Potrebujete poradiť?

Chceli by ste uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny, zmeniť výšku preddavkových platieb či zmeniť svoje kontaktné údaje? Tu nájdete odpovede na tieto a množstvo ďalších otázok.

Poruchové linky

 
Vyberte si lokalitu

Elektrina 0800 111 567

Plyn 0850 111 727

Elektrina 0800 159 000

Plyn 0850 111 727

Elektrina 0800 123 332

Plyn 0850 111 727

Často kladené otázky

Nižšie sa nachádza zoznam otázok, ktoré sa nás naši zákazníci pýtajú najčastejšie.

Pre pripojenie nového odberného miesta je potrebné realizovať nasledujúce kroky:

 1. Vyplniť žiadosť pre zákazníka domácnosti spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. – vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia a podľa inštrukcií zaslať na adresu SSD. Žiadosť nájdete na stránkach spoločnosti SSD. Nezabudnite priložiť katastrálnu mapu a uviesť požadovaný výkon hlavného ističa.
 2. Po doručení stanoviska (vyjadrenia) od SSD prosím postupujte v zmysle tohto vyjadrenia (vypracovať projektovú dokumentáciu, uzavrieť zmluvu so SSD, uhradiť poplatky).
 3. Osloviť dodávateľa SSE, uzavrieť zmluvu o dodávke, čo bude viesť k montáži elektromera a k dodávaní elektriny.

V prípade, že chcete ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny (s demontážou meradla), je potrebné vypísať tlačivo Žiadosť o ukončenie zmluvy o združenej dodávke elektriny, doplniť potrebné prílohy a poslať nám ich poštou. Všetky potrebné informácie nájdete priamo v tlačive.

Na uhradenie akéhokoľvek typu platby (záloha či faktúra) treba poznať presnú sumu, variabilný symbol platby (správne údaje úhrady sú dôležité na priradenie platby) a číslo účtu SSE. Údaje nájdete v rozpise preddavkových platieb za dodávku a distribúciu elektriny alebo vo WebSSErvise.

Čísla účtov SSE

Názov banky Účet v tvare IBAN SWIFT - BIC
VÚB Banka, a.s. SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SUBASKBX
ČSOB, a. s. SK05 7500 0000 0002 0247 6883 CEKOSKBX
UniCredit Bank SK68 1111 0000 0066 1832 1014    UNCRSKBX
Tatra banka, a.s. SK68 1100 0000 0026 2115 0449 TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK32 0900 0000 0004 2370 3090 GIBASKBX

Preddavkové platby a faktúry môžete uhrádzať:

 • SEPA inkasom,
 • prevodným príkazom v internet bankingu,
 • prevodným príkazom zadaným vo vašej banke,
 • SIPO-m (len preddavkové platby), pričom platba SIPO-m je spoplatnený úkon,
 • poštovým peňažným poukazom prostredníctvom Slovenskej pošty,
 • vkladom na účet SSE v príslušnej banke.

Dátum splatnosti je termín, dokedy majú byť finančné prostriedky (suma za faktúru, zálohovú platbu) priradené na účet SSE, v prípade vzniku preplatkovej faktúry – na účte zákazníka.

Ak je úhrada realizovaná:

 • bankovým prevodom – platbu realizujte najneskôr jeden pracovný deň pred dátumom splatnosti,
 • prostredníctvom poštových poukážok – platbu realizujte najneskôr 5 pracovných dní pred dátumom splatnosti.

Splatnosť faktúry za dodávku a distribúciu elektriny je uvedená priamo na faktúre ku konkrétnemu dátumu.

V prípade nedodržania dátumu splatnosti sa odosiela upomienka, ktorá je spoplatnená sumou 3 €.

Ak ste neuhradili preddavkovú platbu alebo faktúru do dátumu splatnosti, budete upovedomený upomienkou. Úhradu treba bezodkladne realizovať (prevodným príkazom, hotovostným vkladom). Ak v stanovenej lehote nebude úhrada zrealizovaná, spustí sa proces prerušenia dodávky elektriny na odbernom mieste.

Ak ste realizovali platbu na nesprávny bankový účet, obráťte sa na vašu banku. V prípade úhrady cez poštový poukaz sa obráťte na Slovenskú poštu, a.s. Platbu je potrebné uhradiť opätovne na správny účet.

