Kto sú zraniteľní odberatelia elektriny a plynu?, Zastropované ceny energií pre rok 2023, Najčastejšie otázky k cenám energií, Najčastejšie otázky, Stredoslovenská energetika
  • Prejsť na

Kto sú zraniteľní odberatelia elektriny a plynu?

Okrem odberateľov v domácnosti sú to aj:

  • odberateľ elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh,
  • odberateľ plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh,
  • odberateľ elektriny/plynu mimo domácnosti, ktorý odoberá elektrinu/plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb,
  • odberateľ elektriny/plynu mimo domácnosti, ktorý odoberá elektrinu/plyn na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • odberateľ elektriny/plynu mimo domácnosti, ktorý odoberá elektrinu/plyn na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania podľa osobitného predpisu,
  • skupina koncových odberateľov elektriny/plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca elektrinu/plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.