Pripravte sa na Zelenú podnikom so SSE a získajte štátny príspevok až 70 000 €, Aktuality, Médiá, Stredoslovenská energetika

Pripravte sa na Zelenú podnikom so SSE a získajte štátny príspevok až 70 000 €

Zelená podnikom je národný program, ktorého cieľom je podpora využívania obnoviteľných zdrojov v podnikoch. Prostredníctvom pilotného projektu budú môcť mikro, malé a stredné podniky (MSP) získať finančný príspevok vo forme poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako aj na vypracovanie energetických auditov.

Poukážky budú môcť pokryť 35 % z celkových oprávnených výdavkov s možnosťou bonifikácie o 5 %, ak energetický audit potvrdí, že minimálne 90 % energie vyrobenej v každom z podporovaných zariadení bude spotrebovaných v MSP. Ďalších 5 % navyše bude možné získať na zariadenia s minimálnym zaťažením ovzdušia znečisťujúcimi látkami. Maximálna výška príspevku bude 70-tisíc eur na jeden MSP. Stanovená bude aj maximálna cena za jednotku inštalovaného výkonu, aby bolo zabezpečené hospodárne využitie výdavkov.

Predmetom podpory budú zariadenia na výrobu tepla/chladu alebo elektriny, konkrétne fotovoltické panely, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory a veterné turbíny (35 – 45 %, max 70 000 eur). Podporovaná bude aj akumulácia energie vo forme batériových úložísk. Oprávneným nákladom sú aj náklady na vypracovanie energetického auditu (45 %, max. 2 500 eur).

Oprávnenými žiadateľmi o príspevok Zelená podnikom sú mikro, malé a stredné podniky v zmysle nariadenia EK. Patria sem podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov a majú ročný obrat maximálne 50 mil. eur alebo bilančnú sumu maximálne 43 mil. eur. Za podnik sa považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť, bez ohľadu na jeho právnu formu, teda vrátane SZČO, rodinných podnikov, združení a osôb podnikajúcich na základe iného než živnostenského oprávnenia (lekári, zubári, novinári, advokáti...).

Výzva je aktuálne v štádiu prípravy a hoci o poukážky zatiaľ nie je možné žiadať, SIEA avizuje spustenie v 2. štvrťroku 2024. Povinnou súčasťou žiadosti o príspevok z projektu Zelená podnikom je predloženie energetického auditu. Z neho vyplynie, ktoré zariadenia sú pre konkrétny typ prevádzky vhodné a aký majú mať inštalovaný výkon. Vďaka auditu budete mať k dispozícii návrhy vhodných opatrení energetickej efektívnosti a odborne stanovený potenciál využitia obnoviteľných zdrojov vo vašom podniku. Výsledok energetického auditu bude jedným zo vstupov na určenie hodnoty príspevku. Energetický audit musí byť vypracovaný pred podaním žiadosti o príspevok Zelená podnikom a bude nevyhnutnou súčasťou žiadosti o vydanie poukážky.

Z našich skúseností vieme, že záujem o získanie príspevku z projektu Zelená podnikom bude veľký. Pripravte sa preto v predstihu s nami. Radi vám poradíme, vypracujeme potrebný energetický audit a pomôžeme so splnením všetkých podmienok. Viac na sse.sk/zelenapodnikom.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.