Najčastejšie otázky k Virtuálnej batérii od SSE, Virtuálna batéria od SSE, Produkty a služby, Domácnosti, Stredoslovenská energetika

Najčastejšie otázky k Virtuálnej batérii od SSE

Nižšie sa nachádza zoznam otázok, ktoré sa nás naši zákazníci pýtajú najčastejšie.

Výber inštalačnej firmy fotovoltického zariadenia a následne odsúhlasenie pripojenia do príslušnej distribučnej siete. Postup pripojenia jednotlivých distribučných spoločností:

SSD:

malé zdroje: Malé zdroje elektriny, Výrobcovia elektriny, Naše služby, Stredoslovenská distribučná, a. s. (ssd.sk)

lokálne zdroje: Lokálne zdroje elektriny, Výrobcovia elektriny, Naše služby, Stredoslovenská distribučná, a. s. (ssd.sk)

ZSD: Výrobcovia – Západoslovenská distribučná, a. s. (zsdis.sk)

VSD: Pripojenie lokálneho zdroja – eDSO (vsds.sk)

 

Až následne sa obraciate na našu spoločnosť pre podpis zmluvy Virtuálna batéria od SSE.

Odsúhlasenie pripojenia do príslušnej distribučnej siete.

Postup pripojenia jednotlivých distribučných spoločností:

SSD:

malé zdroje: Malé zdroje elektriny, Výrobcovia elektriny, Naše služby, Stredoslovenská distribučná, a. s. (ssd.sk)

lokálne zdroje: Lokálne zdroje elektriny, Výrobcovia elektriny, Naše služby, Stredoslovenská distribučná, a. s. (ssd.sk)

 

ZSD: Výrobcovia – Západoslovenská distribučná, a. s. (zsdis.sk)

VSD: Pripojenie lokálneho zdroja – eDSO (vsds.sk)

 

Až následne, po doriešení procesu s príslušnou distribučnou spoločnosťou a podpise „Zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy“, sa obraciate na našu spoločnosť pre podpis zmluvy Virtuálna batéria od SSE.

Nie. Pre využívanie služby je potrebné mať s nami zmluvu na odber elektriny a zároveň zmluvu na Virtuálnu batériu od SSE pre výrobu.

V prípade, ak máte iného dodávateľa pre odber elektriny, je najskôr potrebné zrealizovať zmenu dodávateľa.

Je potrebné obrátiť sa na príslušnú distribučnú spoločnosť s cieľom odsúhlasiť pripojenie do distribučnej sústavy. Je potrebné nechať si odsúhlasiť odovzdávanie vyrobenej elektriny do distribučnej siete.  Každá distribučná spoločnosť má svoj postup a pravidlá. Proces treba úspešne dokončiť a až následne sa zákazník obracia na našu spoločnosť pre podpis zmluvy Virtuálna batéria od SSE. Obvykle distribučná spoločnosť po podpise Zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy, naviguje zákazníka na prevzatie zodpovednosti za odchýlku a v tomto kroku sa zákazník obracia na svojho dodávateľa, teda na nás SSE, a. s., pre podpis zmluvy Virtuálnu batériu od SSE.

Po zaradení výrobného miesta do bilančnej skupiny SSE (teda že máte odber a výrobu elektrinu u nás v SSE, a. s.), je služba aktivovaná od 1. dňa nasledujúceho mesiaca.

Skupina odberných miest a odovzdávacích miest účastníkov trhu s elektrinou, za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku jeden spoločný subjekt zúčtovania; označuje sa identifikačným číslom bilančnej skupiny.

Zákazník je s výrobou zaradený u svojho dodávateľa elektriny. Informáciu o zaradení do bilančnej skupiny si viete overiť u príslušnej distribučnej spoločnosti.

Po zaradení do bilančnej skupiny SSE prebehne aktivácia od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Následne vám zašleme Potvrdenie o účinnosti zmluvy, nový Rozpis zálohových platieb a mimoriadnu faktúru za predchádzajúce obdobie. Mimoriadnu faktúru vám vystavujeme, aby sme zabezpečili 12-mesačný cyklus výroby a odberu elektriny.

