Často kladené otázky k fotovoltickým panelom

Nižšie sa nachádza zoznam otázok, ktoré sa nás naši zákazníci pýtajú najčastejšie.

Domácnosti v bytovom dome nemôžu získať poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov. V prípade rodinného domu pri štandardnom zapojení FVE, je súčasťou riešenia zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do distribučnej siete. Podmienkou distribučných spoločností je, aby vyrobená elektrina nebola dodávaná do distribučnej sústavy. 

Fotovoltika je proces priamej premeny svetla na elektrickú energiu. Názov je odvodený od slova foto (svetlo) a volt (jednotka elektrického napätia). Proces premeny prebieha vo fotovoltickom článku.

Ide o aplikáciu fotoelektrického javu, pri ktorom dopadom fotónov na polovodičový p-n prechod dochádza k uvoľňovaniu a hromadeniu voľných elektrónov. Ak je p-n prechod doplnený o dve elektródy (anóda a katóda), môžeme už hovoriť o fotovoltickom článku, ktorým môže pretekať elektrický prúd.

Fotovoltické články, ktoré sú zoskupené do fotovoltických panelov rôznych veľkostí a výkonu, sú základom fotovoltického systému. Najrozšírenejšie fotovoltické panely sú v súčasnej dobe kremíkové. Rôznym spracovaním kremíka sa dajú vyrobiť monokryštalické, polykryštalické a amorfné fotovoltické články.

Monokryštalická bunka má tvar čierneho osemuholníka, apolykryštalická bunka je sfarbená modro a má tvar štvorca. V praxi sa používajú prevažne monokryštalické bunky. Monokryštalické bunky majú väčšiu účinnosť než polykryštalické, ale využitie plochy modulu nie je vzhľadom na tvar také dokonalé – v konečnom dôsledku sú oba typy výkonovo obdobné. Účinnosť polykryštalických modulov je 12 – 14 %. Účinnosť monokryštalických modulov je 12 – 16 %. Cena a životnosť sú rovnaké. Fotovoltický panel je schopný vyrábať elektrickú energiu aj bez priameho osvetlenia na základe difúzneho zariadenia, ktoré je v SR prevládajúce.

Ak zosynchronizujete spotrebu elektriny v domácnosti s výrobou elektrickej energie prostredníctvom FVE, znížia sa vám mesačné faktúry za spotrebovanú elektrinu. A v tomto prípade hovoríme o efektívnosti FVE. Vyššiu efektívnosť FVE vieme dosiahnuť premenou vyrobenej elektriny FVE na teplo napríklad vo forme teplej úžitkovej vody v bojleri.

Áno, táto povinnosť je daná zákonom. V prípade, že sú splnené všetky požiadavky a parametre, má regionálna distribučná spoločnosť povinnosť zariadenie pripojiť do siete. U rodinných domov by nemala existovať žiadna technická prekážka, ale pri niektorých väčších inštaláciách môže byť problém s nedostatočnou kapacitou siete. Ale i preto sme vám k službám, aby sme toto pre vás najskôr zistili.

On-grid znamená pripojený do siete, preto on-gridový fotovoltický systém je taký systém, ktorý je permanentne pripojený do distribučnej sústavy. V prípade, že spotreba elektriny v domácnosti bude vyššia ako kapacita vyrobenej elektriny z fotovoltických panelov, je možné odoberať elektrinu z distribučnej siete. 

Ostrovné systémy sú fotovoltické elektrárne fungujúce nezávisle od rozvodnej elektrickej siete. To znamená, že nie sú pripojené do verejnej distribučnej siete (VSE, ZSE a SSE). Ostrovná prevádzka sa využíva najmä na odľahlých miestach, kam nevedie elektrické vedenie alebo by tu zavedenie elektrickej prípojky bolo komplikované a ekonomicky náročné – často náročnejšie ako zriadenie samotnej fotovoltickej elektrárne –, prípadne v mobilných inštaláciách (samoty, rodinné domčeky mimo inžinierskej siete, chalupy, karavany, jachty, horské chaty a pod.).

