Najčastejšie otázky k Zelená podnikom | SSE

Najčastejšie otázky Zelená podnikom

Základné informácie

Národný projekt Zelená podnikom je súčasťou Programu Slovensko, priorita 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia. Projekt pripravuje a riadi Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Na projekt je zatiaľ vyčlenených vyše 79 miliónov eur, z toho 26 miliónov pre podniky v Bratislavskom samosprávnom kraji a 53 miliónov eur pre ostatné regióny.

Nižšie sa nachádza zoznam otázok, ktoré sa nás naši zákazníci pýtajú najčastejšie.

Cieľom národného programu Zelená podnikom je podpora využívania obnoviteľných zdrojov v podnikoch. Prostredníctvom pilotného projektu Zelená podnikom budú môcť získať mikro, malé a stredné podniky (MSP) finančný príspevok vo forme poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako aj na vypracovanie energetických auditov.

Poukážky budú môcť pokryť 35 % z celkových oprávnených výdavkov s možnosťou bonifikácie o 5 %, ak energetický audit potvrdí, že minimálne 90 % energie vyrobenej v každom z podporovaných zariadení bude spotrebovaných v MSP. Ďalších 5 % navyše bude možné získať na zariadenia s minimálnym zaťažením ovzdušia znečisťujúcimi látkami. Maximálna výška príspevku bude 70-tisíc eur na jeden MSP. Stanovená bude aj maximálna cena za jednotku inštalovaného výkonu, aby bolo zabezpečené hospodárne využitie výdavkov.

Hodnota poukážky je určená v závislosti od výšky inštalovaného výkonu zariadenia v kW a jednotkovej ceny za inštalovaný kW výkonu zariadenia.

Oprávnenými žiadateľmi o príspevok Zelená podnikom sú mikro, malé a stredné podniky v zmysle nariadenia EK. Patria sem podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov a majú ročný obrat maximálne 50 mil. eur alebo bilančnú sumu maximálne 43 mil. eur.

Za podnik sa považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu, teda vrátane SZČO, rodinných podnikov, združení a osôb podnikajúcich na základe iného než živnostenského oprávnenia (lekári, zubári, novinári, advokáti...).

Predmetom podpory budú zariadenia na výrobu tepla/chladu alebo elektriny, konkrétne fotovoltické panely, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory a veterné turbíny (35 % – 45 %, max 70 000 eur). Podporovaná bude aj akumulácia energie vo forme batériových úložísk. Oprávneným nákladom sú aj náklady na vypracovanie energetického auditu (45 %, max. 2 500 eur).

Výzva je v štádiu prípravy (publikované 1. 3. 2024) a o poukážky zatiaľ nie je možné žiadať. SIEA avizuje spustenie v 2. štvrťroku 2024.

Oprávnené obdobie, počas ktorého bude možné vydávať poukážky a požiadať o ich preplatenie, bude trvať do roku 2029, respektíve do vyčerpania vyčlenenej finančnej alokácie.

Prostredníctvom pilotného projektu Zelená podnikom budú môcť získať mikro, malé a stredné podniky (MSP) finančný príspevok vo forme poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako aj na vypracovanie energetických auditov. Vďaka auditom budú mať k dispozícii návrhy vhodných opatrení energetickej efektívnosti a odborne stanovený potenciál využitia obnoviteľných zdrojov v podniku.

Postup pri získaní príspevku Zelená podnikom (kroky, pri ktorých vám pomôžeme sú označené skratkou (SSE)):

  1. vypracovanie energetického auditu (SSE),
  2. príprava žiadosti o vydanie poukážky (SSE),
  3. podanie žiadosti o vydanie poukážky (SSE),
  4. overenie splnenia podmienok (SIEA),
  5. podpis zmluvy so SIEA a vydanie poukážky (podnik),
  6. podpis zmluvy so SSE na inštaláciu zariadenia/zariadení OZE podľa výsledkov energetického auditu (SSE),
  7. príprava žiadosti o vyplatenie príspevku (SSE),
  8. podanie žiadosti o vyplatenie príspevku (SSE),
  9. overenie splnenia podmienok (SIEA),
  10. preplatenie poukážky.

Žiadosť o vydanie poukážky sa bude podávať elektronicky cez informačný systém SIEA. Podávanie žiadostí bude možné priebežne počas oprávneného obdobia do roku 2029, respektíve do vyčerpania vyčlenenej finančnej alokácie.

Od nadobudnutia účinnosti zmluvy so SIEA má žiadateľ 6 mesiacov na to, aby zariadenie nainštaloval a zároveň podal žiadosť o preplatenie poukážky.

Žiadateľ bude môcť požiadať v jednej žiadosti o vydanie poukážky o podporu na všetky podporované druhy zariadení alebo môže podať viac žiadostí (aj v rôznom čase) až do maximálnej výšky pomoci.

V rámci projektu Zelená podnikom sa uvažuje s podporou ukladania elektriny do batériových úložísk. Uvažovaná podpora by sa mala vzťahovať na maximálne 1 kWh batérie na každý 1 kW inštalovaného výkonu, pričom minimum je 0,25 kWh na 1 kW inštalovaného výkonu.

Otázky ohľadne inštalácie zariadení obnoviteľných zdrojov energie (OZE)

Nižšie sa nachádza zoznam otázok, ktoré sa nás naši zákazníci pýtajú najčastejšie.

SSE garantuje profesionálny prístup, praktické skúsenosti v energetike a kvalitné komponenty od top svetových výrobcov, ktoré využíva už viac ako 300 našich firemných zákazníkov a stovky domácností.

Viac informácií o priebehu inštalácie – od odborného návrhu až po odovzdanie do prevádzky si môžete pozrieť tu.

Pre splnenie podmienok je nevyhnutné zariadenie inštalovať do 6 mesiacov od získania poukážky. Naše projekty inštalácie trvajú štandardne 2 – 3 mesiace. Samozrejme, závisí to od konkrétneho projektu a času na získanie všetkých potrebných povolení a vyjadrení (od distribučnej spoločnosti, stavebného úradu a pod.).

SSE zabezpečí inštaláciu fotovoltických systémov, solárnych kolektorov a tepelných čerpadiel. Momentálne sa nezameriavame na inštaláciu veterných turbín.

Pri fotovoltických paneloch a veterných turbínach je možné inštalovať maximálny výkon 250 kW.

Výšku ceny za jednotku inštalovaného výkonu a oprávnené výdavky nastavuje SIEA, pričom raz za kalendárny rok (v závislosti od vývoja cien podporovaných zariadení) môže tieto ceny aktualizovať.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.