Nové pripojenie elektriny | SSE

Nové pripojenie

Vyberte životnú situáciu a zistite, ako ďalej postupovať:

V prípade, že je elektrina už pripojená, požiadajte o prepis elektriny.

Staviam alebo kupujem nehnuteľnosť

Poradíme vám, ako postupovať pri novom pripojení elektriny v prípade novostavby alebo nového odberného miesta, ktoré je odpojené od elektriny viac ako 24 mesiacov.
1

Vyplňte Žiadosť o pripojenie a pošlite ho na poštovú adresu prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS).

K žiadosti zaslanej poštou priložte potrebné prílohy. Tlačivo a zoznam povinných príloh nájdete na webových stránkach PDS.

Ak chcete celý proces urýchliť, Žiadosť o pripojenie podajte online cez stránku distribútora.

Stredoslovenská distribučná, a. s.
Západoslovenská distribučná, a. s.
Východoslovenská distribučná, a. s.

2

PDS vám do 30 dní pošle návrh Zmluvy o pripojení a Vyjadrenie k podmienkam pripojenia,

kde budete mať uvedený bod pripojenia, odsúhlasenú hodnotu hlavného ističa (HI), pravidlá pre umiestnenie elektromerového rozvádzača (ER), technické podmienky pre elektrický prívod, vyjadrenie k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu.

3

Najneskôr do 75 kalendárnych dní podpíšte návrh Zmluvy o pripojení a pošlite ho elektronicky alebo poštou na adresu PDS.

4

Uhraďte pripojovací poplatok, ktorého výšku a termín splatnosti nájdete uvedené v Zmluve o pripojení.

5

Pripravte Odberné miesto v zmysle vydaného vyjadrenia a platných noriem.

Prípravu realizujte s elektrikárom s príslušnou odbornou spôsobilosťou a oprávnením. Prípadné otázky konzultujte priamo s pracovníkom PDS, ktorý vyjadrenie vystavil. Ak ste podali žiadosť elektronicky, môžete komunikovať prostredníctvom webového portálu.

6

Po vybudovaní elektrického prívodu a osadení elektromerového rozvádzača potvrďte PDS Čestné vyhlásenie (online, ak ste žiadali o pripojenie elektronicky alebo poštou).

Čestným vyhlásením vyhlasujete, že ste splnili technické podmienky pripojenia a ste pripravený na pripojenie k distribučnej sústave.

7

PDS následne zrealizuje vybudovanie elektroenergetického zariadenia potrebného na pripojenie do distribučnej sústavy (ďalej len prípojka) najneskôr do termínu uvedeného v Zmluve o pripojení.

Po realizácii pripojenia vášho odberného miesta do distribučnej sústavy vám PDS pošle o tom Oznámenie (e-mailom alebo poštou – podľa spôsobu, akým ste podali žiadosť o pripojenie).

8

Nižšie uvedené dokumenty vytlačte, vyplňte a pošlite v jednej obálke na korešpondenčnú adresu SSE:

Nové pripojenie elektriny môžete vybaviť už aj onlineStredoslovenská energetika, a. s.
Starostlivosť o zákazníkov
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Ak vám spôsob zaslania poštou nevyhovuje, dokumenty odneste do najbližšieho
zákazníckeho centra SSE.


1

Žiadosť o uzatvorenie novej zmluvy o združenej dodávke elektriny Regulovaná

Žiadosť je potrebné vypísať a podpísať v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie Zmluvy si starostlivo uschovajte.

Ak si želáte platby realizovať prostredníctvom inkasa, k zmluve priložte aj dokument Mandát pre inkaso.

logo SSE

PDF  
2

kópia Zmluvy o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy

Ide o zmluvu distribučnej spoločnosti, ktorú ste obdržali v kroku 2.

logo SSD

 


9

Ako váš dodávateľ elektriny požiadame PDS o montáž elektromera.

Po splnení všetkých podmienok zo strany zákazníka, po doručení kompletne vyplnenej a podpísanej zmluvy a jej príloh a po ukončení žiadosti na strane PDS požiadame o montáž elektromera. 

Všetky požiadavky sa snažíme realizovať v čo najkratšom možnom čase. Po odoslaní požiadavky na PDS o montáž meradla vám PDS v termíne do 5 pracovných dní zrealizuje montáž elektromera, po ktorej je váš domov pripravený odoberať elektrinu.

