Veľkoodberatelia - chcem elektrinu od SSE | SSE

Chcem elektrinu od SSE

Užívajte si s nami svoje zákaznícke výhody jednoducho a pohodlne. Vyberte si jednu z možností ako sa stať naším klientom. V prípade nejasností vám pomôžu naši manažéri pre biznis zákazníkov.

Chcem zmenu dodávateľa

4 jednoduché kroky k zmene dodávateľa

Chcete odoberať elektrinu od SSE? Postupujte podľa tohto jednoduchého návodu a všetko potrebné vybavíme za vás.

1

Podpis zmluvy a splnomocnenia

Na základe vašej požiadavky vám vypracuje náš obchodný zástupca cenovú ponuku. Po jej akceptácii pripraví zmluvu a 2x splnomocnenie a doručí vám ich na podpis.

2

Doručenie podpísaných dokumentov do SSE

Kompletne vyplnené a podpísané tlačivá odošlite poštou alebo osobne odovzdajte svojmu obchodnému zástupcovi.

Vyberte si spôsob, ktorý vám vyhovuje.

POŠTOU NA ADRESU:

Stredoslovenská
energetika a.s.
Sekcia Predaj biznis zákazníkom
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

OSOBNE MANAŽÉROVI PRE BIZNIS ZÁKAZNÍKOV

3

Výpoveď zmluvy súčasnému dodávateľovi

Výpoveď súčasnému dodávateľovi elektriny vybavíme za vás na základe podpísaného splnomocnenia. Ak je zmluva podpísaná na dobu neurčitú, výpovedná lehota je 1 mesiac (táto lehota je stanovená zákonom). V prípade zmluvy na dobu určitú sa výpovedná lehota môže líšiť. Nie je stanovená zákonom a určuje si ju každý dodávateľ sám. Je uvedená v zmluve alebo v obchodných podmienkach dodávateľa.

4

Začiatok dodávky elektriny od SSE

Samotný proces zmeny dodávateľa trvá 21 dní, preto je treba začať riešiť vašu požiadavku v dostatočnom predstihu. Po úspešnej zmene dodávateľa sa stávate naším odberateľom, o čom vás budeme písomne informovať a zašleme vám všetky potrebné doklady súvisiace so zmluvným vzťahom.

Chcem zmeniť odberateľa

5 krokov k zmene odberateľa

V prípade, že ste sa presťahovali do nových priestorov alebo sa napríklad zmenila právna forma vašej spoločnosti, môžete požiadať o zmenu odberateľa.

1

Predloženie žiadosti o pripojenie odberného miesta a uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy

Proces zmeny odberateľa na odbernom mieste sa realizuje na základe predloženia žiadosti o pripojenie odberného miesta a uzatvorenia zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy (ďalej len zmluva) za predpokladu, že odberné miesto sa nachádza v regióne VSD a ZSD (SSD pri tomto procese nevyžaduje uzatvorenie zmluvy). Zmluva sa uzatvára medzi novým odberateľom a príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy, t. j. mimo dodávateľa. Detailný postup na uzatvorenie zmluvy je uvedený na stránkach prevádzkovateľov distribučných sústav:

2

Predloženie žiadosti o zmenu zmluvného vzťahu – zmena odberateľa na odbernom mieste – PREPIS

Pri zmene odberateľa na odbernom mieste zákazník predkladá dodávateľovi vyplnený formulár

v ktorom vypĺňa: 

Pôvodný odberateľ (ak je dodávateľom SSE, a.s.)

 • Žiadosť o zmenu zmluvného vzťahu (vyplní body 1, 2, 3).  Nový odberateľ vyplní body 4, 5 a súčasne so žiadosťou predloží prílohy uvedené vo formulári a kópiu zmluvy o pripojení (ak bola uzavretá – 1. KROK). Pôvodný a nový odberateľ potvrdia zmenu svojím podpisom.
 • Zmena odberateľa nie je možná so spätným dátumom.
 • V prípade ďalších informácií oslovte, prosím, prideleného manažéra starostlivosti o zákazníkov.

Pôvodný odberateľ (ak je dodávateľom iná spoločnosť ako SSE, a.s.)

 • Pôvodný odberateľ požiada svojho dodávateľa o ukončenie zmluvy (odberného miesta) a oznámi termín ukončenia novému odberateľovi ešte pred ukončením zmluvy (v opačnom prípade bude odberné miesto odpojené).
 • Nový odberateľ predloží vyplnenú žiadosť o zmenu zmluvného vzťahu (vyplní body 1, 2, 4, 5) spolu s prílohami uvedenými vo formulári, kópiu zmluvy o pripojení (ak bola uzavretá – 1. KROK) a oznámi termín ukončenia pôvodnej zmluvy novému dodávateľovi.
 • Zmena odberateľa nie je možná so spätným dátumom.
3

Postúpenie žiadosti o zmenu zmluvného vzťahu – zmena odberateľa na odbernom mieste na príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy

Dodávateľ zabezpečí postúpenie žiadosti v elektronickej forme príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy v súlade s platnou technickou špecifikáciou výmeny dát a v súlade s rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.

