Potrebujete poradiť?

Chceli by ste uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke plynu, zmeniť výšku preddavkových platieb či zmeniť svoje kontaktné údaje? Tu nájdete odpovede na tieto a množstvo ďalších otázok.

Poruchové linky

 
Vyberte si lokalitu

Elektrina 0800 111 567

Plyn 0850 111 727

Elektrina 0800 159 000

Plyn 0850 111 727

Elektrina 0800 123 332

Plyn 0850 111 727

Často kladené otázky

Nižšie sa nachádza zoznam otázok, ktoré sa nás naši zákazníci pýtajú najčastejšie.

Pripojenie nového odberného miesta je pripojenie miesta, do ktorého v minulosti nebola realizovaná dodávka plynu. Je to v prípade novopostaveného rodinného domu alebo ak ste kúpili byt v novostavbe, v ktorom chcete využívať plyn.

Potrebujete na to vypísať a podpísať žiadosť o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáž meradla (bližšie informácie vrátane žiadosti nájdete na webovej stránke spoločnosti SPP – distribúcia). Vypísanú a podpísanú zmluvu o združenej dodávke plynu a splnomocnenie pre úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa.

K vyššie uvedeným tlačivám treba doložiť kópiu zmluvy o pripojení do distribučnej siete spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., kópiu správy o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia (nie staršiu ako 5 mesiacov) a kópiu tlakovej skúšky plynového zariadenia (nie staršiu ako 5 mesiacov). Tieto doklady vám vystaví revízny technik pre plynové zariadenia (oprávnená osoba).

Ak ste kúpili rodinný dom alebo byt, v ktorom sa v minulosti využíval plyn a v súčasnosti je odberné miesto bez dodávky plynu, treba vypísať a podpísať žiadosť o opätovnú montáž meradla po predchádzajúcej demontáži (bližšie informácie vrátane žiadosti nájdete na webovej stránke spoločnosti SPP – distribúcia). Vypísanú a podpísanú zmluvu o združenej dodávke plynu a splnomocnenie pre úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa. 

Ak je odberné miesto odpojené viac ako 6 mesiacov doložte k vyššie uvedeným tlačivám kópiu správy o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia (nie staršiu ako 5 mesiacov) a kópiu tlakovej skúšky plynového zariadenia (nie staršiu ako 5 mesiacov). Tieto doklady vám vystaví revízny technik pre plynové zariadenia (oprávnená osoba).

Na uhradenie akéhokoľvek typu platby (záloha či faktúra) treba poznať presnú sumu, variabilný symbol platby (správne údaje úhrady sú dôležité pre priradenie platby) a číslo účtu SSE. Údaje nájdete v rozpise preddavkových platieb za dodávku a distribúciu plynu alebo vo vyúčtovacej faktúre za dodávku a distribúciu plynu.

Čísla účtov SSE

Názov banky Účet v tvare IBAN SWIFT - BIC
VÚB Banka, a.s. SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SUBASKBX
ČSOB, a. s. SK05 7500 0000 0002 0247 6883 CEKOSKBX
UniCredit Bank SK68 1111 0000 0066 1832 1014    UNCRSKBX
Tatra banka, a.s. SK68 1100 0000 0026 2115 0449 TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK32 0900 0000 0004 2370 3090 GIBASKBX

Preddavkové platby a faktúry môžete uhrádzať:

  • SEPA inkasom,
  • prevodným príkazom v internet bankingu,
  • prevodným príkazom zadaným vo vašej banke,
  • vkladom na účet SSE v príslušnej banke,
  • poštovým peňažným poukazom prostredníctvom Slovenskej pošty.

Splatnosť každej preddavkovej platby je 15. deň aktuálneho mesiaca, na ktorý je preddavková platba vystavená. Splatnosť faktúry za dodávku a distribúciu plynu je uvedená na faktúre za dodávku a distribúciu plynu. Dátumom splatnosti sa rozumie dátum, keď majú byť finančné prostriedky (suma za faktúru, zálohovú platbu) priradené na účet SSE. V prípade vzniku preplatkovej faktúry na účte zákazníka. 

Ak ste neuhradili preddavkovú platbu alebo faktúru do dátumu splatnosti, budete upovedomený upomienkou. Úhradu treba bezodkladne realizovať (prevodným príkazom, hotovostným vkladom). Ak v stanovenej lehote nebude úhrada zrealizovaná, spustí sa proces prerušenia dodávky plynu na odbernom mieste.

Ak ste platbu odoslali na nesprávny bankový účet, obráťte sa na vašu banku s požiadavkou na storno platby. V prípade úhrady cez poštový poukaz je potrebné obrátiť sa na Slovenskú poštu, a. s. Platbu je potrebné opätovne uhradiť na správny účet.

Ak ste uviedli nesprávny variabilný symbol, pošlite doklad o úhrade emailom na plyn@sse.sk alebo navštívte s dokladom zákaznícke centrum SSE

Pozrite si vysvetlenie faktúry, v ktorom nájdete odpovede na svoje otázky.

Faktúry za plyn platíte svojmu dodávateľovi, ten však takmer polovicu platby odvádza ďalším subjektom. Prečítajte si, za čo vo faktúre vlastne platíte.

Podiel jednotlivých zložiek ceny na koncovej cene plynu, ktorú platí odberateľ: 

Zložky koncovej ceny za plyn

Pozn.: Pre výpočet boli použité priemerné hodnoty.

