Poradenstvo pre veľkoodberateľov | SSE

Potrebujete poradiť?

Často kladené otázky

Nižšie sa nachádza zoznam otázok, ktoré sa nás naši zákazníci pýtajú najčastejšie.

Stačí na to 5 jednoduchých krokov

 1. Predloženie žiadosti o pripojenie odberného miesta a uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy
  Proces obnovenia zmluvy sa realizuje v závislosti od toho, aké dlhé obdobie je odberné miesto odpojené:
 • ak je odberné miesto odpojené menej ako rok, odberateľ nepredkladá žiadnu dokumentáciu,
 • ak je odberné miesto odpojené viac ako rok a zároveň menej ako 2 roky, odberateľ predkladá správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške zariadenia,
 • ak je odberné miesto odpojené viac ako 2 roky, odberateľ predloží žiadosť o pripojenie odberného miesta a požiada o vystavenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy. Zmluva sa uzatvára medzi odberateľom a príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy, t. j. mimo dodávateľa.

  Detailné postupy pri uzatváraní zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy sú uvedené na stránkach príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy:
 1. Predloženie žiadosti o zmenu zmluvného vzťahu – obnovenie zmluvy na odbernom mieste
  Zákazník predloží dodávateľovi vyplnený formulár: 
  (vypĺňa body 1, 2, 4, 5) spolu s prílohami uvedenými v žiadosti, kópiu zmluvy o pripojení (ak bola uzavretá – 0. KROK) a vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ak bolo vystavené).
 2. Postúpenie žiadosti o zmenu zmluvného vzťahu – obnovenie zmluvy na odbernom mieste príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy
  Dodávateľ zabezpečí postúpenie žiadosti v elektronickej forme príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy v súlade s platnou technickou špecifikáciou výmeny dát a v súlade s rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.

 3. Akceptácia/zamietnutie žiadosti o zmenu zmluvného vzťahu príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy
  Prevádzkovateľ distribučnej sústavy žiadosť akceptuje, resp. zamietne na základe splnenia/nesplnenia podmienok uvedených v krokoch vyššie. O výsledku rozhodnutia informuje dodávateľa v elektronickej forme.

 4. Poskytnutie informácie odberateľovi o vyriešení žiadosti, vystavenie a zaslanie příslušných dokladov
  Dodávateľ poskytne informáciu zákazníkovi o akceptácii/zamietnutí žiadosti. Ak je proces akceptovaný, dodávateľ pošle zákazníkovi nasledujúce doklady:
 • prílohu č. 1 k zmluve o dodávke a distribúcii elektriny (ďalej len zmluva) – Zoznam odberných miest vo dvoch vyhotoveniach (ak v zmluve nie je uvedené inak),
 • prílohu č. 2 k zmluve – Technická špecifikácia odberného miesta vo dvoch vyhotoveniach (ak v zmluve nie je dohodnuté inak),
 • Dohodu o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra v jednom vyhotovení.

  Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy žiadosť zamietne, dodávateľ informuje odberateľa o dôvodoch zamietnutia.

  Po ich odstránení posiela dodávateľ opätovnú žiadosť na prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

 

Stačí na to 5 jednoduchých krokov  

1. Predloženie žiadosti o pripojenie odberného miesta a uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy

O zmenu technických údajov na odbernom mieste žiada zákazník vtedy, ak potrebuje:

 • zmeniť hodnotu hlavného ističa,
 • zmeniť maximálnu rezervovanú kapacitu,
 • realizovať rekonštrukciu prípojky,
 • inštalovať el. vykurovanie.

Zmene hodnoty hlavného ističa a zmene max. rezervovanej kapacity predchádza uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy (ďalej len zmluva). Zmluva sa uzatvára medzi odberateľom a príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy, t. j. mimo dodávateľa. Detailný postup na uzatvorenie zmluvy je uvedený na stránkach prevádzkovateľov distribučných sústav:

Ak zákazník žiada zmeniť distribučnú sadzbu alebo rezervovanú kapacitu bez zmeny maximálnej rezervovanej kapacity, netreba žiadať o uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy.

