Oznámenie o zmene obchodného mena a o zmene fakturačných údajov, Aktuality, Médiá, Stredoslovenská energetika
  • Prejsť na

Oznámenie o zmene obchodného mena a o zmene fakturačných údajov

8. 1. 2019

Oznámenie o vklade časti podniku spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a. s. (do 31. 12. 2018 pod obchodným menom Stredoslovenská energetika, a. s.) do spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. (do 31. 12. 2018 pod obchodným menom Stredoslovenská energetika Obchod, a. s.).

Oznámenie o prechode pohľadávok z vloženej časti podniku a prevzatí záväzkov z vloženej časti podniku.

 

Vážení odberatelia,

ktorí ste so spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 (ďalej aj „Pôvodný dodávateľ“) uzatvorili do 31. 12. 2018 Zmluvu o združenej dodávke elektriny/plynu (ďalej len Zmluva).

Dovoľujeme si Vám týmto v súlade s § 477 odsek 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov oznámiť, že dňom 1. 1. 2019 došlo ku vkladu časti podniku spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a. s. (do 31. 12. 2018 pod obchodným menom Stredoslovenská energetika, a. s., t. j. Váš Pôvodný dodávateľ), so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10328/L, do spoločnosti Stredoslovenská energetika Obchod, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10956/L (ďalej aj „Nový Dodávateľ“), ktorá s účinnosťou od 1. 1. 2019 zmenila obchodné meno na Stredoslovenská energetika, a. s.

Podľa § 59 odsek 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ak sa vkladá podnik alebo jeho časť, použijú sa vo vzťahu k prechodu práv a povinností primerané ustanovenia o zmluve o predaji podniku.

Zmluva/zmluvy, ktoré mala s Vami uzavreté Stredoslovenská energetika, a. s., ako Pôvodný dodávateľ do 31. 12. 2018 (vrátane), prešli v zmysle uvedených zákonných ustanovení, ako aj súvisiacich ustanovení Občianskeho zákonníka – § 524 zákona – bez potreby akýchkoľvek úkonov z Vašej strany na Nového dodávateľa spolu so všetkými dohodnutými zmluvnými podmienkami. Uplatňovanie práv a plnenie všetkých zmluvných záväzkov z týchto zmlúv realizuje od 1. 1. 2019 Nový dodávateľ, pričom z Vašej strany sa v súvislosti s prechodom uvedených zmluvných vzťahov nevyžaduje vykonanie žiadnych ďalších úkonov, súhlasov alebo potvrdení.

Na základe vkladu časti podniku Nový dodávateľ s účinnosťou od 1. 1. 2019 v súlade s príslušnými právnymi predpismi nadobudol vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty slúžiace na prevádzkovanie vkladanej časti podniku. Nový dodávateľ prebral aj všetky záväzky z vkladanej časti podniku.

Nový dodávateľ ako nadobúdateľ vloženej časti podniku vstúpil 1. 1. 2019 do všetkých záväzkov a pohľadávok, práv a povinností, nárokov, ako aj uzatvorených zmlúv, ktoré sú späté s vkladanou časťou podniku a ktorých zmluvnou stranou bol Váš Pôvodný dodávateľ.

Od 1. 1. 2019 sú fakturačné údaje Vášho Nového dodávateľa nasledovné:

Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

IČO: 51 865 467
DIČ: 2120814575
IČ DPH: SK2120814575

Súčasne si Vás dovoľujeme informovať, že zrealizovaním vyššie uvedeného vkladu časti podniku a po prevzatí záväzkov zostávajú bankové účty nezmenené a dovoľujeme si Vás tiež požiadať, aby ste v prípade, že zo zmluvného vzťahu je Vám určená povinnosť poukazovať platby, od 1. 1. 2019 naďalej poukazovali platby vyplývajúce zo zmluvy v prospech doterajších bankových účtov, a to vrátane platieb, ktoré boli splatné pred 1. 1. 2019 a k 1. 1. 2019 neboli uhradené.

Dovoľte nám záverom vyjadriť presvedčenie, že naša vzájomná spolupráca bude pokračovať rovnako úspešne aj naďalej.

S pozdravom

Za spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s.
JUDr. Zdeněk Schraml
generálny riaditeľ

Za spoločnosť Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
na základe splnomocnenia JUDr. Zdeněk Schraml

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.