10

Po montáži meradla a potvrdení zo strany PDS vám pošleme potvrdenie o účinnosti zmluvy s Technickou špecifikáciou odberného miesta a Rozpisom preddavkových platieb.

Kupujem nehnuteľnosť

Poradíme vám, ako postupovať pri novom pripojení elektriny v prípade kúpy nehnuteľnosti, ktorá je odpojená od elektriny menej ako 24 mesiacov.
1

Nižšie uvedené dokumenty vytlačte, vyplňte a pošlite v jednej obálke na korešpondenčnú adresu SSE:

Nové pripojenie elektriny môžete vybaviť už aj onlineStredoslovenská energetika, a. s.
Starostlivosť o zákazníkov
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Ak vám spôsob zaslania poštou nevyhovuje, dokumenty odneste do najbližšieho
zákazníckeho centra SSE.1

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy na existujúcom odbernom mieste

Ide o tlačivo distribučnej spoločnosti. Tlačivo a zoznam povinných príloh nájdete na webových stránkach PDS.

logo SSD

?

Ide o formulár prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD, a. s. – vypĺňa a podpisuje ju aj pôvodný, aj nový odberateľ.

2

Žiadosť o uzatvorenie novej zmluvy o združenej dodávke elektriny Regulovaná

Žiadosť je potrebné vypísať a podpísať v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie Zmluvy si starostlivo uschovajte.

Ak si želáte platby realizovať prostredníctvom inkasa, k zmluve priložte aj dokument Mandát pre inkaso.

logo SSE

PDF  

 

2

Následne už ako váš dodávateľ elektriny požiadame PDS o montáž elektromera.

Po splnení všetkých podmienok zo strany zákazníka, po doručení kompletne vyplnenej a podpísanej zmluvy a jej príloh a po ukončení žiadosti na strane PDS požiadame o montáž elektromera. 

Všetky požiadavky sa snažíme realizovať v čo najkratšom možnom čase. Po odoslaní požiadavky na PDS o montáž meradla vám PDS v termíne do 5 pracovných dní zrealizuje montáž elektromera, po ktorej je váš domov pripravený odoberať elektrinu.

3

Po montáži meradla a potvrdení zo strany PDS vám pošleme potvrdenie o účinnosti zmluvy s Technickou špecifikáciou odberného miesta a Rozpisom preddavkových platieb.

Chcem znovu zapojiť elektrinu v mojej nehnuteľnosti

Poradíme vám, ako postupovať pri novom pripojení elektriny na odbernom mieste, ktoré je odpojené viac ako 24 mesiacov.
1

Vyplňte Žiadosť o pripojenie a pošlite ho na poštovú adresu prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS).

K žiadosti zaslanej poštou priložte potrebné prílohy. Tlačivo a zoznam povinných príloh nájdete na webových stránkach PDS.

Ak chcete celý proces urýchliť, Žiadosť o pripojenie podajte online cez stránku distribútora.

Stredoslovenská distribučná, a. s.
Západoslovenská distribučná, a. s.
Východoslovenská distribučná, a. s.

2

PDS vám do 30 dní pošle návrh Zmluvy o pripojení a Vyjadrenie k podmienkam pripojenia,

kde budete mať uvedený bod pripojenia, odsúhlasenú hodnotu hlavného ističa (HI), pravidlá pre umiestnenie elektromerového rozvádzača (ER), technické podmienky pre elektrický prívod, vyjadrenie k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu.

3

Najneskôr do 75 kalendárnych dní podpíšte návrh Zmluvy o pripojení a pošlite ho elektronicky alebo poštou na adresu PDS.

4

Uhraďte pripojovací poplatok, ktorého výšku a termín splatnosti nájdete uvedené v Zmluve o pripojení.

5

Pripravte Odberné miesto v zmysle vydaného vyjadrenia a platných noriem.

Prípravu realizujte s elektrikárom s príslušnou odbornou spôsobilosťou a oprávnením. Prípadné otázky konzultujte priamo s pracovníkom PDS, ktorý vyjadrenie vystavil. Ak ste podali žiadosť elektronicky, môžete komunikovať prostredníctvom webového portálu.

6

Po vybudovaní elektrického prívodu a osadení elektromerového rozvádzača potvrďte PDS Čestné vyhlásenie (online, ak ste žiadali o pripojenie elektronicky alebo poštou).

Čestným vyhlásením vyhlasujete, že ste splnili technické podmienky pripojenia a ste pripravený na pripojenie k distribučnej sústave.

