Z čoho sa skladá cena elektriny?

Faktúry za elektrinu platíte svojmu dodávateľovi, avšak väčšiu časť platby dodávateľ odvádza ďalším subjektom.

Podiel jednotlivých zložiek ceny na koncovej cene elektriny, ktorú platí odberateľ, je pre rok 2023 nasledovný:

z coho sa sklada cena elektriny

Pozn.: Pre výpočet boli použité hodnoty najrozšírenejšej sadzby pre domácnosti DD2.

Poplatky za prevádzkovanie systému, za straty pri distribúcii, za systémové služby, odvod do jadrového fondu a dane sú pre všetky domácnosti rovnaké. SSE ako dodávateľ elektriny nie je ich prijímateľom a nemá vplyv na ich výšku.


Zložka ceny Kto stanovuje cenu? Schvaľuje cenu ÚRSO? Čo pokrýva cena? Kto je konečným príjemcom platby?
Dodávka elektriny Dodávateľ (SSE, a. s.) Áno Dodávku elektriny v mieste spotreby Dodávateľ (SSE, a. s.)
Distribúcia elektriny Distribučné spoločnosti (SSD, a. s., VSD, a. s., ZSD, a. s.) Áno Distribúciu elektriny cez elektrické vedenia - distribučnú sieť do vášho odberného miesta Distribučné spoločnosti (SSD, a. s., VSD, a. s., ZSD, a. s.)
Prenos elektriny Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) Áno Prenos elektriny od výrobcu (napr. z jadrovej alebo vodnej elektrárne) elektrickými vedeniami do distribučnej siete SEPS
Prevádzkovanie systému (TPS) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Áno Podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov Výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov
Straty pri distribúcii Distribučné spoločnosti (SSD, a. s., VSD, a. s., ZSD, a. s.) Áno Prirodzené straty, ktoré vznikajú pri distribúcii elektriny Distribučné spoločnosti (SSD, a. s., VSD, a. s., ZSD, a. s.)
Systémové služby (TSS) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Áno Zabezpečenie stabilného napätia a frekvencie v elektrickej sieti v každom okamihu (aby napr. neblikalo svetlo) Poskytovatelia služieb pre SEPS
Odvod do Národného jadrového fondu (NJF) Ministerstvo hospodárstva SR Nie Bezpečné uskladnenie a likvidáciu vyhoretého jadrového paliva Národný jadrový fond
Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.