Cenník regulovanej dodávky plynu pre malé podniky

platný od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021

Ceny za dodávku plynu uvedené v tomto cenníku sú schválené rozhodnutím ÚRSO č. 0045/2017/P zo dňa 24. 11. 2016 a sú určené pre odberné miesta malého podniku so súhrnnou spotrebou plynu v roku 2015 najviac 100 000 kWh, ktorému dodáva plyn dodávateľ plynu na základe zmluvy o združenej dodávke plynu, a ktorého odberné miesto je pripojené do distribučnej siete príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete, a do ktorého bol dodávaný plyn počas celého roka 2015.

Štruktúra taríf dodávky plynu 

Tarifa

Popis produktu

T1

Je vhodný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 0 do 2 138 kWh vrátane (približne od 0 do 200 m3 vrátane).

T2

Je vhodný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 2 138 do 18 173 kWh vrátane (približne od 200 do 1 700 m3 vrátane).

T3

Je vhodný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 18 173 do 42 760 kWh vrátane (približne od 1 700 do 4 000 m3 vrátane).

T4

Je vhodný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 42 760 do 69 485 kWh vrátane (približne od 4 000 do 6 500 m3 vrátane).

T5

Je vhodný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 69 485 do 85 000 kWh vrátane (približne od 6 500 do 7 951 m3 vrátane).

T6

Je vhodný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 85 000 do 100 000 kWh vrátane (približne od 7 951 do 9 355 m3 vrátane).

  

Ceny regulovanej dodávky plynu pre malé podniky 

Sadzba

Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)
bez DPH s DPH bez DPH s DPH

T1

1,00 1,20 0,0185 0,0222

T2

1,00 1,20 0,0185 0,0222

T3

1,00 1,20 0,0185 0,0222

T4

1,00 1,20 0,0185 0,0222

T5

1,00 1,20 0,0301 0,0361

T6

1,00 1,20 0,0301 0,0361

Ceny za dodávku plynu nezahŕňajú ceny za distribúciu plynu a prepravu plynu a spotrebnú daň.