Obchodovanie s emisnými povolenkami

Zarobte na svojich emisných kvótach! SSE, a. s. sa usiluje neustále rozvíjať a zlepšovať obchodný vzťah so zákazníkom.

Starostlivosť o životné prostredie sa oplatí

Trh s elektrinou a trh s emisnými povolenkami sú veľmi úzko prepojené. Obchodníci SSE oba trhy neustále monitorujú, analyzujú a aktívne na nich pôsobia. Vďaka nášmu know-how sme schopní zrealizovať obchod s emisnými kvótami za veľmi výhodných podmienok pre klienta.

SSE ponúka sprostredkovanie predaja a nákupu povoleniek nielen svojim súčasným zákazníkom na území stredného Slovenska, ale všetkým spoločnostiam na území Slovenska a Českej republiky. Vďaka prístupu na všetky relevantné burzy s CO2 povolenkami je SSE schopná vybrať v čase tú najlepšiu ponuku pre klienta.

Čo je obchodovanie s emisnými povolenkami?

Európska schéma obchodovania s emisiami (EU ETS) je základným kameňom v boji proti klimatickým zmenám. Je to medzinárodný systém obchodovania s emisiami CO2 vo svete.

Obchoduje sa s jednotkami EUA, pričom jedna EUA predstavuje povolenie vypustiť jednu metrickú tonu CO2 za rok do ovzdušia. Inými slovami ich nazývame emisné kvóty alebo povolenky. Emisné kvóty sa vydávajú a evidujú v elektronickej forme, sú štandardizované, nie sú obmedzované hranicami a môžu sa bez problémov predať do akejkoľvek členskej krajiny EÚ.

V súčasnosti prebieha 3. obchodovateľné obdobie, ktoré je definované na roky 2013 – 2020.

Aký je princíp obchodovania s emisnými povolenkami?

Každému povinnému účastníkovi EU ETS sú pridelené emisné povolenky na daný rok v zmysle Národného alokačného plánu. 

Každý rok do konca apríla musia tieto spoločnosti vrátiť správcovi povolenky rovnajúce sa celkovej emisii CO2 v predchádzajúcom roku. Prebytok povoleniek môžu firmy buď predať, alebo si ponechať, na druhej strane deficit musí byť kompenzovaný nákupom povoleniek na trhu. Preto sa manažment obchodu so skleníkovými plynmi stal dôležitým faktorom priamo ovplyvňujúcim finančné výsledky zúčastnených spoločností.

Cena emisných povoleniek závisí od ponuky a dopytu, tak ako na akomkoľvek inom voľnom trhu. Súčasné burzové ceny povoleniek sú dostupné napríklad na webstránke www.eex.de.

Výhody SSE

  • znalosť klienta a dlhodobý obchodný vzťah klient – SSE,
  • znalosť trhu a prístup na všetky hlavné európske komoditné burzy,
  • jednoduchá transakcia – prostredníctvom telefónu,
  • nulový poplatok za transakciu,
  • schopnosť agregovať ponuky/dopyty viacerých klientov, resp. žiadny limit na objem transakcie,
  • nulový clearingový poplatok,
  • kredibilita a stabilita spoločnosti SSE, a. s.

Vzorový príklad postupu pri obchodovaní s emisnými povolenkami

Príklad je zhotovený na hypotetickom predaji, keď slovenská spoločnosť predáva EUA.

8 jednoduchých krokov k zmene odoberateľa

1

Zhodnotenie kreditného rizika – voliteľné

SSE môže požadovať overenie kreditného rizika, nevyžaduje sa u súčasných odberateľov.

2

Dohodnutie transakcie

Uzatvorenie rámcovej zmluvy medzi zákazníkom a SSE, ktorá bude definovať základný rámec obchodovania s emisnými kvótami. V prípade záujmu o obchodovanie s našou spoločnosťou preto v prvom rade kontaktujte našich obchodných zástupcov.

3

Uzatvorenie rámcovej zmluvy

Jednotlivé transakcie uzatvára zákazník s obchodníkom SSE telefonicky. Zákazník špecifikuje typ obchodu (nákup alebo predaj), objem obchodu, cieľovú cenu, dĺžku platnosti pokynu a iné podmienky.

4

Potvrdenie o prijatí objednávky

Po tom, ako zákazník vydal SSE pokyn na predaj emisných kvót, dostane od SSE potvrdenie o prijatí objednávky na transakciu. Zákazník má lehotu 30 minút, aby oznámil SSE prípadné pripomienky.

5

Prijatie kvót

Zákazník prevedie zodpovedajúce množstvo emisných kvót na účet SSE. Zákazník môže prípadne poskytnúť iné porovnateľné garancie. Potom SSE vystaví potvrdenie o prijatí kvót.

6

SSE obchoduje na trhu

SSE sa usiluje zobchodovať prijatú objednávku. V prípade, že trhová cena sa zhoduje s cieľovou cenou, je obchod automaticky uzatvorený a SSE vystaví potvrdenie o zrealizovanej transakcii. V prípade, že sa cieľová cena nedosiahne, SSE sa zaväzuje, že prevedie prijaté emisné kvóty späť na účet zákazníka

7

Fakturácia

Na základe potvrdenia o zrealizovanej transakcii predávajúci vystaví faktúru za predané emisné kvóty.

8

Prevod kúpnej ceny

SSE prevedie kúpnu cenu na účet zákazníka bez zbytočného odkladu po tom, čo ich dostane od tretej osoby.

Kontaktujte nás

V prípade, že vás naša ponuka zaujala, pre viac informácií sa obráťte na kontaktných pracovníkov