Prepis elektriny | SSE

Prepis elektriny

Vyberte životnú situáciu, ktorá je dôvodom prepisu a zistite, ako ďalej postupovať:

Predaj alebo darovanie nehnuteľnosti

Poradíme vám, ako postupovať pri prepise elektriny pri predaji alebo darovaní rodinného domu, garáže alebo chaty alebo pri zmene nájomného stavu.
1

Uhraďte všetky faktúry a preddavkové platby k prepisovanému odbernému miestu, aj ak sú v splatnosti.

Úhradu môžete vykonať aj online prostredníctvom zákazníckej eZóny SSE.

Po dokončení prepisu vám bude zaslaná faktúra ukončeného odberu, v ktorej budete mať vysporiadanie platieb od poslednej vyúčtovacej faktúry do dátumu ukončenia zmluvy.

2

Zistite stav elektromera.

Od uvedeného stavu elektromera sa bude počítať spotreba novému zákazníkovi. Uvedený aktuálny stav elektromera je odporúčací a teda k akceptovaniu stavu elektromera dôjde až po odsúhlasení zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Jednotarifný elektromer – stav elektromera odčítajte bez desatinného miesta.
Dvojtarifný elektromer – odčítajte stav vo vysokej aj v nízkej tarife.
Inteligentný merací systém (IMS) – stav elektromera je odčítaný automaticky ku dňu ukončenia zmluvy.

V prípade, ak stav elektromera (pri odberných miestach s mechanickým alebo digitálnym elektromerom) neuvediete, bude vypočítaný odhadom na základe podkladov SSD.

3

Nižšie uvedené dokumenty vytlačte, vyplňte a pošlite v jednej obálke na korešpondenčnú adresu SSE:

Prepis elektriny môžete vybaviť už aj onlineStredoslovenská energetika, a. s.
Starostlivosť o zákazníkov
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Ak vám spôsob zaslania poštou nevyhovuje, dokumenty odneste do najbližšieho
zákazníckeho centra SSE.


1

Žiadosť o zmenu odberateľa elektriny na odbernom mieste

Ak si želáte platby realizovať prostredníctvom inkasa, k zmluve priložte aj dokument Mandát pre inkaso.

logo SSE

PDF ?

Ide o formulár spoločnosti SSE a obsahuje dve časti:

 1. Žiadosť o ukončenie zmluvy o združenej dodávke elektriny vypĺňa a podpisuje ju pôvodný odberateľ (pôvodný majiteľ nehnuteľnosti).
 2. Zmluva o združenej dodávke elektriny – vypĺňate a podpisujete vy ako nový odberateľ (nový majiteľ nehnuteľnosti).
  Túto časť formuláru vypíšte a podpíšte v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie si starostlivo uschovajte!
2

Žiadosť o zmenu užívateľa sústavy*

Žiadosť nájdete na webovej stránke spoločnosti Stredoslovenskej distribúcie TU.

logo SSD

?

Ide o formulár prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD, a. s. – vypĺňa a podpisuje ju aj pôvodný, aj nový odberateľ.

3

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy na účely zmeny užívateľa sústavy na existujúcom NN odbernom mieste – domácnosti*

Žiadosť nájdete na webovej stránke spoločnosti Stredoslovenskej distribúcie TU.

logo SSD

?

Ide o formulár prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD, a. s. – vypĺňa a podpisuje nový odberateľ.

* POZOR:

 • Ak vaše odberné miesto patrí pod Západoslovenskú distribučnú, a. s., (ZSD), stačí nám zaslať len Žiadosť o zmenu odberateľa elektriny na našu adresu.
 • Ak vaše odberné miesto patrí pod Východoslovenskú distribučnú, a. s., (VSD), stačí nám zaslať len Žiadosť o zmenu odberateľa elektriny na našu adresu. Pripojovaciu zmluvu je potrebné uzatvoriť len v prípade, ak sa mení odberateľ a zároveň vlastník nehnuteľnosti.
4

Dokumenty po prijatí urýchlene spracujeme. Termín zmeny odberateľa závisí od akceptovania požiadavky zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS).

