Potrebujete poradiť?

Chceli by ste uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny, zmeniť výšku preddavkových platieb či zmeniť údaje na faktúre? Tu nájdete odpovede na tieto a množstvo ďalších otázok.

Poruchové linky

 
Vyberte si lokalitu

Elektrina 0800 111 567

Plyn 0850 111 727

Elektrina 0800 159 000

Plyn 0850 111 727

Elektrina 0800 123 332

Plyn 0850 111 727

Často kladené otázky

Nižšie sa nachádza zoznam otázok, ktoré sa nás naši zákazníci pýtajú najčastejšie.

Na pripojenie nového odberného miesta je potrebné urobiť nasledujúce kroky:

  1. Vyplniť žiadosť pre zákazníkov mimo domácnosti spoločnosti SSD – vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia a podľa inštrukcií zaslať na adresu SSD. Žiadosť nájdete na stránkach spoločnosti SSD. Nezabudnite priložiť katastrálnu mapu a uviesť požadovaný výkon hlavného ističa.
  2. Po doručení stanoviska (vyjadrenia) od SSD postupujte v zmysle tohto vyjadrenia (vypracovať projektovú dokumentáciu, uzavrieť zmluvu so SSD, uhradiť poplatky).
  3. Osloviť dodávateľa SSE, uzavrieť zmluvu o dodávke, čo bude viesť k montáži elektromera a k dodávaniu elektriny.

Na pripojenie nového odberného miesta do distribučnej sústavy iného prevádzkovateľa ako SSD nájdete postup na jeho webovej stránke. Ak by ste si napriek tomu nevedeli poradiť, zavolajte na našu zákaznícku linku 0850 123 555, kde vám radi poradíme.

Na uhradenie akéhokoľvek typu platby (záloha či faktúra) treba poznať presnú sumu, variabilný symbol platby (správne údaje úhrady sú dôležité na priradenie platby) a číslo účtu SSE.  Údaje nájdete v rozpise preddavkových platieb za dodávku a distribúciu elektriny alebo vo WebSSErvise.

Čísla účtov SSE

Názov banky Účet v tvare IBAN SWIFT - BIC
VÚB Banka, a.s. SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SUBASKBX
ČSOB, a. s. SK05 7500 0000 0002 0247 6883 CEKOSKBX
UniCredit Bank SK68 1111 0000 0066 1832 1014    UNCRSKBX
Tatra banka, a.s. SK68 1100 0000 0026 2115 0449 TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK32 0900 0000 0004 2370 3090 GIBASKBX

Preddavkové platby a faktúry môžete uhrádzať:

  • SEPA inkasom,
  • prevodným príkazom v internet bankingu,
  • prevodným príkazom zadaným vo vašej banke,
  • vkladom na účet SSE v príslušnej banke,
  • poštovým peňažným poukazom prostredníctvom Slovenskej pošty.

Dátum splatnosti je termín, keď majú byť finančné prostriedky (suma za faktúru, zálohovú platbu) priradené na účet SSE, v prípade vzniku preplatkovej faktúry – na účte zákazníka.

Ak uhrádzate:

  • bankovým prevodom – plaťte najneskôr jeden pracovný deň pred dátumom splatnosti,
  • prostredníctvom poštových poukážok – plaťte najneskôr 5 pracovných dní pred dátumom splatnosti.

Splatnosť faktúry za dodávku a distribúciu elektriny je uvedená priamo na faktúre ku konkrétnemu dátumu.

V prípade nedodržania dátumu splatnosti sa odosiela upomienka, ktorá je spoplatnená podľa cenníka služieb.

Ak ste neuhradili preddavkovú platbu alebo faktúru do dátumu splatnosti, budete upovedomený upomienkou. Úhradu treba bezodkladne realizovať (prevodným príkazom, hotovostným vkladom). Ak v stanovenej lehote nebude platba uhradená, spustí sa proces prerušenia dodávky elektriny na odbernom mieste.

Platba na nesprávny bankový účet – obráťte sa na svoju banku. V prípade úhrady cez poštový poukaz je potrebné sa obrátiť na Slovenskú poštu, a. s. Platbu uhraďte opätovne na správny účet.

Platba s nesprávnym variabilným symbolom – zašlite doklad o úhrade mailom na podnikatelia@sse.sk alebo navštívte s dokladom zákaznícke centrum SSE.

Vysvetlenie jednotlivých položiek nájdete v tejto faktúre

Faktúry za elektrinu platíte svojmu dodávateľovi, väčšiu časť platby však dodávateľ odvádza ďalším subjektom.

Podiel jednotlivých zložiek ceny na koncovej cene elektriny, ktorú platí odberateľ:

Zložky koncovej ceny za elektrinu

Pozn.: Na výpočet boli použité hodnoty najrozšírenejšej sadzby pre regulovaný segment podnikateľov DPM1, distribučná sadzba C2.

Poplatky za prevádzkovanie systému, za straty pri distribúcii, za systémové služby, odvod do jadrového fondu a dane sú pre všetky domácnosti rovnaké. SSE ako dodávateľ elektriny nie je ich prijímateľom a nemá vplyv na ich výšku.

