Najčastejšie otázky

Nižšie sa nachádza zoznam otázok, ktoré sa nás naši zákazníci pýtajú najčastejšie.

Zelená domácnostiam II je pokračovaním pilotného projektu. Domácnosť sa môže pri splnení podmienok uchádzať iba o podporu na iný druh zariadenia, pričom je posudzované miesto inštalácie (katastrálne územie, súpisné číslo a číslo listu vlastníctva).

V projekte sú dve uprednostňujúce podmienky a obe sa týkajú iba zariadení na výrobu tepla (slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu). Prvá sa týka žiadostí o vydanie poukážok na zariadenia na výrobu tepla v rodinných aj v bytových domoch v oblastiach, kde nie je vybudovaný systém centralizovaného zásobovania teplom. Druhá podmienka sa týka rodinných domov, pri ktorých bude preukázané zrealizovanie opatrenia na zníženie spotreby energie (napr. výmena starých okien, zateplenie alebo dosiahnutie parametrov domu nad rámec aktuálnych legislatívnych predpisov). Pre fotovoltické panely nie sú v projekte Zelená domácnostiam II stanovené žiadne uprednostňujúce podmienky.

Domácnosť potvrdzuje vykonanie opatrení čestným vyhlásením, ktoré doručí SIEA zhotoviteľ spolu s ostatnými prílohami pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky. Preukázať splnenie uprednostňujúcej podmienky bude nevyhnutné pre domácnosť pri kontrole inštalácie zo strany SIEA alebo iných kontrolných inštitúcií.

Domácnosť podpisom zmluvy, ktorú obdrží spolu s poukážkou, vyjadruje súhlas s výkonom kontroly. V prípade zistenia predloženia nepravdivého alebo pravdu skresľujúceho čestného vyhlásenia sa domácnosť dopustí porušenia základných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia.

Obmedzenie súvisí s cieľom energetickej politiky, aby sa pri zásobovaní teplom prechádzalo na tzv. účinné alebo efektívne systémy CZT. Individuálnou podporou využívania obnoviteľných zdrojov pre objekty, do ktorých sa dodáva teplo zo systémov CZT, by sa vytvárala bariéra plánovanému prechodu na účinné systémy CZT a takáto podpora by dokonca obmedzovala plánovanú podporou aktivít na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zariadení na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Celkové oprávnené výdavky sú výdavky vrátane DPH.

Dňom podpisu preberacieho protokolu prechádza na domácnosť vlastnícke právo k inštalovanému zariadeniu. Záručná lehota na zariadenie (2 roky) začína plynúť po odstránení poslednej chyby z preberacieho protokolu.

Ak sa počas záručnej lehoty vyskytnú na zariadení chyby, SSE uskutoční potrebné opatrenia na ich odstránenie. Záručná lehota sa predlžuje o čas, keď je zariadenie mimo prevádzky z dôvodu chyby.

Zhotoviteľovi vzniká nárok na uplatnenie poukážky za dodanie a inštaláciu zariadenia, a to podľa Všeobecných podmienok do výšky sumy uvedenej na poukážke, najviac však do výšky 50 % z preukázaných celkových oprávnených výdavkov na inštaláciu zariadenia (dodávka a montáž). Oprávnené výdavky sú definované vo Všeobecných podmienkach. Ak je suma na poukážke nižšia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA celú sumu uvedenú na poukážke. Ak je suma na poukážke vyššia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA 50 % celkových oprávnených výdavkov zaokrúhlených na celé číslo smerom nadol.

Za dodávku a inštaláciu zariadenia uhradí domácnosť časť ceny zodpovedajúcej rozdielu medzi celkovou cenou za dodávku diela a sumou, ktorú preplatí SIEA. Faktúra bude vystavená do 15 dní od dátumu odovzdania diela. Splatnosť faktúry je 30 dní.

 • kladné stanovisko PDS o rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja (ďalej MZ),
 • vyhlásenie o zhode na striedač a generátor,
 • potvrdenie o vykonaní odbornej montáže MZ osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a, ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z.,
 • jednopólová schéma vyvedenia výkonu MZ,
 • fotokópia Zmluvy o pripojení MZ,
 • revízna správa k nahliadnutiu pred montážou určeného meradla.

Spustenie zariadenia do prevádzky je možné po odovzdaní diela, t. j. podpísaním preberacieho protokolu. U fotovoltických zariadení je potrebné zaslať oznámenie o pripojení malého zdroja do 10 kW s príslušnými dokumentmi vášmu prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, čo zabezpečí SSE.