5

V prípade úspešného prepisu odošleme pôvodnému zákazníkovi Oznámenie o ukončení zmluvy a následne mu vystavíme aj Faktúru ukončeného odberu. Novému zákazníkovi pošleme potvrdenie o účinnosti zmluvy s Technickou špecifikáciou odberného miesta a Rozpisom preddavkových platieb.

Kúpa alebo iné nadobudnutie nehnuteľnosti

Ak kupujete nehnuteľnosť, ktorá je odpojená od elektriny, pozrite si návod v časti Staviam alebo kupujem nehnuteľnosť, ktorá je odpojená od elektriny viac ako 24 mesiacov.

1

Prepis elektriny urýchlite, ak pôvodný odberateľ uhradí všetky faktúry a preddavkové platby.

2

Zistite stav elektrometra.

Od uvedeného stavu elektromera sa vám bude počítať spotreba. Uvedený aktuálny stav elektromera je odporúčací, a teda k akceptovaniu stavu elektromera dôjde až po odsúhlasení zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Jednotarifný elektromer – stav elektromera odčítajte bez desatinného miesta.
Dvojtarifný elektromera – odčítajte stav vo vysokej aj v nízkej tarife.
Inteligentný merací systém (IMS) – stav elektromera je odčítaný automaticky ku dňu ukončenia zmluvy.

V prípade, ak stav elektromera (pri odberných miestach s mechanickým alebo digitálnym elektromerom) neuvediete, bude vypočítaný odhadom na základe podkladov SSD.

3

Nižšie uvedené dokumenty vytlačte, vyplňte a pošlite v jednej obálke na korešpondenčnú adresu SSE:

Prepis elektriny môžete vybaviť už aj onlineStredoslovenská energetika, a. s.
Starostlivosť o zákazníkov
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Ak vám spôsob zaslania poštou nevyhovuje, dokumenty odneste do najbližšieho
zákazníckeho centra SSE.


1

Žiadosť o zmenu odberateľa elektriny na odbernom mieste

Ak si želáte platby realizovať prostredníctvom inkasa, k zmluve priložte aj dokument Mandát pre inkaso.

logo SSE

PDF ?

Ide o formulár spoločnosti SSE a obsahuje dve časti:

 1. Žiadosť o ukončenie zmluvy o združenej dodávke elektriny vypĺňa a podpisuje ju pôvodný odberateľ (pôvodný majiteľ nehnuteľnosti).
 2. Zmluva o združenej dodávke elektriny – vypĺňate a podpisujete vy ako nový odberateľ (nový majiteľ nehnuteľnosti).
  Túto časť formuláru vypíšte a podpíšte v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie si starostlivo uschovajte!
2

Žiadosť o zmenu užívateľa sústavy*

Žiadosť nájdete na webovej stránke spoločnosti Stredoslovenskej distribúcie TU.

logo SSD

?

Ide o formulár prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD, a. s. – vypĺňa a podpisuje ju aj pôvodný, aj nový odberateľ.

3

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy na účely zmeny užívateľa sústavy na existujúcom NN odbernom mieste – domácnosti*

Žiadosť nájdete na webovej stránke spoločnosti Stredoslovenskej distribúcie TU.

logo SSD

?

Ide o formulár prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD, a. s. – vypĺňa a podpisuje nový odberateľ.

* POZOR:

 • Ak vaše odberné miesto patrí pod Západoslovenskú distribučnú, a. s., (ZSD), stačí nám zaslať len Žiadosť o zmenu odberateľa elektriny na našu adresu.
 • Ak vaše odberné miesto patrí pod Východoslovenskú distribučnú, a. s., (VSD), stačí nám zaslať len Žiadosť o zmenu odberateľa elektriny na našu adresu. Pripojovaciu zmluvu je potrebné uzatvoriť len v prípade, ak sa mení odberateľ a zároveň vlastník nehnuteľnosti.
4

Dokumenty po prijatí urýchlene spracujeme. Termín zmeny odberateľa závisí od akceptovania požiadavky zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS).

5

V prípade úspešného prepisu bude pôvodnému odberateľovi zaslaná vyúčtovacia faktúra k ukončeniu zmluvy.

