Legislatíva a povinnosti pri pripojení, výstavbe a prevádzke fotovoltiky, Fotovoltika od SSE, Produkty a služby, Podnikatelia a organizácie, Stredoslovenská energetika

Legislatíva a povinnosti pri pripojení, výstavbe a prevádzke fotovoltiky

Legislatíva a povinnosti pri pripojení, výstavbe a prevádzke fotovoltiky

Vysoké ceny elektriny na svetových trhoch, aktuálna geopolitická situácia, ale na druhej strane aj narastajúce povedomie zákazníkov spôsobili v poslednom období extrémny záujem o využívanie obnoviteľných zdrojov, hlavne fotovoltiky.

Výroba elektriny zo slnka je ekologická, stabilizuje náklady na energie a dáva nezávislosť od cenových výkyvov a platenia sieťových poplatkov. Kým si však začnete vyrábať vlastnú elektrinu a profitovať z nej, čaká vás relatívne náročný administratívny proces – žiadosti, vyjadrenia, povolenia, posudky, zmluvy, hlásenia, aby bola fotovoltika v súlade s energetickou a stavebnou legislatívou a spĺňala všetky technické štandardy a normy.

Energetická legislatíva po novelizácii v roku 2022 rozlišuje viacero typov obnoviteľných zdrojov podľa veľkosti a účelu využitia a od toho závisia aj podmienky, ktoré je potrebné splniť. Priblížime vám dva najčastejšie typy fotovoltiky – malý a lokálny zdroj, ktorých vyrobenú elektrickú energiu využívajú ich vlastníci primárne pre vlastnú spotrebu.

Malý zdroj je definovaný maximálnym výkonom striedača do -10,8 kW, čo predstavuje inštalovaný výkon panelov cca. do 10 kWp (južná orientácia) alebo 15 kWp (orientácia východ – západ), a teda ročnú výrobu vlastnej elektrickej energie cca. 10 – 15 MWh. Pokiaľ je vaša potreba výroby vyššia a je teda potrebný výkon fotovoltiky nad 10 kW, ide už o lokálny zdroj, kde je postup administratívne náročnejší, pričom lokálne zdroje nad 100 kW majú ešte svoje ďalšie špecifické podmienky.

Základom je splnenie si povinností voči distribučnej spoločnosti, aby bol fotovoltický zdroj legálne pripojený do elektrickej sústavy. V opačnom prípade (s výnimkou ostrovných systémov) by išlo o neoprávnenú dodávku vyrobenej a nespotrebovanej elektriny do distribučnej siete s rizikom pokuty. Čo všetko je potrebné splniť pre malý zdroj (MZ) a lokálny zdroj (LZ):

MZ

LZ

Stanovisko k rezervovanej kapacite

Získanie stanoviska na základe žiadosti o pripojenie, ktoré má následne platnosť 6 mesiacov pre MZ a 12 mesiacov pre LZ

Áno

Áno

Projektová dokumentácia

Vypracovanie projektovej dokumentácie fotovoltickej elektroinštalácie vrátane pripojenia do distribučnej siete podľa STN a získanie vyjadrenia

Áno (zrýchlený proces)

Áno

Riadiaci informačný systém

 

Riešenie zapojenia riadiaceho informačného systému, umožňujúceho dispečerské riadenie, ako súčasť projektovej dokumentácie

Nie

Áno (nad 100 kW)

Zmluva o pripojení

Zmluva o prístupe

Uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy (bez pripojovacích poplatkov)

Áno

Áno

Prevzatie zodpovednosti za odchýlku

Povinnosť zaslať vyhlásenie o spôsobe zabezpečenia zodpovednosti za odchýlku (vlastná alebo prenesená, napr. cez SSE)

Áno

Áno

Funkčná skúška bezpečného pripojenia zdroja do distribučnej sústavy

Povinnosť požiadať pred spustením fotovoltického zariadenia

Nie

Áno

Oznámenie o prevádzke zdroja

Splnenie oznamovacej povinnosti po funkčnej skúške, resp. kolaudácii

Áno

Áno

Pri výstavbe fotovoltického zdroja musia byť splnené aj povinnosti vyplývajúce zo stavebnej legislatívy a závisia od toho, či bude fotovoltika umiestnená na streche budovy alebo na pozemku. Povinnosti sú v tomto prípade rovnaké pre MZ aj LZ. Pokiaľ je fotovoltika umiestnená na streche existujúcej budovy a na základe statického posudku sú potrebné zásahy do nosných konštrukcií, je potrebné stavebné povolenie. V opačnom prípade postačuje aj ohláška stavebných úprav. Pri umiestnení fotovoltiky na pozemku je vždy potrebné územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Pri našich projektoch máme skúsenosť, že stavebné úrady pristupujú k posudzovaniu rôzne, preto je vhodné si postup pre konkrétnu inštaláciu overiť priamo na miestne príslušnom stavebnom úrade.

Podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby č. 309/2009 Z. z. je lokálnym zdrojom „zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia na výrobu elektriny a ktorého celkový inštalovaný výkon nepresiahne maximálnu rezervovanú kapacitu takéhoto odberného miesta“.

Lokálny zdroj je obnoviteľný zdroj energie, ktorý teda vyrába elektrickú energiu na pokrytie vlastnej spotreby existujúceho odberného miesta. Na základe novej legislatívy je možné nespotrebovanú energiu dodávať do sústavy a predávať za dohodnutú cenu. Za obnoviteľný zdroj energie považujeme zariadenie využívajúce slnečnú, veternú, vodnú energiu a taktiež energiu z biomasy. Typickým lokálnym zdrojom je fotovoltika umiestnená na streche či fasáde budovy odberateľa alebo v jej blízkosti, ktorý má taký inštalovaný výkon, aby neprodukovala výrazné prebytky. Keďže výrobca z lokálneho zdroja musí byť zároveň aj odberateľ, takýto subjekt patrí do kategórie tzv. aktívnych odberateľov, ktorý sa v súvislosti s transpozíciou balíčka „Clean Energy Package“ zavádza ako samostatný subjekt v novom dizajne trhu s elektrinou.