Termín montáže zariadenia závisí od dátumu dodania energetických zariadení a komponentov. Termín realizácie si s vami dohodneme vopred a bude ošetrený potvrdením oboma stranami. Maximálne však do troch mesiacov od dátumu vydania poukážky v súlade so všeobecnými podmienkami projektu Zelená domácnostiam II.

SSE navrhuje optimálne riešenia tak, aby vyhovovali individuálnym potrebám zákazníka v súvislosti s inštaláciou malých zdrojov v bytových domoch. Za účelom poskytnutia bližších informácií nás môžete kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Kontaktný formulár pre zelenú domácnostiam

SSE dodáva a realizuje montáž zariadení na kľúč, tzn. podľa výkonnostného radu využíva konkrétne jednotky, ktoré sú registrované, a nie je možné využiť cenový balík na iný typ zariadenia.

Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u SSE najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke.

Inštalácia nesmie byť podľa predloženého dokladu ukončená a uvedená do prevádzky pred dátumom vydania poukážky. To znamená, že faktúra, dodací list a protokol o odovzdaní do prevádzky, musia byť vystavené až po vydaní poukážky. Nie je možné spätné preplácanie už realizovaných inštalácií, ktoré boli do prevádzky protokolárne spustené pred vystavením poukážky.

Zmluva o dielo je platná a účinná dňom jej podpisu oboma stranami 12 mesiacov. V prípade, že domácnosť nepredloží v tejto lehote poukážku SSE ako oprávnenému zhotoviteľovi, táto zmluva sa zrušuje. V prípade uplatnenia poukážky platnosť zmluvy zaniká uplynutím 2 rokov od dátumu uvedeného na doklade o inštalácií zariadenia v mieste inštalácie (Preberacom protokole) a jeho uvedení do prevádzky.

Domácnosť je oprávnená od Zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

 V našom záujme je aby sme splnili všetky podmienky, ktoré garantujeme. V prípade akceptácie cenovej ponuky bude vypracovaná Zmluva o dielo so všetkými náležitosťami.

Splnomocnenie je určené na ďalšie úkony v prípade záujmu o inštaláciu fotovoltických zariadení a tepelných čerpadiel. Prevádzkovateľovi distribučnej siete (ďalej PDS) na vymedzenom území je potrebné zaslať:

 • Žiadosť o stanovisko k rezervovanej kapacite a žiadosť o pripojenie malého zdroja. PDS sa ku kompletne vyplnenému a podpísanému dokumentu vyjadrí v lehote 10 dní.
 • Oznámenie o uvedení malého zdroja do prevádzky (potrebné pre fotovoltickú elektráreň).
 • Oznámenie o pripojení malého zdroja (potrebné pre fotovoltickú elektráreň).

Ak je stanovisko k rezervovanej kapacite kladné
PDS zasiela zmluvu o pripojení s kladným stanoviskom, ktorú je potrebné predložiť zhotoviteľovi kvôli ďalšej administratívnej činnosti (k Oznámeniu o pripojení malého zdroja do 10 kW). Ďalším krokom je podpísanie a zaslanie žiadosti o vybavenie poukážky, ktorú tiež zastrešuje SSE.

Ak je stanovisko k rezervovanej kapacite záporné
Vo vyjadrení PDS uvádza dôvody, prečo nie je možné riešiť inštaláciu energetického zariadenia. Týmto vyjadrením sa pozastavuje proces realizácie, tzn. že žiadosť o vybavenie poukážky nie je zaslaná do SIEA.

Ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, vyplňte, prosím, formulár. Na základe vyplneného formulára vás budeme kontaktovať kvôli dojednaniu termínu obhliadky miesta inštalácie energetického zariadenia. Po obhliadke bude pre vás vypracovaná cenová ponuka s konkrétnym technickým riešením pre vaše potreby.

Inštalácia nesmie byť podľa predloženého dokladu ukončená a uvedená do prevádzky pred dátumom vydania poukážky. To znamená, že faktúra, dodací list a protokol o odovzdaní do prevádzky, musia byť vystavené až po vydaní poukážky. Nie je možné spätné preplácanie už realizovaných inštalácií, ktoré boli do prevádzky protokolárne spustené pred vystavením poukážky.