6

Zmluva o združenej dodávke elektriny nadobudne štatút zmluvy až dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Zmena nájomného vzťahu

1

Uhraďte všetky faktúry a preddavkové platby k prepisovanému odbernému miestu, aj ak sú v splatnosti.

Úhradu môžete vykonať aj online prostredníctvom zákazníckej eZóny SSE.

Po dokončení prepisu vám bude zaslaná faktúra ukončeného odberu, v ktorej budete mať vysporiadanie platieb od poslednej vyúčtovacej faktúry do dátumu ukončenia zmluvy.

2

Zistite stav elektromera.

Od uvedeného stavu elektromera sa bude počítať spotreba novému zákazníkovi. Uvedený aktuálny stav elektromera je odporúčací a teda k akceptovaniu stavu elektromera dôjde až po odsúhlasení zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Jednotarifný elektromer – stav elektromera odčítajte bez desatinného miesta.
Dvojtarifný elektromer – odčítajte stav vo vysokej aj v nízkej tarife.
Inteligentný merací systém (IMS) – stav elektromera je odčítaný automaticky ku dňu ukončenia zmluvy.

V prípade, ak stav elektromera (pri odberných miestach s mechanickým alebo digitálnym elektromerom) neuvediete, bude vypočítaný odhadom na základe podkladov SSD.

3

Nižšie uvedené dokumenty vytlačte, vyplňte a pošlite v jednej obálke na korešpondenčnú adresu SSE:

Prepis elektriny môžete vybaviť už aj onlineStredoslovenská energetika, a. s.
Starostlivosť o zákazníkov
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Ak vám spôsob zaslania poštou nevyhovuje, dokumenty odneste do najbližšieho
zákazníckeho centra SSE.


1

Žiadosť o zmenu odberateľa elektriny na odbernom mieste

Ak si želáte platby realizovať prostredníctvom inkasa, k zmluve priložte aj dokument Mandát pre inkaso.

logo SSE

PDF ?

Ide o formulár spoločnosti SSE a obsahuje dve časti:

 1. Žiadosť o ukončenie zmluvy o združenej dodávke elektriny vypĺňa a podpisuje ju pôvodný odberateľ (pôvodný majiteľ nehnuteľnosti).
 2. Zmluva o združenej dodávke elektriny – vypĺňate a podpisujete vy ako nový odberateľ (nový majiteľ nehnuteľnosti).
  Túto časť formuláru vypíšte a podpíšte v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie si starostlivo uschovajte!
2

Žiadosť o zmenu užívateľa sústavy*

Žiadosť nájdete na webovej stránke spoločnosti Stredoslovenskej distribúcie TU.

logo SSD

?

Ide o formulár prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD, a. s. – vypĺňa a podpisuje ju aj pôvodný, aj nový odberateľ.

3

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy na účely zmeny užívateľa sústavy na existujúcom NN odbernom mieste – domácnosti*

Žiadosť nájdete na webovej stránke spoločnosti Stredoslovenskej distribúcie TU.

logo SSD

?

Ide o formulár prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD, a. s. – vypĺňa a podpisuje nový odberateľ.

* POZOR:

 • Ak vaše odberné miesto patrí pod Západoslovenskú distribučnú, a. s., (ZSD), stačí nám zaslať len Žiadosť o zmenu odberateľa elektriny na našu adresu.
 • Ak vaše odberné miesto patrí pod Východoslovenskú distribučnú, a. s., (VSD), stačí nám zaslať len Žiadosť o zmenu odberateľa elektriny na našu adresu. Pripojovaciu zmluvu je potrebné uzatvoriť len v prípade, ak sa mení odberateľ a zároveň vlastník nehnuteľnosti.
4

Dokumenty po prijatí urýchlene spracujeme. Termín zmeny odberateľa závisí od akceptovania požiadavky zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS).

5

V prípade úspešného prepisu odošleme pôvodnému zákazníkovi Oznámenie o ukončení zmluvy a následne mu vystavíme aj Faktúru ukončeného odberu. Novému zákazníkovi pošleme potvrdenie o účinnosti zmluvy s Technickou špecifikáciou odberného miesta a Rozpisom preddavkových platieb.