Ak ste uhradili platbu s nesprávnym variabilným symbolom, doklad o úhrade pošlite e-mailom na domacnosti@sse.sk alebo ho prineste do nášho Zákazníckeho centra SSE.  

Vysvetlenie jednotlivých položiek nájdete v tejto faktúre.  

Faktúry za elektrinu platíte svojmu dodávateľovi, avšak väčšiu časť platby dodávateľ odvádza ďalším subjektom. Podiel jednotlivých zložiek ceny na koncovej cene elektriny, ktorú platí odberateľ sa dočítate v článku Z čoho sa skladá cena elektriny 

Ak vám vo vyúčtovacej faktúre vznikol preplatok, suma preplatku bude v dátume splatnosti faktúry zaslaná na váš bankový účet. V prípade, že ste neoznámili číslo bankového účtu na zasielanie preplatkov, bude vám zaslaný poštový peňažný poukaz, ktorý si môžete uplatniť na pošte. Ak máte aktivované SIPO, budú vám prostriedky preplatku poukázané prostredníctvom SIPO.

Odpočtový cyklus definuje pravidelnosť, s ktorou sa vykonáva odpočet elektromera. Odpočet realizuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS), odčíta stav elektromera a dodávateľ SSE na základe dát od PDS vystaví faktúru. Periodicitu fakturácie určuje taktiež PDS.

Odpočet odhadom, ktorý určuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS), je určenie spotreby podľa predchádzajúcich porovnateľných období (na základe nameranej spotreby z minulosti) a využíva sa vtedy, ak je odberné miesto neprístupné a nie je možné, aby PDS vykonal fyzický odpočet elektromera.

Faktúra za prácu a služby obsahuje náklady vyvolané odberateľom, ktoré nie sú zahrnuté v tarifách v zmysle cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ide o služby vykonané príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy na základe požiadavky odberateľa alebo na základe ustanovení obchodných podmienok dodávateľa. Tieto služby sa účtujú podľa cenníka služieb SSE a prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Výška, počet a splatnosť preddavkových platieb sú stanovené v rozpise preddavkových platieb, ktorý SSE doručí odberateľovi prvýkrát po uzatvorení zmluvy a následne na každé ďalšie fakturačné obdobie spoločne s vyúčtovacou faktúrou. Výška preddavkovej platby môže zostať nezmenená, ak rozdiel medzi preddavkovou platbou vyčíslenou na nadchádzajúce fakturačné obdobie a pôvodnou preddavkovou platbou je v intervale ± 10 % z pôvodnej preddavkovej platby. Maximálny počet preddavkových platieb za fakturačné obdobie je 11. Úpravu výšky preddavkovej platby môžete zrealizovať prostredníctvom zmenového formulára.

SEPA inkaso je bezhotovostný spôsob platby. Ak si zriadite SEPA inkaso na úhradu vašich platieb, je potrebné vypísať, podpísať a odoslať mandát pre inkaso SEPA, ktorým splnomocňujete SSE na inkasovanie platieb za dodávku a distribúciu elektriny (preddavkové platby a faktúry). 

Ak chcete, aby vám boli faktúry doručované elektronicky na e-mailovú adresu, chcete ušetriť čas a archivovať si svoje faktúry jednoducho a prehľadne, aktivujte si službu E – faktúra.

Môžete si zvoliť mesačnú, kvartálnu, polročnú alebo ročnú periodicitu preddavkových platieb. O zmenu periodicity úhrad preddavkových platieb môžete požiadať prostredníctvom zmenového formulára.

Úlohou preddavkových platieb je finančne pokryť celoročné náklady na elektrinu. Cieľom správne nastavených preddavkových platieb je vyúčtovacia faktúra, ktorej výška sa blíži k nule, čiže faktúra bez vysokého nedoplatku alebo preplatku.

Ak ste sa presťahovali alebo si len želáte zasielať doklady súvisiace s dodávkou a distribúciou elektriny na inú adresu korešpondencie, ako je uvedené vo vašej zmluve o združenej dodávke elektriny, treba zmeniť adresu korešpondencie.

Ak ste zmenili adresu trvalého bydliska, je potrebné v zmysle obchodných podmienok dodávky elektriny požiadať o zmenu adresy trvalého bydliska.

Ak sa vám zmenila adresa odberného miesta z dôvodu, že vám zmenili popisné číslo, súpisné číslo alebo názov ulice, je potrebné požiadať o zmenu adresy odberného miesta.