Z čoho sa skladá cena elektriny?

Faktúry za elektrinu platíte svojmu dodávateľovi, avšak väčšiu časť platby dodávateľ odvádza ďalším subjektom.

Podiel jednotlivých zložiek ceny na koncovej cene elektriny, ktorú platí odberateľ:

z coho sa sklada cena elektriny

Pozn.: Pre výpočet boli použité hodnoty najrozšírenejšej sadzby pre domácnosti DD2.

Poplatky za prevádzkovanie systému, za straty pri distribúcii, za systémové služby, odvod do jadrového fondu a dane sú pre všetky domácnosti rovnaké. SSE ako dodávateľ elektriny nie je ich prijímateľom a nemá vplyv na ich výšku.


Zložka ceny Kto stanovuje cenu? Schvaľuje cenu ÚRSO? Čo pokrýva cena? Kto je konečným príjemcom ceny?
Dodávka elektriny dodávateľ (SSE) áno dodávku elektriny v mieste spotreby a náklady na zákaznícky servis dodávateľ (SSE)
Distribúcia elektriny distribučné spoločnosti áno distribúciu elektriny cez elektrické vedenia - distribučnú sieť distribučné spoločnosti
Prenos elektriny SEPS áno prenos elektriny od výrobcu (napr. z jadrovej alebo vodnej elektrárne) elektrickými vedeniami na odberné miesto SEPS
Prevádzkovanie systému ÚRSO áno podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov
Straty pri distribúcii distribučné spoločnosti áno prirodzené straty, ktoré vznikajú pri distribúcii elektriny distribučné spoločnosti
Systémové služby ÚRSO áno zabezpečenie stabilného napätia a frekvencie v elektrickej sieti v každom okamihu (aby napr. neblikalo svetlo) poskytovatelia služieb pre SEPS
Odvod do Národného jadrového fondu Ministerstvo hospodárstva SR nie bezpečné uskladnenie a likvidáciu vyhoreného jadrového paliva Národný jadrový fond