Podľa novely zákona č. 309/2009 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. 4. 2022, lokálny zdroj už môže presiahnuť pôvodne stanovený limit na inštalovaný výkon 500 kW. Aktuálne platným limitom inštalovaného výkonu lokálneho zdroja je hodnota maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) daného odberného miesta, ktorá je uvedená v zmluve o pripojení. Ak aktuálne technické podmienky pripojenia zdroja do distribučnej sústavy neumožňujú pripojiť zdroj v objeme maximálnej rezervovanej kapacity, táto kapacita sa dohodne v nižšej hodnote. MRK odberného miesta pritom nie je možné znížiť pod hodnotu inštalovaného výkonu lokálneho zdroja.

Ďalšie podstatné legislatívne parametre sú:

 • Na lokálny zdroj sa nevzťahuje podpora doplatkom, príplatkom a taktiež sa na ňu nevzťahuje výkup elektriny za cenu vykupovanej elektriny.
 • Lokálny zdroj je oslobodený od platenia tarify za prevádzkovanie systému (TPS) na elektrinu, ktorú si výrobca vyrobí a spotrebuje v odbernom mieste. Toto oslobodenie od TPS je možné uplatniť na max. 1 000 MWh ročne.
 • Výrobca elektrickej energie z lokálneho zdroja ma garantovaný prednostný prístup do sústavy. To v praxi znamená, že ak má PDS žiadosti o pripojenie na rôzne typy zdrojov, je povinný uprednostniť pripojenie lokálneho zdroja.
 • Pripojenie lokálneho zdroja do distribučnej sústavy je bezplatné.
 • Výrobca elektriny z lokálneho zdroja má právo na bezplatnú výmenu meradla prevádzkovateľom distribučnej sústavy.
 • Výrobca elektriny môže dodávať nespotrebované prebytky do sústavy v celom rozsahu do výšky inštalovaného výkonu, podľa ktorého sa nastaví aj MRK odovzdávacieho miesta.

Ďalšími povinnosťami pre lokálne zdroje, ktoré sa netýkajú malých zdrojov, sú taktiež:

 • Získanie potvrdenia o výrobe elektriny od ÚRSO, čo je podmienkou, ak chce byť výrobca z lokálneho zdroja oslobodený od platenia tarify za prevádzkovanie systému na vyrobenú a spotrebovanú elektrinu.
 • Požiadať OKTE o odpustenie platby za tarify za prevádzkovanie systému (MZ neplatí ani tarifu za systémové služby).
 • Uzatvoriť s OKTE zmluvu o nahlasovaní údajov o výrobe elektriny, výrobca elektriny z lokálneho zdroja je povinný zaregistrovať zariadenie v informačnom systéme OKTE.
 • Registrovať sa na colnom úrade pre platby spotrebnej dane.
 • Poskytovať ÚRSO raz ročne údaje o výrobe elektriny. Výrobca je povinný poskytovať ÚRSO každoročne do 30. mája údaje za predchádzajúci rok, očakávané údaje v prebiehajúcom roku i plánované údaje na nasledujúci rok o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny a vlastnej spotrebe vyrobenej elektriny pri výrobe elektriny.

Ako funguje prevádzka lokálneho zdroja? Vzhľadom na to, že lokálny zdroj je zariadenie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré má dlhú technickú životnosť presahujúcu 20 rokov, je mimoriadne dôležité, aby aj jeho prevádzka prebiehala s maximálnou technickou dostupnosťou výkonu zdroja. Za týmto účelom je potrebné, aby počas jeho prevádzky boli dodržiavané niektoré pravidlá a režimy:

 • Servis a údržba zariadení lokálneho zdroja by mala byť vykonávaná autorizovanou servisnou organizáciou. Odporúča sa uzatvoriť servisnú zmluvu na zabezpečenie rýchlej diagnostiky technického stavu, detekcie porúch a ich odstránenia.
 • Lokálny zdroj ako elektrické zariadenie podlieha pravidelným odborným prehliadkam a odborným skúškam, ktoré sa musia dodržiavať vzhľadom na požiadavky realizačnej projektovej dokumentácie a právne predpisy.
 • Prevádzku zdroja, resp. výrobu elektriny, je potrebné pravidelne sledovať cez systém vzdialeného monitoringu. Ak sa vo výrobe vyskytne nejaká anomália, je potrebné to bezodkladne nahlásiť servisnej organizácii.
 • V neposlednom rade, v prípade lokálnych zdrojov s vyššími výkonmi je potrebné zabezpečiť správu, údržbu a opravu NN/VN rozvodní, do ktorých je lokálny zdroj pripojený.

Chcete si vyrábať vlastnú zelenú elektrinu ešte tento rok alebo plánujete rozšíriť svoj existujúci fotovoltický systém?

Sme profesionáli v energetike a odborníci so stovkami realizácií fotovoltík u firemných zákazníkov, ktorí vám ochotne poradia.

Pre rýchly výpočet výkonu a ceny investície použite kalkulačku na našom webe alebo nám vyplnením krátkeho formulára zadajte dopyt a my vám vypracujeme bezplatný audit a návrh riešenia šitého na mieru vášmu podnikaniu.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.