Potrebujete poradiť?

Chceli by ste uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke plynu, zmeniť výšku preddavkových platieb či zmeniť údaje na faktúre? Tu nájdete odpovede na tieto a množstvo ďalších otázok.

Poruchové linky

 
Vyberte si lokalitu

Elektrina 0800 111 567

Plyn 0850 111 727

Elektrina 0800 159 000

Plyn 0850 111 727

Elektrina 0800 123 332

Plyn 0850 111 727

Často kladené otázky

Nižšie sa nachádza zoznam otázok, ktoré sa nás naši zákazníci pýtajú najčastejšie.

Pripojenie nového odberného miesta je pripojenie miesta, do ktorého v minulosti nebola realizovaná dodávka plynu. Je to v prípade novopostaveného objektu, nehnuteľnosti, v ktorých chcete využívať plyn.

Potrebujete na to vypísať a podpísať žiadosť o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáž meradla (bližšie informácie vrátane žiadosti nájdete na webovej stránke spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.), vypísanú a podpísanú zmluvu o združenej dodávke plynu a splnomocnenie pre úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa.

K vyššie uvedeným tlačivám treba doložiť kópiu zmluvy o pripojení do distribučnej siete spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., kópiu správy o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia (nie staršiu ako 5 mesiacov) a kópiu dokladu o tlakovej skúške plynového zariadenia (nie staršiu ako 5 mesiacov). Tieto doklady vám vystaví revízny technik pre plynové zariadenia (oprávnená osoba).

Ak ste kúpili nehnuteľnosť alebo objekt, v ktorých sa v minulosti využíval plyn a v súčasnosti je odberné miesto bez dodávky plynu, treba vypísať a podpísať žiadosť o opätovnú montáž meradla po predchádzajúcej demontáži (bližšie informácie vrátane žiadosti nájdete na webovej stránke spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.). Vypísanú a podpísanú zmluvu o združenej dodávke plynu a splnomocnenie pre úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa.

Ak je odberné miesto odpojené viac ako 6 mesiacov, k vyššie uvedeným tlačivám treba doložiť kópiu správy o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia (nie staršiu ako 5 mesiacov) a kópiu dokladu o tlakovej skúške plynového zariadenia (nie staršiu ako 5 mesiacov). Tieto doklady vám vystaví revízny technik pre plynové zariadenia (oprávnená osoba).

Na uhradenie akéhokoľvek typu platby (záloha či faktúra) treba poznať presnú sumu, variabilný symbol platby (správne údaje úhrady sú dôležité na priradenie platby) a číslo účtu SSE (Údaje nájdete v dohode o platbách za odobratý, ale zatiaľ nevyfakturovaný plyn alebo vo vyúčtovacej faktúre za dodávku a distribúciu plynu.).


Čísla účtov SSE

Názov banky Účet v tvare IBAN SWIFT - BIC
VÚB Banka, a.s. SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SUBASKBX
ČSOB, a. s. SK05 7500 0000 0002 0247 6883 CEKOSKBX
UniCredit Bank SK68 1111 0000 0066 1832 1014    UNCRSKBX
Tatra banka, a.s. SK68 1100 0000 0026 2115 0449 TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK32 0900 0000 0004 2370 3090 GIBASKBX

Preddavkové platby a faktúry môžete uhrádzať:

  • SEPA inkasom
  • prevodným príkazom v internet bankingu,
  • prevodným príkazom zadaným vo vašej banke,
  • vkladom na účet SSE v príslušnej banke,
  • poštovým peňažným poukazom prostredníctvom Slovenskej pošty.

Dátum splatnosti je termín, keď majú byť finančné prostriedky (suma za faktúru, zálohovú platbu) priradené na účet SSE.

Ak uhrádzate:

  • bankovým prevodom – plaťte najneskôr jeden pracovný deň pred dátumom splatnosti,
  • prostredníctvom poštových poukážok – plaťte najneskôr 5 pracovných dní pred dátumom splatnosti.

Splatnosť faktúry za dodávku a distribúciu plynu je uvedená priamo na faktúre ku konkrétnemu dátumu.

V prípade nedodržania dátumu splatnosti sa odosiela upomienka, ktorá je spoplatnená sumou 3,60 EUR.

Ak ste neuhradili preddavkovú platbu alebo faktúru do dátumu splatnosti, budete upovedomený upomienkou. Úhradu treba bezodkladne realizovať (prevodným príkazom, hotovostným vkladom). Ak v stanovenej lehote platbu neuhradíte, spustí sa proces prerušenia dodávky plynu na odbernom mieste.

Platba na nesprávny bankový účet – treba sa obrátiť na svoju banku, v prípade úhrady cez poštový poukaz sa treba obrátiť na Slovenskú poštu, a. s. Platbu treba uhradiť opätovne na správny účet.

Platba s nesprávnym variabilným symbolom – zašlite doklad o úhrade mailom na plyn@sse.sk alebo navštívte s dokladom zákaznícke centrum SSE

Popis jednotlivých položiek faktúry nájdete v tejto faktúre.