2. Predloženie žiadosti o zmenu zmluvného vzťahu – zmena technických údajov odberného miesta

Pri zmene technických údajov na odbernom mieste zákazník predkladá dodávateľovi vyplnený formulár:  

 (vyplní body 1, 2, a 5). K žiadosti priloží kópiu zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy (ak uzatvorenie vyžadujú pravidlá prevádzkovateľa distribučnej sústavy – 1. KROK) a vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Pri zmene hlavného ističa alebo typu merania zákazník predloží správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia.

Zákazník žiadosť postúpi pridelenému manažérovi starostlivosti o zákazníkov. 

3. Postúpenie žiadosti o zmenu zmluvného vzťahu – zmena technických údajov odberného miesta príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy

Dodávateľ zabezpečí postúpenie žiadosti v elektronickej forme príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy v súlade s platnou technickou špecifikáciou výmeny dát a v súlade s rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.

4. Akceptácia/zamietnutie žiadosti prevádzkovateľom distribučnej sústavy

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy žiadosť akceptuje, resp. zamietne na základe splnenia/nesplnenia podmienok uvedených v krokoch vyššie. O výsledku rozhodnutia informuje dodávateľa v elektronickej forme.

5. Poskytnutie informácie odberateľovi o vyriešení žiadosti, vystavenie a zaslanie príslušných dokladov

Dodávateľ poskytne informáciu odberateľovi o akceptácii/zamietnutí žiadosti. Ak je proces akceptovaný, dodávateľ pošle odberateľovi nasledujúce doklady:

 • prílohu č. 2 k zmluve o dodávke a distribúcii elektriny (ďalej len zmluva) – Technická špecifikácia odberného miesta vo dvoch vyhotoveniach (ak v zmluve nie je uvedené inak),
 • pri vybraných procesoch dodávateľ posiela aj dohodu o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra v jednom vyhotovení.

Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy žiadosť zamietne, dodávateľ informuje zákazníka o dôvodoch zamietnutia. Po ich odstránení pošle dodávateľ opätovnú žiadosť na prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Zákazníkom s ročnou spotrebou viac ako 500 MWh navrhneme individuálne riešenie tak, aby sme zabezpečili dodávku elektriny optimálne a efektívne.

Pri výbere vhodného produktu berieme do úvahy najmä:

 • výšku spotreby,
 • odberový diagram,
 • kredit rating,
 • požadované platobné podmienky.

Radi vám vypracujeme cenovú ponuku na dodávku elektriny podľa vašich požiadaviek. Stačí vyplniť nasledujúci dokument a poslať nám ho e-mailom na biznis@sse.sk. 

Preddavkové platby a faktúry za dodávku elektriny alebo plynu môžete uhrádzať prostredníctvom SEPA inkasa, ktoré vám ušetrí čas a zabezpečí, že vaša platba prebehne automaticky.

Ako prvé vypíšte Mandát pre SEPA inkaso pre veľkoodberateľov, ktorý nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Vyplnený a podpísaný mandát môžete preskenovať a zaslať nám e-mailom na adresu ondrej.janotka@sse.sk alebo môžete originál vyplneného a podpísaného tlačiva poslať na adresu:

Stredoslovenská energetika, a. s.
Sekcia Predaj biznis zákazníkom
Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

Po zaevidovaní vašej požiadavky na aktiváciu SEPA inkasa vám odošleme číslo mandátu (UMR) identifikačné číslo Stredoslovenskej energetiky, a. s. (CID). 

Na úspešné zriadenie SEPA inkasa je potrebné, aby ste o inkaso požiadali aj svoju banku, ktorá bude od vás vyžadovať UMR a CID kód. Až po udelení vášho súhlasu banke bude následne dochádzať k automatickým platbám za energie.

Faktúry za elektrinu platíte svojmu dodávateľovi, väčšiu časť platby však dodávateľ odvádza ďalším subjektom. Prečítajte si, za čo vo faktúre vlastne platíte.