Používanie fotovoltiky nesúvisí s poskytovaním služby Virtuálna batéria od SSE. Otázku odovzdávania elektriny do distribučnej siete je potrebné konzultovať s príslušnou distribučnou spoločnosťou.

Virtuálna batéria vysvetľuje, že ide o „predstavu/obraz“ uloženia elektriny. Virtuálna batéria nemá úložisko ani meracie zariadenie. Elektrinu vyrobenú vašou fotovoltikou, ktorú nespotrebujete v čase jej výroby, odovzdávate do distribučnej siete. To, koľko elektriny ste odovzdali, vám monitoruje inteligentný merací systém IMS (elektromer).

Následne pri čerpaní elektriny späť elektromer zaznamenáva opakované dodanie elektriny do vašej domácnosti (za to reálne platíte poplatky distribučnej spoločnosti).

Pri spätnom čerpaní elektriny do domácnosti neplatíte cenu dodávky elektriny, teda našu obchodnú cenu.

Vo faktúre za elektrinu môžete vidieť dodávku elektriny odúčtovanú mínusovou položkou do výšky zvoleného variantu Virtuálnej batérie od SSE (maximálne do výšky spotreby elektriny na odbernom mieste).

Spotrebu elektriny a odovzdanie elektriny z/do distribučnej siete monitoruje elektromer (IMS – inteligentný merací systém distribučnej spoločnosti). Môžete sa zaregistrovať do online portálu príslušnej distribučnej spoločnosti (SSD – Portál energetických dát, ZSD – Distribučný portál, VSD – Portál eVSD).

Na sledovanie celkovej výroby fotovoltiky je určený portál striedača/meniča cez internetové pripojenie (kvôli pripojeniu do cloudovej aplikácie meniča). Tieto informácie by mal zákazník dostať pri inštalácii fotovoltiky.

Zákazník, ktorý má nainštalovanú fotovoltiku a povolené prietoky do siete, sa môže zaregistrovať do online portálu príslušnej distribučnej spoločnosti, kde nájde údaje aj o  množstve dodanej elektriny vyrobenej fotovoltikou, ktorú zákazník nespotrebuje, do siete. Podľa zákona musí každá distribučná spoločnosť sprístupniť zákazníkom údaje o  dodávke elektriny do siete a spotrebe elektriny.

Variant je možné zmeniť k výročiu zmluvy, raz za 12 mesiacov. Je potrebné osloviť našu zákaznícku linku, prípadne navštíviť zákaznícke centrum alebo nás kontaktovať e-mailom s požiadavkou najskôr 3 mesiace pred výročím zmluvy na Virtuálnu batériu od SSE.

Poplatok za službu je účtovaný podľa zvoleného variantu a zvolenej periodicity platieb spolu so zálohami za elektrinu.

Vami vyrobenú a odovzdanú elektrinu budete mať odúčtovanú vo fakturácii pri ročnom vyúčtovaní mínusovou položkou z ceny dodávky elektriny.
Pozrite si vzor vyúčtovacej faktúry.

Zákazníkovi zohľadníme vyrobenú a odovzdanú elektrinu do výšky ročnej spotreby na odbernom mieste maximálne však podľa zvoleného variantu do 2 000 kWh/6 000 kWh.

Príklad:
Zákazník odovzdal do distribučnej siete 4 000 kWh. Jeho spotreba na faktúre je 2 500 kWh a má zvolený variant Virtuálnej batérie od SSE Ideal (kapacita 2 000 kWh).

Na faktúre mu odpočítame cenu dodávky elektriny vo výške 2 000 kWh (maximum pre zvolený variant). Zvyšok, teda 2 000 kWh, poskytol bezodplatne do siete – s elektrinou neobchodujeme, odpočítavame len cenu dodávky elektriny. A keďže máte spotrebu nižšiu ako výrobu a zároveň máte Virtuálnu batériu od SSE Ideal s kapacitou do 2 000 kWh, nemôžeme vám nadbytok vyrobenej elektriny zohľadniť vo faktúre.

Nie. Po aktivácii služby sa zmení odpočtový mesiac, aby sme v rámci 12 mesačného obdobia zohľadnili korektne výrobu a odber elektriny. V mesiaci vyúčtovania vám odpočítame odovzdanú elektrinu mínusovou položkou vo faktúre za cenu dodávky elektriny.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.