Projekt Zelená domácnostiam je zameraný na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Inštaláciou zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinnom dome alebo bytovom dome sa preto rozumie dodávka a montáž všetkých komponentov, ktoré sú funkčne prepojené a umožňujú využívanie vyrobenej elektriny alebo tepla v rodinnom dome alebo vyrobeného tepla v bytovom dome, ku ktorému sa viaže vydaná poukážka.

Limitná suma na inštaláciu je zvolená tak, aby pokryla potreby väčšiny inštalácií, pre ktoré sa rozhodnú slovenské domácnosti. Prostriedky budú vďaka tomu rozdelené rovnomerne a nebudú zvýhodňovať domácnosti, ktoré si môžu dovoliť investovať do rozsahom väčších inštalácií. Maximálne limity majú domácnosti motivovať k tomu, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali sami a pred inštaláciou zariadení na výrobu tepla zrealizovali opatrenia na zníženie potreby tepla v budovách.

Podľa výkonu konkrétneho zariadenia a podľa rozsahu splnenia uprednostňujúcich podmienok si môžete vopred vypočítať hodnotu poukážky, a ak už máte k dispozícií rozpočet celej inštalácie s vyznačením oprávnených výdavkov, viete si vyrátať aj výšku podpory. Poukážky pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému.

V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov žiadajú o poukážku spoločne. To, že je na liste vlastníctva uvedená aj manželka, znamená, že je spoluvlastníkom bez vymedzeného podielu.

Jednou z povinných príloh, ktorú je potrebné predkladať pri žiadosti o preplatenie poukážky, je doklad o vlastníctve nehnuteľnosti. V prípade neskolaudovaného rodinného domu je to list vlastníctva, v ktorom je dom zapísaný ako rozostavaná stavba. K listu vlastníctva sa prikladá aj kópia právoplatného stavebného povolenia.

Novostavbou sa na účely projektu Zelená domácnostiam II rozumie rodinný dom, pre ktorý nebolo vydané súpisné číslo a/alebo nie je v čase podania žiadosti zapísaný na liste vlastníctva ako rodinný dom, ale ako rozostavaná stavba.

O príspevok môže požiadať:

 1. fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu,
 2. fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu,
 3. fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu, a ktoré sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny svojich podielov, pričom na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá:
 • rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby,
 • rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu,
 • o nákladoch spojených s užívaním rodinného domu, týkajúcich sa dodávanej energie v rozsahu väčšom ako je 15 % celkovych nakladov, tykajucich sa dodávanej energie pre rodinný dom, sa nesmie učtovať v učtovnictve akéhokoľvek podnikateľskeho subjektu alebo subjektov alebo ineho subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávaju hospodársku činnosť (vrátane neziskovych organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
 • rodinný dom alebo jeho časť, väčšia ako 15 % podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia, nesmú byť prenajaté alebo inak prenechané do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom alebo inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskovych organizacii vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
 • rodinný dom alebo jeho časť môžu byť prenajaté inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastnika rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť.

Žiadosť o poukážku na základe splnomocnenia a podpísanej zmluvy o dielo zastreší SSE.

Výška štátnej dotácie nesmie prekročiť 50 % z oprávnených výdavkov. Poukážky pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Hodnota poukážky bude určená automaticky na základe druhu a výkonu zariadenia. Pri jednotlivých druhoch zariadení je určená sadzba na 1 inštalovaný kW výkonu a zároveň maximálna suma dotácie na inštaláciu v závislosti od splnenia uprednostňujúcich podmienok. Celkové oprávnené výdavky budú zrejmé až z konkrétnej faktúry za inštaláciu. Keďže maximálna dotácia je možná do výšky 50 % oprávnených výdavkov, hodnota uvedená na poukážke nemusí byť v plnom rozsahu. To sa týka najmä cenovo menej náročných inštalácií.

Proces získavania dotácie a realizácie inštalácie je popísaný pri konkrétnom zariadení.

Okrem splnenia podmienok vyplývajúcich zo Všeobecných podmienok (SIEA) na podporu a využitie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je SSE potrebné dodať nasledujúce dokumenty:

 • List vlastníctva
 • Žiadosť o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja do 10 kW (originál s podpisom klienta)
 • Splnomocnenie na úkony určené na komunikáciu s prevádzkovateľom distribučnej sústavy a na vyžiadanie dotácie – poukážky.

SSE ponúka individuálny prístup a komplexné riešenie využitia dotácie od žiadosti až po realizáciu. Optimálne riešenie bude vypracované na mieru priamo pre vašu domácnosť. SSE za vás vybaví administratívne záležitosti týkajúce sa vybavenia štátnej dotácie a garantuje kvalitu, odbornosť a profesionálny prístup.