Ak vám vo vyúčtovacej faktúre vznikol preplatok, suma preplatku bude v dátume splatnosti faktúry zaslaná na váš bankový účet. V prípade, že ste neoznámili číslo bankového účtu na zasielanie preplatkov, bude vám zaslaný poštový peňažný poukaz, ktorý si môžete uplatniť na pošte.

Odpočet plynomera sa na každom odbernom mieste vykonáva raz za 12 mesiacov, podľa odpočtových cyklov. To znamená, že u niektorých odberateľov sa odpočet vykonáva každý rok v januári, u iných odberateľov každý rok vo februári atď. Mesiac sa môže u jednotlivých odberateľov líšiť, ale 12-mesačný cyklus je vždy zachovaný. Odpočet plynu sa vykonáva vždy k 18. dňu mesiaca fakturačného cyklu v zmysle platného prevádzkového poriadku spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

V prípade, že máte pre viac odberných miest spoločný fakturačný cyklus, odpočet sa vykonáva raz za 12 mesiacov, a to vždy k 31. 12. daného roku.

Odpočet odhadom, ktorý určuje prevádzkovateľ distribučnej siete (PDS), je určenie spotreby podľa predchádzajúcich porovnateľných období (na základe nameranej spotreby z minulosti) a využíva sa vtedy, ak je odberné miesto neprístupné a nie je možné, aby PDS vykonal fyzický odpočet plynomera.

Stav plynomera možno nahlásiť napríklad v prípade, ak je meradlo neprístupné a nemohol byť vykonaný ročný odpočet plynomera. Stav plynomera nám môžete nahlásiť prostredníctvom našich kontaktov.

Po doručení vyúčtovacej faktúry vyhľadajte dátum odpočtu a konečný stav plynomera. Následne skontrolujte aktuálny stav na číselníku vášho plynomera a porovnajte ho s odpočtom uvedeným vo faktúre.

Treba vziať do úvahy čas, ktorý od dátumu odpočtu uplynul. Ak je rozdiel medzi stavom na faktúre a aktuálnym stavom neprimeraný, resp. nezodpovedajúci spotrebe, kontaktujte, prosím, Zákaznícke služby - plyn so zisteným stavom.

Faktúra za prácu a služby obsahuje náklady vyvolané odberateľom, ktoré nie sú zahrnuté v tarifách v zmysle cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ide o služby vykonané príslušným prevádzkovateľom distribučnej siete na základe požiadavky odberateľa alebo na základe ustanovení obchodných podmienok dodávateľa. Tieto služby sú účtované podľa cenníka služieb SSE a prevádzkovateľa distribučnej siete.

Pri stanovení výšky preddavkových platieb sa vychádza z odhadu spotreby určenej prevádzkovateľom distribučnej siete SPP – distribúcia, a. s.

SEPA inkaso je bezhotovostný spôsob platby. Ak si zriadite SEPA inkaso na úhradu vašich platieb za plyn, treba vypísať, podpísať a odoslať mandát na inkaso SEPA, ktorým splnomocňujete SSE na inkasovanie platieb za dodávku a distribúciu plynu (preddavkové platby a faktúry).

Ak chcete, aby vám boli faktúry doručované elektronicky na e-mailovú adresu, chcete ušetriť čas a archivovať si svoje faktúry jednoducho a prehľadne, aktivujte si službu E-faktúra.

Môžete si zvoliť mesačnú, kvartálnu, polročnú alebo ročnú periodicitu preddavkových platieb.

O zmenu periodicity úhrad preddavkových platieb môžete požiadať prostredníctvom zmenového formulára pre plyn.

Úlohou preddavkových platieb je finančne pokryť celoročné náklady na plyn. Cieľom správne nastavených preddavkových platieb je vyúčtovacia faktúra, ktorej výška sa blíži k nule, čiže faktúra bez vysokého nedoplatku alebo preplatku.

Ak sa vám zmenila adresa odberného miesta z dôvodu, že vám zmenili popisné číslo, súpisné číslo alebo názov ulice, treba požiadať o zmenu adresy odberného miesta. O zmenu požiadajte TU.

V prípade, že chcete ukončiť zmluvu o združenej dodávke plynu (s demontážou meradla), treba, aby ste vypísali tlačivo Žiadosť o ukončenie zmluvy o združenej dodávke plynu, doplnili potrebné prílohy a poslali nám ich poštou. Všetky potrebné informácie nájdete priamo v tlačive.

Ak ste presťahovali spoločnosť, zmenili sídlo spoločnosti alebo si len želáte zasielať doklady súvisiace s dodávkou a distribúciou plynu na inú adresu korešpondencie, ako je uvedené vo vašej Zmluve o združenej dodávke plynu. O zmenu požiadajte TU.

Ak ste zmenili adresu sídla Vašej spoločnosti, ktorú máte zapísanú v Obchodnom registri SR alebo v živnostenskom registri SR požiadajte o zmenu TU. K žiadosti je potrebné doložiť doklad, ak je zmena vykonaná iba v zriaďovacej listene.