7

PDS následne zrealizuje vybudovanie elektroenergetického zariadenia potrebného na pripojenie do distribučnej sústavy (ďalej len prípojka) najneskôr do termínu uvedeného v Zmluve o pripojení.

Po realizácii pripojenia vášho odberného miesta do distribučnej sústavy vám PDS pošle o tom Oznámenie (e-mailom alebo poštou – podľa spôsobu, akým ste podali žiadosť o pripojenie).

8

Nižšie uvedené dokumenty vytlačte, vyplňte a pošlite v jednej obálke na korešpondenčnú adresu SSE:

Nové pripojenie elektriny môžete vybaviť už aj onlineStredoslovenská energetika, a. s.
Starostlivosť o zákazníkov
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Ak vám spôsob zaslania poštou nevyhovuje, dokumenty odneste do najbližšieho
zákazníckeho centra SSE.1

Žiadosť o uzatvorenie novej zmluvy o združenej dodávke elektriny Regulovaná

Žiadosť je potrebné vypísať a podpísať v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie Zmluvy si starostlivo uschovajte.

Ak si želáte platby realizovať prostredníctvom inkasa, k zmluve priložte aj dokument Mandát pre inkaso.

logo SSE

PDF  
2

kópia Zmluvy o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy

Ide o zmluvu distribučnej spoločnosti, ktorú ste obdržali v kroku 2.

logo SSD

 
9

Ako váš dodávateľ elektriny požiadame PDS o montáž elektromera.

Po splnení všetkých podmienok zo strany zákazníka, po doručení kompletne vyplnenej a podpísanej zmluvy a jej príloh a po ukončení žiadosti na strane PDS požiadame o montáž elektromera. 

Všetky požiadavky sa snažíme realizovať v čo najkratšom možnom čase. Po odoslaní požiadavky na PDS o montáž meradla vám PDS v termíne do 5 pracovných dní zrealizuje montáž elektromera, po ktorej je váš domov pripravený odoberať elektrinu.

10

Po montáži meradla a potvrdení zo strany PDS vám pošleme potvrdenie o účinnosti zmluvy s Technickou špecifikáciou odberného miesta a Rozpisom preddavkových platieb.

Chcem znovu zapojiť elektrinu v mojej nehnuteľnosti

Poradíme vám, ako postupovať pri novom pripojení elektriny na odbernom mieste, ktoré je odpojené menej ako 24 mesiacov.
1

Ak je vaše odberné miesto odpojené menej ako 24 mesiacov:

Nižšie uvedené dokumenty vytlačte, vyplňte a pošlite v jednej obálke na korešpondenčnú adresu SSE:

Nové pripojenie elektriny môžete vybaviť už aj onlineStredoslovenská energetika, a. s.
Starostlivosť o zákazníkov
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Ak vám spôsob zaslania poštou nevyhovuje, dokumenty odneste do najbližšieho
zákazníckeho centra SSE.
1

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy na existujúcom odbernom mieste

Ide o tlačivo distribučnej spoločnosti. Tlačivo a zoznam povinných príloh nájdete na webových stránkach PDS.

logo SSD

?

Ide o formulár prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD, a. s. – vypĺňa a podpisuje ju aj pôvodný, aj nový odberateľ.

2

Žiadosť o uzatvorenie novej zmluvy o združenej dodávke elektriny Regulovaná

Žiadosť je potrebné vypísať a podpísať v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie Zmluvy si starostlivo uschovajte.

Ak si želáte platby realizovať prostredníctvom inkasa, k zmluve priložte aj dokument Mandát pre inkaso.

logo SSE

PDF  
2

Následne už ako váš dodávateľ elektriny požiadame PDS o montáž elektromera.

Po splnení všetkých podmienok zo strany zákazníka, po doručení kompletne vyplnenej a podpísanej zmluvy a jej príloh a po ukončení žiadosti na strane PDS požiadame o montáž elektromera. 

Všetky požiadavky sa snažíme realizovať v čo najkratšom možnom čase. Po odoslaní požiadavky na PDS o montáž meradla vám PDS v termíne do 5 pracovných dní zrealizuje montáž elektromera, po ktorej je váš domov pripravený odoberať elektrinu.

3

Po montáži meradla a potvrdení zo strany PDS vám pošleme potvrdenie o účinnosti zmluvy s Technickou špecifikáciou odberného miesta a Rozpisom preddavkových platieb.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.