SSE je potrebné odovzdať zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia vrátane poukážky a relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky a ostatné povinné prílohy. Na exemplári zmluvy, ktorú odovzdáte SSE spolu s poukážkou, musí byť úradne osvedčený podpis zástupcu (zástupcov) domácnosti. V prípade potreby sa predkladá aj originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby zastupujúcej žiadateľa, napríklad správcu, rodiča alebo opatrovníka.

Konkrétne zariadenie šité na mieru pre vašu domácnosť vám navrhne SSE po osobnej prehliadke vašej nehnuteľnosti a vypracovaní projektu. Orientačný výkon zariadení si môžete porovnať prostredníctvom kalkulačiek, ktoré sa nachádzajú pri každom produkte na stránke. 

Podporu je možné využiť len na zariadenia, ktoré spĺňajú technické podmienky a sú zaregistrované v zozname oprávnených zariadení na stránke SIEA. SSE dodáva a realizuje montáž zariadení na kľúč, tzn. podľa výkonnostnej rady ponúka konkrétne zariadenia, ktoré sú registrované v spomínanom zozname. Cenový balík nie je možné využiť na iný typ zariadenia.

Áno, ale len v tom prípade, ak rodinný dom alebo jeho časť nie sú prenajaté inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania.

Cieľom projektu Zelená domácnostiam II je zabezpečiť podporu na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, vďaka čomu bude nahradená energia, na výrobu ktorej by bolo inak potrebné využiť fosílne palivá. Podpisom Zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je aj poukážka, sa zaväzujete predovšetkým udržiavať nainštalované zariadenie v prevádzkyschopnom stave a využívať ho na stanovený účel minimálne počas dvoch rokov od dátumu ukončenia inštalácie a uvedenia zariadenia do prevádzky. V zmluve je stanovená aj povinnosť uchovávať príslušnú dokumentáciu a umožniť v prípade potreby kontrolu inštalácie.

V prípade, že domácnosť nepredloží povinné prílohy, ktoré mala podľa Všeobecných podmienok a Osobitných podmienok odovzdať zhotoviteľovi alebo ak bolo zo strany SIEA preukázané, že povinné prílohy sú v rozpore so Všeobecnými podmienkami alebo s Osobitnými podmienkami, môže SIEA zamientuť preplatenie poukážky. Tento rozdiel musí potom dodatočne uhradiť domácnosť.

Ak SIEA nepreplatí poukážku z dôvodu na strane oprávneného zhotoviteľa, napríklad ak zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky neskôr ako 6 mesiacov po ukončení inštalácie zariadenia, nie je dôvod, aby domácnosť vzniknutý rozdiel doplatila.

Ak poukážka prepadne a kolo, v ktorom bola táto poukážka vydaná, ešte nie je ukončené, domácnosť môže požiadať o vydanie novej poukážky. Domácnosť nedostane novú poukážku prednostne. Žiadosti o poukážky budú vydávané v poradí, v akom boli doručené.

Príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v domácnostiach je plánovaný len pre rodinné domy a bytové domy, ktoré sú takto zapísané aj na liste vlastníctva v katastri. Jedným z cieľov operačného programu Kvalita životného prostredia je znižovanie emisií skleníkových plynov, a to priamo súvisí s využívaním OZE v domácnostiach. Je efektívnejšie podporiť inštaláciu zariadenia na využívanie OZE v rodinnom dome alebo v bytovom dome, kde sa domácnosť zdržiava prevažnú časť roka, a teda väčšia časť spotrebúvanej energie môže byť nahradená energiou z OZE.

Čestné vyhlásenia sú súčasťou zmluvy, podpis na nich nemusí byť úradne overený. Stačí, ak je úradne overený podpis na samotnej zmluve. Pravdivosť čestných vyhlásení môže SIEA kedykoľvek kontrolovať.

Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u SSE, a to najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukáže a zároveň musí byť inštalácia ukončená do 3 mesiacov od tohto dátumu vydania.

Obhliadku miesta inštalácie vykonávame automaticky po vyplnení formulára. Naši pracovníci vás budú kontaktovať a dohodnú si s vami termín obhliadky, ktorý vám bude vyhovovať. 

Zabezpečíme pre vás všetky administratívne činnosti vrátane žiadosti o vystavenie poukážky na základe splnomocnenia, ktoré je súčasťou zmluvy o dielo.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.