4

Akceptácia/zamietnutie žiadosti o zmenu zmluvného vzťahu príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy žiadosť akceptuje, resp. zamietne na základe splnenia podmienok uvedených v krokoch vyššie. O výsledku rozhodnutia informuje dodávateľa v elektronickej forme.

5

Poskytnutie informácie odberateľovi o vyriešení žiadosti, vystavenie a zaslanie príslušných dokladov odberateľovi

Dodávateľ poskytne informáciu odberateľovi o akceptácii/zamietnutí žiadosti. Ak je proces akceptovaný, dodávateľ pošle zákazníkovi nasledujúce doklady:

Pôvodnému odberateľovi

 • oznámenie o ukončení odberu v jednom vyhotovení,
 • prílohu č. 1 k zmluve o dodávke a distribúcii elektriny (ďalej len zmluva) – Zoznam odberných miest vo dvoch vyhotoveniach.

Novému odberateľovi

 • prílohu č. 1 k zmluve – Zoznam odberných miest vo dvoch vyhotoveniach (ak v zmluve nie je uvedené inak),
 • prílohu č. 2 k zmluve – Technická špecifikácia odberného miesta vo dvoch vyhotoveniach (ak v zmluve nie je uvedené inak),
 • dohodu o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra v jednom vyhotovení.

Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy žiadosť zamietne, dodávateľ informuje zákazníka o dôvodoch zamietnutia. Po ich odstránení pošle dodávateľ opätovnú žiadosť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

 

Chcem pripojiť nové odberné miesto

5 krokov k pripojeniu nového odberného miesta

V prípade, že ste postavili nové administratívne alebo výrobné priestory a v minulosti na odbernom mieste nebola realizovaná dodávka elektriny, môžete požiadať o nové pripojenie.

1

Predloženie žiadosti o pripojenie odberného miesta a uzatvorenie zmluvy o pripojení do dostribučnej sústavy

Vzniku nového odberného miesta predchádza predloženie žiadosti o pripojenie odberného miesta a uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy (ďalej len ,,zmluva"). Zmluva sa uzatvára medzi odberateľom a príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy, t. j. mimo dodávateľa. Detailný postup na uzatvorenie zmluvy je uvedený na stránkach prevádzkovateľov distribučných sústav:

2

Predloženie žiadosti o uzatvorení zmluvy o dodávke, distribúcií elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku (ďalej len žiadosť)

Vypíšte, prosím, toto tlačivo, doplňte potrebné prílohy a žiadosť pošlite pridelenému manažérovi starostlivosti o zákazníkov (prelink). Všetky potrebné informácie nájdete priamo v tlačive.

Zákazník predloží žiadosť za predpokladu, ak spĺňa nasledujúce:

 • uzatvoril zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy s príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy,
 • uhradil pripojovací poplatok,
 • odberné miesto spĺňa technické podmienky na pripojenie v zmysle vyjadrenia distribútora.

 

3

Postúpenie žiadosti príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy

Dodávateľ zabezpečí postúpenie žiadosti o pripojenie odberného miesta v elektronickej forme príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy v súlade s platnou technickou špecifikáciou výmeny dát a v súlade s platnými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.

 

4

Akceptácia/zamietnutie žiadosti príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy žiadosť akceptuje, resp. zamietne na základe splnenia/nesplnenia podmienok uvedených v krokoch vyššie. O výsledku rozhodnutia informuje dodávateľa v elektronickej forme.

 

5

Poskytnutie informácie zákazníkovi o vyriešení žiadosti, vystavenie a zaslanie dokladov odoberateľovi

Dodávateľ poskytne zákazníkovi informáciu o akceptácii/zamietnutí žiadosti. Ak je proces akceptovaný, dodávateľ pošle odberateľovi nasledujúce doklady:

 • prílohu č. 1 k zmluve o dodávke a distribúcii elektriny (ďalej len zmluva) – Zoznam odberných miest vo dvoch vyhotoveniach (ak v zmluve nie je uvedené inak),
 • prílohu č. 2 k zmluve – Technická špecifikácia odberného miesta vo dvoch vyhotoveniach (ak v zmluve nie je uvedené inak),
 • dohodu o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra v jednom vyhotovení.

Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy žiadosť zamietne, dodávateľ informuje zákazníka o dôvodoch zamietnutia. Po odstránení nedostatkov pošle dodávateľ opätovnú žiadosť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.