sse.sk.

DO PREDMETU E-MAILU UVEĎTE NÁZOV PRACOVNEJ POZÍCIE, NA KTORÚ REAGUJETE.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.

Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.  Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na kariera@sse.sk alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@sse.sk. Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.