 

Pozrite si, kto stanovuje a schvaľuje jednotlivé zložky ceny, čo tieto ceny pokrývajú a kto je ich príjemcom:

Zložka ceny Kto stanovuje cenu? Schvaľuje cenu ÚRSO? Čo pokrýva cena? Kto je konečným príjemcom ceny?
Dodávka elektriny dodávateľ (SSE) áno dodávku elektriny v mieste spotreby a náklady na zákaznícky servis dodávateľ (SSE)
Distribúcia elektriny distribučné spoločnosti áno distribúciu elektriny cez elektrické vedenia - distribučnú sieť distribučné spoločnosti
Prenos elektriny SEPS áno prenos elektriny od výrobcu (napr. z jadrovej alebo vodnej elektrárne) elektrickými vedeniami na odberné miesto SEPS
Prevádzkovanie systému ÚRSO áno podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov
Straty pri distribúcii distribučné spoločnosti áno prirodzené straty, ktoré vznikajú pri distribúcii elektriny distribučné spoločnosti
Systémové služby ÚRSO áno zabezpečenie stabilného napätia a frekvencie v elektrickej sieti v každom okamihu (aby napr. neblikalo svetlo) poskytovatelia služieb pre SEPS
Odvod do Národného jadrového fondu Ministerstvo hospodárstva SR nie bezpečné uskladnenie a likvidáciu vyrobeného jadrového paliva Národný jadrový fond

Ak vám vo vyúčtovacej faktúre vznikol preplatok, suma preplatku bude v dátume splatnosti faktúry zaslaná na váš bankový účet. V prípade, že ste neoznámili číslo bankového účtu na zasielanie preplatkov, bude vám zaslaný poštový peňažný poukaz, ktorý si môžete uplatniť na pošte.

Odpočtový cyklus definuje pravidelnosť, s ktorou sa vykonáva odpočet elektromera. Odpočet realizuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS), odčíta stav elektromera a dodávateľ SSE na základe dát od PDS vystaví faktúru. Periodicitu fakturácie určuje taktiež PDS.

Odpočet odhadom, ktorý určuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS), je určenie spotreby podľa predchádzajúcich porovnateľných období (na základe nameranej spotreby z minulosti) a využíva sa vtedy, ak je odberné miesto neprístupné a nie je možné, aby PDS vykonal fyzický odpočet elektromera.

Faktúra za prácu a služby obsahuje náklady vyvolané odberateľom, ktoré nie sú zahrnuté v tarifách v zmysle cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ide o služby vykonané príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy, resp. prevádzkovateľom distribučnej siete (PDS), na základe požiadavky odberateľa alebo na základe ustanovení obchodných podmienok dodávateľa, vo výške podľa cenníka služieb príslušného PDS.

Výška, počet a splatnosť preddavkových platieb sa stanovujú v rozpise preddavkových platieb, ktorý SSE doručí odberateľovi prvýkrát po uzatvorení zmluvy a následne na každé ďalšie fakturačné obdobie spoločne s vyúčtovacou faktúrou. Výška preddavkovej platby môže zostať nezmenená, ak rozdiel medzi preddavkovou platbou vyčíslenou na nadchádzajúce fakturačné obdobie a pôvodnou preddavkovou platbou je v intervale ±10 % z pôvodnej preddavkovej platby. Maximálny počet preddavkových platieb za fakturačné obdobie je 11.

Úpravu výšky preddavkovej platby môžete zrealizovať prostredníctvom zmenového formulára.

SEPA inkaso je bezhotovostný spôsob platby. Ak si zriadite SEPA inkaso na úhradu vašich platieb za elektrinu alebo plyn, treba vypísať, podpísať a odoslať mandát na inkaso SEPA, ktorým splnomocňujete SSE na inkasovanie platieb za dodávku a distribúciu elektriny alebo plynu (preddavkové platby a faktúry).

Ak chcete, aby vám boli faktúry doručované elektronicky na e-mailovú adresu, chcete ušetriť čas a archivovať si svoje faktúry jednoducho a prehľadne, aktivujte si službu E-faktúra.

Môžete si zvoliť mesačnú, kvartálnu, polročnú alebo ročnú periodicitu preddavkových platieb.

O zmenu periodicity úhrad preddavkových platieb môžete požiadať prostredníctvom zmenového formulára. 

Úlohou preddavkových platieb je finančne pokryť celoročné náklady na elektrinu. Cieľom správne nastavených preddavkových platieb je vyúčtovacia faktúra, ktorej výška sa blíži k nule, čiže faktúra bez vysokého nedoplatku alebo preplatku.

Ak ste sa presťahovali alebo si len želáte zasielať doklady súvisiace s dodávkou a distribúciou elektriny na inú adresu korešpondencie, ako je uvedené vo vašej zmluve o združenej dodávke elektriny je potrebné realizovať zmenu adresy korešpondencie.

Ak ste zmenili adresu sídla spoločnosti je potrebné v zmysle Obchodných podmienok dodávky elektriny požiadať o zmenu adresy sídla spoločnosti

Ak sa vám zmenila adresa odberného miesta z dôvodu, že vám zmenili popisné číslo, súpisné číslo alebo názov ulice, treba požiadať o zmenu adresy odberného miesta.

V prípade, že chcete ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny (s demontážou meradla) je potrebné, aby ste vypísali tlačivo Žiadosť o ukončenie zmluvy o združenej dodávke elektriny, doplnili potrebné prílohy a poslali nám ich poštou. Všetky potrebné informácie nájdete priamo v tlačive.