Súčasné konštrukčné systémy umožňujú inštaláciu FVE na akýkoľvek druh strechy. Strecha by však mala byť v dobrom technickom stave. Ani sklon strechy v podstate nie je problém, lebo konštrukčné systémy sa vedia prispôsobiť tak šikmej, ako aj rovnej streche.
Väčšia spotreba elektriny v domácnostiach sa predpokladá v poobedňajších hodinách, a preto ideálna orientácia je smerom na juhozápad.
Vzhľadom na konštrukciu a technológiu montáže je to cca 8 m².
Wp (Watt peak) je jednotkou nominálneho výkonu fotovoltického panelu. Ide o výkon fotovoltického panelu pri štandardizovanom výkonnostnom teste (pri svite 1 000 W/m² a pri teplote 25 °C).
Výroba energie z jedného fotovoltického panelu závisí od miesta jeho inštalácie. Všeobecne platí, že čím južnejšia poloha miesta inštalácie, tým viac energie vyrobí. Všeobecne možno povedať, že jeden fotovoltický panel s výkonom 225 Wp ročne vyrobí na území Slovenskej republiky 180 až 240 kWh za rok.
V takom prípade je potrebná elektrina v domácnosti úplne alebo čiastočne odoberaná z distribučnej sústavy a bude fakturovaná dodávateľom elektriny za cenu podľa platného cenníka.
Hybridný fotovoltický systém má okrem základných komponentov on-gridového fotovoltického systému, ktorými sú fotovoltické panely, striedač, istiace a rozvodné prvky, aj batériový systém a systém na nabíjanie batériového systému. Prioritne je hybridný fotovoltický systém zapojený do distribučnej sústavy. V prípade výpadku distribučnej sústavy je domácnosť s hybridným fotovoltickým systémom napájaná elektrinou uloženou v batériovom systéme, tzn. domácnosť je v prípade výpadku distribučnej sústavy autonómna. V momente, keď je distribučná sústava opätovne v prevádzkovom stave, sa hybridný systém pripojí k distribučnej sústave.
Všeobecne môžeme hovoriť o životnosti na úrovni 20 rokov. Nezabudnite však na to, že montážou sa to všetko len začína. Každý zodpovedný dodávateľ ponúka služby, ktoré životnosť fotovoltického systému a jeho výkon optimalizujú aj do budúcnosti.

Prevádzkovanie fotovoltických zariadení na strechách nie je nijako náročné, pretože sú stavané tak, aby nevyžadovali žiadnu údržbu. Okrem starostlivosti o technológiu (kontrola, údržba, optimalizácia v čase), ktorá je výsostne odbornou záležitosťou, je potrebné, aby sa majiteľ FVE priebežne staral aj o jeho čistotu (hlavne PV panelov) a aktívne bránil jeho poškodeniu.

Aby prevádzka bola čo najefektívnejšia, je potrebné vykonávať:

  • vizuálnu kontrolu kompletného FVE,
  • porovnanie skutočne dosiahnutých výnosov s referenčnými hodnotami,
  • preskúšanie elektrickej funkcie striedača a batérií,
  • kontrola a vyčistenie striedača,
  • kontrola a vyčistenie panelov.

Odporúčame vykonať komplexnú revíziu spolu s termovíziou každý rok prevádzky a bezpečnosť máte zaručenú.

Inštalácia a samotné spustenie FVE podliehajú technickým normám, ktorých splnenie je zdokumentované v revízii FVE a prípadne v protokole o funkčnej skúške zapojenia FVE do distribučnej sústavy.

Ekologickým bonusom je vlastná výroba bez akejkoľvek formy znečistenia životného prostredia. Fotovoltické systémy majú tiež niekoľko ďalších výhod: sú ekonomicky zaujímavou alternatívou v oblastiach, kde existuje problém s napojením na rozvodnú sieť a/alebo napojenie na ňu je finančne nákladné (treba však rátať s akumuláciou vyrobenej energie).

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.