Výzvy na kompenzácie cien energií už spustené!, Aktuality, Médiá, Stredoslovenská energetika

Výzvy na kompenzácie cien energií už spustené!

22. 2. 2023

Ministerstvo hospodárstva (MH SR) v utorok 21. februára spustilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien dodávky elektrickej energie a zemného plynu. MH SR zverejnilo súbežne dve výzvy, a to výzvu pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť a výzvu pre vybrané subjekty verejnej správy. Štát bude kompenzovať 80 percent nákladov nad zastropovanú hranicu 199 eur/MWh pre elektrinu a 99 eur/MWh pre plyn. Kompenzácia sa týka cien dodávky elektriny a plynu (samotná komodita), ktoré vzrástli pod vplyvom energetickej krízy na trhoch, kde ju museli dodávatelia v minulom roku pre svojich zákazníkov nakúpiť, nezahŕňa ostatné sieťové poplatky. Výzvy sa netýkajú podnikateľov a organizácií s regulovanými cenami dodávky elektriny a plynu.

Základnou podmienkou na podanie žiadosti je pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO) a zriadené vlastné odberné miesto pre odber elektriny alebo plynu v oprávnenom období. Výzvy obsahujú aj ďalšie podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť. Mesačný finančný limit pre obe výzvy je 200-tisíc eur. Žiadosti je možné podávať výlučne v elektronickej podobe prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli štátnej správy. Všetky potrebné informácie, ako sú kritériá výziev, oprávnené subjekty, oprávnené obdobie či často kladené otázky, sú uvedené na webovom sídle ministerstva: energodotacie.mhsr.sk.

Výzva pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť

Žiadosť o kompenzácie môže podať každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania a bez ohľadu na jeho veľkosť. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť spočívajúca v ponuke tovarov alebo služieb na trhu. Žiadosť môžu podať i rôzne kultúrne, občianske či iné združenia. Oprávneným obdobím, za ktoré môže subjekt požiadať o kompenzáciu, bude postupne prvý kvartál – 1. január 2023 až 31. marec 2023. Žiadosť je možné podať za jednotlivé mesiace alebo súhrnne do konca júna 2023.

Výzva pre vybrané subjekty verejnej správy

Žiadosť o kompenzácie vysokých cien elektrickej energie alebo zemného plynu môžu podať vybrané subjekty z radov verejnej správy, ktorých zoznam je zverejnený na webovom sídle ministerstva: Zoznam oprávnených vybraných subjektov verejnej správy. Oprávneným príjemcom dotácie môže byť v tomto prípade právnická osoba zapísaná v štatistickom registri organizácií v sektore verejnej správy podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ). Oprávneným obdobím, za ktoré môže subjekt požiadať o kompenzáciu, bude postupne celý rok 2023. Žiadosť je možné podať za jednotlivé mesiace alebo súhrnne do konca februára 2024.

Školy a školské zariadenia, ktoré nie sú uvedené v zozname oprávnených vybraných subjektov verejnej správy, nájdu informácie o poskytnutí finančných prostriedkov na stránke: https://www.minedu.sk/financovanie-prevadzkovych-nakladov-z-dovodu-narastu-cien-energii.

V prípade potreby je k dispozícii taktiež podporný tím, ktorý bude žiadateľom poskytovať potrebnú súčinnosť na e-mailovej adrese energodotacie@mhsr.sk.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.