Úmrtie pôvodného odberateľa

1

Prepis elektriny urýchlite, ak budú uhradené všetky faktúry a preddavkové platby. Ich úhradu by mali zrealizovať pozostalí.

2

Zistite stav elektromera.

Od uvedeného stavu elektromera sa vám bude počítať spotreba. Uvedený aktuálny stav elektromera je odporúčací a teda k akceptovaniu stavu elektromera dôjde až po odsúhlasení zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Jednotarifný elektromer – stav elektromera odčítajte bez desatinného miesta.
Dvojtarifný elektromera – odčítajte stav vo vysokej aj v nízkej tarife.
Inteligentný merací systém (IMS) – stav elektromera je odčítaný automaticky ku dňu ukončenia zmluvy.

V prípade, ak stav elektromera (pri odberných miestach s mechanickým alebo digitálnym elektromerom) neuvediete, bude vypočítaný odhadom na základe podkladov SSD.

3

Nižšie uvedené dokumenty vytlačte, vyplňte a pošlite v jednej obálke na korešpondenčnú adresu SSE:

Prepis elektriny môžete vybaviť už aj onlineStredoslovenská energetika, a. s.
Starostlivosť o zákazníkov
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Ak vám spôsob zaslania poštou nevyhovuje, dokumenty odneste do najbližšieho
zákazníckeho centra SSE.


1

Žiadosť o zmenu odberateľa elektriny na odbernom mieste

Povinnou prílohou Žiadosti o zmenu odberateľa je kópia úmrtného listu pôvodného odberateľa.
Nezabudnite vyplniť adresu na zasielanie faktúry ukončeného odberu, aby sme vám mohli doručiť vyúčtovanie.

Ak si želáte platby realizovať prostredníctvom inkasa, k zmluve priložte aj dokument Mandát pre inkaso.

logo SSE

PDF ?

Ide o formulár spoločnosti SSE a obsahuje dve časti:

 1. Žiadosť o ukončenie zmluvy o združenej dodávke elektriny.
 2. Zmluva o združenej dodávke elektriny - vypĺňa a podpisuje nový odberateľ (nový majiteľ nehnuteľnosti).
  Túto časť formuláru vypíšte a podpíšte v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie si starostlivo uschovajte!
2

Žiadosť o zmenu užívateľa sústavy*

Žiadosť nájdete na webovej stránke spoločnosti Stredoslovenskej distribúcie TU.

logo SSD

?

Ide o formulár prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD, a. s. – vypĺňa a podpisuje ju aj pôvodný, aj nový odberateľ.

3

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy na účely zmeny užívateľa sústavy na existujúcom NN odbernom mieste – domácnosti*

Žiadosť nájdete na webovej stránke spoločnosti Stredoslovenskej distribúcie TU.

logo SSD

?

Ide o formulár prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD, a. s. – vypĺňa a podpisuje nový odberateľ.

* POZOR:

 • Ak vaše odberné miesto patrí pod Západoslovenskú distribučnú, a. s., (ZSD), stačí nám zaslať len Žiadosť o zmenu odberateľa elektriny na našu adresu.
 • Ak vaše odberné miesto patrí pod Východoslovenskú distribučnú, a. s., (VSD), stačí nám zaslať len Žiadosť o zmenu odberateľa elektriny na našu adresu. Pripojovaciu zmluvu je potrebné uzatvoriť len v prípade, ak sa mení odberateľ a zároveň vlastník nehnuteľnosti.
4

Dokumenty po prijatí urýchlene spracujeme. Termín zmeny odberateľa závisí od akceptovania požiadavky zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS).

Zmluva o združenej dodávke elektriny nadobudne štatút zmluvy až dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

5

V prípade úspešného prepisu bude odoslané Oznámenie o ukončení zmluvy a následne aj Faktúra ukončeného odberu na adresu uvedenú vo formulári ako „Adresa pre zaslanie faktúry ukončeného odberu a inej korešpondencie po ukončení zmluvy“.

V prípade, že vo formulári adresa nebola uvedená, všetky doklady po ukončení zmluvy budú adresované na pôvodného odberateľa. 

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.