Potvrdili sme, že sme zodpovední nielen sami k sebe, ale aj k iným

Spoločenská zodpovednosť predstavuje záväzok podnikateľov usilovať sa o také stratégie, robiť také rozhodnutia alebo vykonávať také aktivity, ktoré sú žiaduce z pohľadu cieľov a hodnôt našej spoločnosti.“ (Howard R. Bowen, Social Responsibilities of the Businessman, 1953).

Spoločenská zodpovednosť SSE

S pojmom CSR – Corporate Social Responsibility –, alebo v preklade so spoločenskou zodpovednosťou podnikov, sa v súčasnosti stretávame čoraz častejšie. Vieme si však predstaviť, čo všetko sa pod týmto pojmom skrýva? Vo všeobecnosti ide o dobrovoľné úsilie firiem, ktoré presahuje bežný rámec dodržiavania právnych predpisov. A o tom, že my dobrovoľnosťou v SSE nešetríme, svedčí aj fakt, že sme v hodnotení CSR získali striebornú medailu.

Hodnotenia sme sa zúčastnili už po tretíkrát – hodnotiteľom bola externá francúzska spoločnosť EcoVadis. Metodika posudzovania CSR spoločnosti EcoVadis hodnotila kvalitu systému riadenia našej spoločnosti v oblasti CSR, prostredníctvom našich politík, aktivít a dosiahnutých výsledkov. Hodnotenie spočívalo v posúdení 21 odpovedí v nami vyplnenom dotazníku, otázky sa týkali 4 základných tém:

 • životné prostredie,
 • práca a ľudské práva,
 • etika,
 • trvalá udržateľnosť.

O tom, že naše umiestnenie bolo vysoko nad priemerom, svedčí aj fakt, že sme získali percentil vo výške 85, čo znamená, že nastavenie našej CSR je na lepšej úrovni ako nastavenie CSR 85 % ostatných firiem z celého sveta, ktoré sa priebežne nechávajú hodnotiť rovnako. Okrem striebornej medaily sme získali aj certifikát, ktorý pravidelne predkladáme aj nášmu vernému zákazníkovi, spoločnosti Peugeot.

Zopár príkladov, ktorými dokazujeme, že sme spoločensky zodpovední:

 • uplatňujeme ideály, princípy a normy spoločnosti, ktoré pomenúva Etický kódex,
 • napĺňame Politiku spoločenskej zodpovednosti,
 • riadime sa Environmentálnou politikou, ktorá je v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja,
 • realizujeme množstvo dobrovoľníckych aktivít, do ktorých sa zapájajú naši zamestnanci: Dni Zeme, vysádzanie zelene vo vybraných lokalitách, darovanie krvi niekoľkokrát ročne, edukácia detí a školákov (Šťukes), dobročinné zbierky pre ľudí trpiacich hmotnou núdzou a pod.
 • spolupracujeme s rôznymi komunitami – OZ Preles, Charita sv. Alžbety Zvolen, Svetielko nádeje, Banskoštiavnická kalvária a pod.,
 • na zaistenie našich práv dohliada ombudsman,
 • atď.

EcoVadis je nezávislou agentúrou na posudzovanie výsledkov v oblasti CSR. Jej jedinečná metodológia hodnotenia aktivít v oblasti CSR zahŕňa 150 nákupných kategórií, 110 krajín a 21 ukazovateľov CSR. Metodológia vychádza z medzinárodných štandardov CSR vrátane štandardov GRI (Global Reporting Initiative), Global Compact OSN a ISO 26000.

>Viac aktualít

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.