Realizácia fotovoltiky vás môže potrápiť. Chcete si celý proces zjednodušiť? Poradíme vám, Fotovoltika od SSE, Produkty a služby, Podnikatelia a organizácie, Stredoslovenská energetika

Realizácia fotovoltiky vás môže potrápiť. Chcete si celý proces zjednodušiť? Poradíme vám

Dôvod extrémneho záujmu firiem o fotovoltické inštalácie je zrejmý. Na rozdiel od domácností – ktoré majú štátom garantované zastropované ceny energií – mnohé podniky, organizácie či samosprávy vysoké ceny energií ohrozujú priam existenčne, preto hľadajú spôsoby, ako si pomôcť a vyrobiť si aspoň časť spotrebovanej elektriny vlastnými silami. Výroba elektrickej energie zo Slnka pomocou fotovoltických panelov zaznamenala v posledných rokoch výrazný progres.

Fotovoltika pre firmy

Absolútnu väčšinu fotovoltických projektov, ktoré Stredoslovenská energetika dlhodobo realizuje pre podnikateľský segment a samosprávy, tvoria lokálne zdroje – fotovoltické zariadenia s výkonom od 10 do 100 kW. Keďže záujem o realizáciu fotovoltických projektov je v poslednom období naozaj extrémny, rastie aj tlak na projektovanie, dodávku aj realizačné kapacity montážnych firiem. Aj preto je priemerný čas od prvej požiadavky po dokončenie projektu približne pol roka. Trvanie projektu však významne ovplyvňujú aj lehoty vyplývajúce z legislatívy, ktorou je realizácia fotovoltického zariadenia právne zarámcovaná, a tiež aj pripravenosť a súčinnosť zákazníka.

„Zákazník si musí byť vedomý, že s realizáciou fotovoltickej inštalácie na svojej streche získava nové postavenie – stáva sa výrobcom elektriny v lokálnom zdroji, prirodzene sa teda musí riadiť príslušnou legislatívou – predovšetkým zákonmi o elektroenergetike a OZE – rovnako aj normami, pravidlami a technickými podmienkami distribučných spoločností, ktoré nový energetický zdroj pripájajú do siete,“ vysvetľuje Boris Pšenčík, vedúci Odboru Rozvoj a energetické služby SSE. Dodáva, že v uzatvorenej zmluve o dielo, v ktorej SSE vystupuje ako zhotoviteľ fotovoltiky, je stavebná pripravenosť zákazníka definovaná dvomi hlavnými bodmi – súhlasným stanoviskom stavebného úradu a vyjadrením distribučnej spoločnosti, teda súhlasným stanoviskom k odbernému miestu či rezervovanej kapacite, ktorá sa žiada na výkon fotovoltiky.

„Keďže ide o strešné inštalácie, pomerne často sa stáva, že stavebný úrad si po ohlásení stavby vyžiada statický posudok strechy. To môže celý proces realizácie fotovoltiky zdržať a spomaliť, najmä ak od stavby neexistuje výkresová dokumentácia a nákresy a výpočty statika sa musia dorábať dodatočne. Vo vzťahu k distribučnej spoločnosti je zasa dôležité, aby odberné miesto a elektrická prípojka záujemcu o fotovoltiku spĺňali aktuálne platné technické štandardy. K nim patrí aj podmienka umiestnenia elektromera na verejne prístupnom mieste. A keďže množstvo predovšetkým starších budov má ešte elektromer umiestnený vo vnútri budovy, prípadne aj priamo v trafostanici distribučnej spoločnosti, treba v takýchto prípadoch počítať s vyvolanými nákladmi na rekonštrukciu prípojky a takisto aj so zdržaním realizácie,“ vysvetľuje Boris Pšenčík.

Stredoslovenská energetika má vďaka množstvu realizovaných fotovoltických zariadení v tomto smere dostatok skúseností a, pochopiteľne, i prehľad v problematike. Na takéto i ďalšie podobné situácie, preto dokáže zákazníka upozorniť už v predstihu pri vzájomných konzultáciách a pomôže mu s ich riešením.

„V administrácii sme doma. Sme v úzkom kontakte s distribučnými spoločnosťami, poznáme ich technické podmienky, štandardy, procesy, energetické právne normy. Dokážeme teda zákazníkovi poradiť, previesť ho jednotlivými postupnými krokmi v realizácii tak, aby nebol vystavený žiadnym rizikám, aby bolo všetko v súlade s legislatívou a aby sa realizácia fotovoltiky ani zbytočne nezdržovala, “ dopĺňa B. Pšenčík.

Pripomína, že samotná inštalácia technológie na plochú či šikmú strechu budovy, ktorú SSE realizuje subdodávateľsky v spolupráci s overenými spoľahlivými partnermi, už nie je časovo náročná. V prípade menších fotovoltických zariadení je otázkou jedného či dvoch dní, pri väčších realizáciách maximálne dvoch týždňov. Po montáži prichádza na rad revízia a v prípade potreby aj funkčná skúška, ktorú na miesto inštalácie prichádzajú vykonať technici distribučnej spoločnosti. Po nej je fotovoltický systém možné pripojiť do siete a zákazníkovi je hotové dielo odovzdané do užívania.

11 krokov pri realizácii Fotovoltiky od SSE:

 • Spracujeme projektovú dokumentáciu.
 • Zabezpečíme vyjadrenia od distribučných spoločností.
 • Zabezpečíme splnenie stavebnej legislatívy (napr. statika).
 • Dohliadneme na stavebnú pripravenosť pred samotnou inštaláciou.
 • Odborne nainštalujeme fotovoltický systém.
 • Vypracujeme projekt skutočného vyhotovenia.
 • Zabezpečíme odbornú prehliadka a odbornú skúšku (revízia).
 • Odovzdáme vám kompletné dielo a dokumentáciu.
 • Zabezpečíme spustenie a pripojenie fotovoltiky do distribučnej sústavy (funkčná skúška).
 • Pomôžeme s povinnou registráciou na URSO.
 • Pomôžeme s povinnou registráciou na OKTE.

Chcete si celý proces zjednodušiť? Realizácia fotovoltiky so Stredoslovenskou energetikou prebehne rýchlo, hladko a bez komplikácií. Odborníci zo SSE vám pomôžu vo všetkých bodoch procesu – od obhliadky nehnuteľnosti cez návrh najvýhodnejšieho riešenia až po odovzdanie hotového riešenia. Vy sa takmer o nič nemusíte starať a už si len môžete užívať úsporu a nezávislosť, ktorú vám vaše moderné fotovoltické panely poskytnú. Viac na sse.sk/fotovoltika-firmy.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.