Dodávka elektriny 45%, distribúcia 21%, ostatné tarify

Pozn.: Na výpočet boli použité priemerné hodnoty.

Zložka ceny Kto stanovuje cenu? Schvaľuje cenu ÚRSO? Čo pokrýva cena? Kto je konečným príjemcom ceny?
Dodávka elektriny Dodávateľ (SSE) Áno Dodávku elektriny v mieste spotreby a náklady na zákaznícky servis Dodávateľ (SSE)
Distribúcia elektriny Distribučné spoločnosti Áno Distribúciu elektriny cez elektrické vedenia - distribučnú sieť Distribučné spoločnosti
Prenos elektriny SEPS Áno Prenos elektriny od výrobcu (napr. z jadrovej alebo vodnej elektrárne) elektrickými vedeniami na odberné miesto SEPS
Prevádzkovanie systému ÚRSO Áno Podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov Výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov
Straty pri distribúcii Distribučné spoločnosti Áno Prirodzené straty, ktoré vznikajú pri distribúcii elektriny Distribučné spoločnosti
Systémové služby ÚRSO Áno Zabezpečenie stabilného napätia a frekvencie v elektrickej sieti v každom okamihu (aby napr. neblikalo svetlo) Poskytovatelia služieb pre SEPS
Odvod do Národného jadrového fondu Ministerstvo hospodárstva SR Nie Bezpečné uskladnenie a likvidáciu vyhoreného jadrového paliva Národný jadrový fond

Poplatky za prevádzkovanie systému, za straty pri distribúcii, za systémové služby, odvod do jadrového fondu a dane sú pre všetky firmy a organizácie rovnaké. SSE ako dodávateľ elektriny nie je ich prijímateľom a nemá vplyv na ich výšku.

Pozrite si štruktúru koncovej ceny elektriny:

cenaza dodávku elektriny + cena za distribúciu a prenos elektriny = celková cena elektriny

Stačia na to 4 kroky

 1. Predloženie žiadosti o zmenu zmluvného vzťahu na odbernom mieste (ďalej len žiadosť) – ukončenie zmluvy
  Zákazník predloží dodávateľovi vyplnený formulár :
  (vyplní body 1, 2, 3).
  Zákazník žiadosť postúpi pridelenému manažérovi starostlivosti o zákazníkov.
 2. Postúpenie žiadosti o zmenu zmluvného vzťahu – ukončenie zmluvy na odbernom mieste príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy
  Dodávateľ zabezpečí postúpenie žiadosti v elektronickej forme príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy v súlade s platnou technickou špecifikáciou výmeny dát a v súlade s rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.

 3. Akceptácia/zamietnutie žiadosti o zmenu zmluvného vzťahu príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy
  Prevádzkovateľ distribučnej sústavy žiadosť akceptuje, resp. zamietne na základe splnenia/nesplnenia podmienok uvedených v krokoch vyššie. O výsledku rozhodnutia informuje dodávateľa v elektronickej forme.

 4. Akceptácia/zamietnutie žiadosti o zmenu zmluvného vzťahu príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy
  Dodávateľ poskytne informáciu zákazníkovi o akceptácii/zamietnutí žiadosti. Ak je proces akceptovaný, dodávateľ pošle odberateľovi nasledujúce doklady:
 • oznámenie o ukončení zmluvy v jednom vyhotovení,
 • prílohu č. 1 k zmluve o dodávke, distribúcii elektriny (ďalej len zmluva) – Zoznam odberných miest vo dvoch vyhotoveniach (ak v zmluve nie je uvedené inak).
  Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy žiadosť zamietne, dodávateľ informuje odberateľa o dôvodoch zamietnutia. Po ich odstránení posiela dodávateľ opätovnú žiadosť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

Poruchové linky

 
Vyberte si lokalitu

Elektrina 0800 111 567

Plyn 0850 111 727

Elektrina 0800 159 000

Plyn 0850 111 727

Elektrina 0800 123 332

Plyn 0850 111 727

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.