Chcem zmeniť rezervovanú kapacitu (RK) | SSE
 • Prejsť na

Chcem zmeniť rezervovanú kapacitu (RK)

Ak chcete požiadať o zmenu RK, pošlite nám svoju požiadavku na e-mailovú adresu podnikatelia@sse.sk.

V požiadavke, prosím uveďte:

 • požadovanú hodnotu RK v kW, 
 • typ dojednania (mesačný, 3-mesačný, 12-mesačný), 
 • dátum odkedy požadujete zmenu.

Čo je to rezervovaná kapacita (RK)

Pre odberné miesto na napäťovej úrovni VVN (veľmi vysoké napätie) a VN (vysoké napätie) je RK stredná hodnota štvrťhodinového elektrického výkonu, ktorú ste si dohodli v Zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. Ak nameraný štvrťhodinový výkon prekročí hodnotu RK (alebo MRK), uplatnia si distribučné spoločnosti tarify za nedodržanie zmluvných hodnôt.

RK je možné dojednať na obdobie:

 • 12 mesiacov,
 • 3 mesiace, 
 • 1 mesiac.

Pravidlá pri zmenách rezervovanej kapacity

 • Hodnota RK nemôže byť nižšia ako 1 kW a dojednáva sa na celé číslo v kW. RK sa účtuje mesačne a hodnota RK platí ďalej na nasledujúce obdobie, ak odberateľ elektriny nepožiada o jej zmenu. 
 • O zmenu hodnoty a typu RK je možné požiadať najneskôr posledný pracovný deň mesiaca, na ktorý je kapacita dohodnutá (12-mesačný, 3-mesačný alebo mesačný typ dojednania).
  Príklad: Zmenu RK žiadate od 1.6., žiadosť musí byť SSE doručená najneskôr posledný pracovný deň v máji.
 • O zmenu hodnoty RK je možné požiadať aj počas trvania obdobia, na ktoré bola dohodnutá. 
  • Pre úspešnú zmenu je potrebné splniť podmienky distribučnej spoločnosti, ktoré uvádzame nižšie (týka sa to najmä zníženia hodnoty RK). 
  • Zmenu hodnoty RK vykoná distribučná spoločnosť vždy len k 1. dňu v mesiaci.
  • Žiadosť o zmenu je potrebné podať najneskôr v posledný pracovný deň mesiaca pred dátumom, ku ktorému chcete zmenu uskutočniť.

Zníženie rezervovanej kapacity (RK)

 • Hodnotu RK môžete znížiť maximálne na hodnotu 20 % z maximálnej rezervovanej kapacity (MRK), sezónne odbery na hodnotu 5 % z MRK.
 • Počas dohodnutého obdobia je možné hodnotu RK znížiť len v prípade, že zmeníte aj typ dojednania. Tieto pravidlá definujú distribučné spoločnosti nasledovne:
  1. Pri dohodnutej 12-mesačnej RK môžete požiadať o zníženie hodnoty RK po uplynutí troch mesiacov, odkedy bola 12-mesačná RK uplatňovaná. Zároveň musíte zmeniť typ dojednania na 3-mesačný alebo mesačný. 
  2. Pri dohodnutej 3-mesačnej RK môžete požiadať o zníženie hodnoty RK po uplynutí troch mesiacov, odkedy bola trojmesačná RK uplatňovaná.
  3. Pri dohodnutej mesačnej RK môžete požiadať o zníženie hodnoty RK po uplynutí jedného mesiaca, odkedy bola mesačná kapacita uplatňovaná.
  4. Pri dohodnutej 3-mesačnej alebo mesačnej RK môžete požiadať o zníženie hodnoty RK a zároveň zmeniť typ dojednania na 12-mesačný len po uplynutí príslušného zmluvného obdobia, na ktoré bol daný typ RK dojednaný. Počas kalendárneho roka je možná len jedna zmena na 12-mesačnú RK s výnimkou sezónneho odberu (lyžiarske vleky, kúpaliská a pod.).

Zvýšenie rezervovanej kapacity (RK)

 • Hodnotu RK na napäťovej úrovni VVN a VN môžete zvýšiť maximálne na úroveň zmluvne dojednanej maximálnej rezervovanej kapacity (MRK).
 • Zvýšenie RK umožní distribučná spoločnosť bez obmedzení každý mesiac.
 • Pri zvýšení hodnoty RK nedochádza k zmene typu RK a ani k zmene dojednaného obdobia daného typu RK.
 • Hodnotu RK môžete tiež zvýšiť, ak na odbernom mieste bola zvýšená MRK a uhradili ste ako odberateľ distribučnej spoločnosti cenu za pripojenie. Zvýšenie je potom možné do výšky navýšenej hodnoty MRK a k termínu zmeny MRK. Informáciu, ako zmeniť maximálnu rezervovanú kapacitu, nájdete v otázke Chcem zmeniť maximálnu rezervovanú kapacitu.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.