• Prejsť na

Čo sa stane, ak neuhradím platbu včas?

Ak ste neuhradili platbu včas, prosíme vás o jej bezodkladnú úhradu.

Platby po splatnosti môžete uhradiť:

  • prevodným príkazom v internetbankingu alebo vo vašej banke,
  • vkladom na účet SSE v príslušnej banke,
  • poštovým peňažným poukazom (VZOR PPPU) prostredníctvom Slovenskej pošty.

K úhrade potrebujete:

  • variabilný symbol,
  • výšku platby,
  • číslo účtu našej spoločnosti.

 Údaje na úhradu nájdete:

  • v harmonograme platieb (Rozpis preddavkových platieb za dodávku a distribúciu elektriny/plynu alebo Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu/plyn – Faktúra),
  • vo vyúčtovacej faktúre za dodávku elektriny/plynu, ak ide o nedoplatok z vyúčtovania.

Čísla účtov SSE

Názov banky

Účet v tvare IBAN

SWIFT - BIC

VÚB Banka, a. s.

SK91 0200 0000 0000 0070 2432

SUBASKBX

Slovenská sporiteľňa, a. s.

SK32 0900 0000 0004 2370 3090

GIBASKBX

Tatra banka, a. s.

SK68 1100 0000 0026 2115 0449

TATRSKBX

ČSOB, a. s.

SK05 7500 0000 0002 0247 6883

CEKOSKBX

UniCredit Bank

SK68 1111 0000 0066 1832 1014   

UNCRSKBX

UPOZORNENIE

Neuhradené platby upomíname spoplatnenou upomienkou podľa Cenníka služieb dodávateľa. V prijatej upomienke nájdete údaje na úhradu platby.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.