Doplňujúce informácie získate po kliknutí na Vysvetlenie faktúry za dodávku a distribúciu plynu

Ak vám vo vyúčtovacej faktúre vznikol preplatok, suma preplatku bude podľa dátumu splatnosti faktúry zaslaná na váš bankový účet. V prípade, že ste neoznámili číslo bankového účtu na zasielanie preplatkov, bude vám zaslaný poštový peňažný poukaz, ktorý si môžete uplatniť na pošte.

Odpočet plynomera sa na každom odbernom mieste vykonáva raz za 12 mesiacov, podľa odpočtových cyklov. To znamená, že u niektorých odberateľov sa odpočet vykonáva každý rok v januári, u iných odberateľov každý rok vo februári atď. Mesiac sa môže u jednotlivých odberateľov líšiť, ale 12-mesačný cyklus je vždy zachovaný. Odpočet plynu sa vykonáva vždy k 18. dňu mesiaca fakturačného cyklu v zmysle platného prevádzkového poriadku spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

Odpočet odhadom, ktorý určuje prevádzkovateľ distribučnej siete (PDS), je určenie spotreby podľa predchádzajúcich porovnateľných období (na základe nameranej spotreby z minulosti) a využíva sa vtedy, ak je odberné miesto neprístupné a nie je možné, aby PDS vykonal fyzický odpočet plynomera.

Stav plynomera možno nahlásiť napríklad v prípade, ak je meradlo neprístupné a nemohol byť vykonaný ročný odpočet plynomera. Stav plynomera nám môžete nahlásiť prostredníctvom našich kontaktov.

Faktúra za prácu a služby obsahuje náklady vyvolané odberateľom, ktoré nie sú zahrnuté v tarifách v zmysle cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ide o služby vykonané príslušným prevádzkovateľom distribučnej siete na základe požiadavky odberateľa alebo na základe ustanovení obchodných podmienok dodávateľa. Tieto služby sa účtujú podľa cenníka služieb SSE a prevádzkovateľa distribučnej siete.

Pri stanovení výšky preddavkových platieb sa vychádza z odhadu spotreby určenej prevádzkovateľom distribučnej siete SPP – distribúcia, a. s.

SEPA inkaso je bezhotovostný spôsob platby. Ak si zriadite SEPA inkaso na úhradu svojich platieb za plyn, treba vypísať, podpísať a odoslať mandát na inkaso SEPA, ktorým splnomocňujete SSE na inkasovanie platieb za dodávku a distribúciu plynu (preddavkové platby a faktúry). 

Ak chcete, aby vám boli faktúry doručované elektronicky na e-mailovú adresu, chcete ušetriť čas a archivovať si svoje faktúry jednoducho a prehľadne, aktivujte si službu E – faktúra.

Po doručení vyúčtovacej faktúry vyhľadajte dátum odpočtu a konečný stav plynomera. Potom skontrolujte aktuálny stav na číselníku vášho plynomera a porovnajte ho s odpočtom uvedeným vo faktúre.

Treba vziať do úvahy čas, ktorý od dátum odpočtu uplynul. Ak je rozdiel medzi stavom na faktúre a aktuálnym stavom neprimeraný, resp. nezodpovedajúci spotrebe, kontaktujte prosím Zákaznícke služby – plyn so zisteným stavom.

Pri kontaktovaní zákazníckej služby - plyn treba mať k dispozícii aktuálny stav plynomera, výrobné číslo plynomera, číslo zmluvy alebo variabilný symbol predmetnej faktúry.

Ak chcete mať svoju spotrebu pod kontrolou, odporúčame vám pravidelne kontrolovať stav plynomera a prípadne si stavy poznačiť napríklad aj prostredníctvom aplikácie Moja SSE.

Stav plynomera je možné nahlásiť napríklad v prípade, ak je meradlo neprístupné a nemohol byť vykonaný ročný odpočet plynomera. Stav plynomera nám môžete nahlásiť prostredníctvom našich kontaktov.

Môžete si zvoliť mesačnú, kvartálnu, polročnú alebo ročnú periodicitu preddavkových platieb.

O zmenu periodicity úhrad preddavkových platieb môžete požiadať prostredníctvom zmenového formulára

Úlohou preddavkových platieb je finančne pokryť celoročné náklady na plyn. Cieľom správne nastavených preddavkových platieb je vyúčtovacia faktúra, ktorej výška sa blíži k nule, čiže faktúra bez vysokého nedoplatku alebo preplatku.

Ak ste sa presťahovali alebo si len želáte zasielať doklady súvisiace s dodávkou a distribúciou plynu na inú adresu korešpondencie, ako je uvedené vo vašej zmluve o združenej dodávke plynu, je potrebné zmeniť adresu korešpondencie.

Ak ste zmenili adresu trvalého bydliska, treba v zmysle obchodných podmienok dodávky plynu požiadať o zmenu adresy trvalého bydliska.

Ak sa vám zmenila adresa odberného miesta z dôvodu, že vám zmenili popisné číslo, súpisné číslo alebo názov ulice, treba požiadať o zmenu adresy odberného miesta.

V prípade, že chcete ukončiť zmluvu o združenej dodávke plynu (s demontážou meradla), je potrebné, aby ste vypísali tlačivo Žiadosť o ukončenie zmluvy o združenej dodávke plynu, doplnili potrebné prílohy a poslali nám ich poštou. Všetky potrebné informácie nájdete priamo v tlačive.