Vaše najčastejšie otázky k cenám v roku 2017

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás informovať o odstávke služby WEBSSERVIS. Služba bude odstavená v dňoch 19.5.2017 od 21,00 hod. do 21.5.2017 15,00 hod. Za pochopenie ďakujeme.    

Často kladené otázky

Nižšie sa nachádza zoznam otázok, ktoré sa nás naši zákazníci pýtajú najčastejšie.

Faktúry za zúčtovacie obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 boli a stále ostávajú v platnosti a je ich potrebné uhradiť. Zmeny cien, ktoré sú aktuálne v mediálnej pozornosti, sa obdobia roka 2016 nedotýkajú.

Domácnostiam, ktoré dostali faktúry v roku 2017, a tieto obsahujú teda dnes už neplatné ceny pre rok 2017, vystavíme opravné faktúry spolu s novým harmonogramom preddavkových platieb, ktoré budú zohľadňovať nové ceny, spätne platné od 1.1.2017. 

Pre domácnosti, ktoré zaplatili preddavkovú platbu v mesiaci január, bude zmena cien znamenať aj úpravu výšky preddavkov. Prípadný rozdiel bude domácnostiam vyúčtovaný vo faktúre, ktorú dostanú na konci svojho vyúčtovacieho obdobia, v tomto prípade január 2018. 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) vydal nové cenové rozhodnutia pre distribúciu, prenos a aj pre dodávateľov. Zmena cien a štruktúry sadzieb pre nás znamená technicky a časovo náročné prenastavenie systémov, čo môže trvať aj niekoľko týždňov, rovnako ako následné prepočítanie cien a výšky preddavkov. Ihneď po týchto úpravách budeme zákazníkom faktúry zasielať automaticky.

Tým domácnostiam, ktoré  preddavky uhradili, bude rozdiel započítaný do vyúčtovacej faktúry. To znamená, že o nič neprídu. Domácnosti, ktoré už boli v januári fakturované, dostanú opravné faktúry. Tie domácnosti, ktoré zatiaľ faktúry v roku 2017 nedostali, nakoľko ich 12-mesačné vyúčtovacie obdobie končí až v ďalších mesiacoch, obdržia faktúry už so správnymi cenami, bez potreby následných opráv. Budú im zaslané automaticky, preto nie je potrebné kontaktovať SSE. 

SSE, a. s. nepošle nikomu v súvislosti s fakturáciou za prvé mesiace 2017 upomienku a nikoho neodpojí. Ak ale náš zákazník dostal v januári alebo februári 2017 vyúčtovaciu faktúru za rok 2016, tú musí samozrejme uhradiť, pretože zmeny cien sa roku 2016 netýkali. 

SSE striktne dodržiava pravidlá definované ÚRSO vo vyhláške o pravidlách fungovania trhu s elektrinou. Výšku preddavkovej platby je možné meniť len v prípade, že zákazník očakáva nižšiu spotrebu na odbernom mieste. Výpočet výšky preddavkovej platby je definovaný vo vyhláške ÚRSO, ktorou sa SSE musí riadiť. To znamená, že  je stanovená na základe spotreby za predchádzajúce obdobie a aktuálnych cien.

Podmienkou pre zrealizovanie požiadavky o zníženie hodnoty hlavného ističa / zmenu počtu fáz z troch na jednu je súhlasné stanovisko spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (ďalej len „PDS“).

Pre získanie stanoviska od PDS vyplňte, prosím, tlačivo Žiadosť o zníženie maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste

a to nasledovne:

- vyplňte Vaše identifikačné údaje a údaje o odbernom mieste (bod 1. až 5.),
- v bode 6. „Technické parametre odberného miesta“ uveďte existujúcu hodnotu hlavného ističa a požadovanú hodnotu hlavného ističa, vrátane existujúceho a požadovaného počtu fáz,
- podpíšte sa na zadnej strane tlačiva,

K žiadosti nie je potrebné doložiť žiadne prílohy.

Vyplnené a podpísané tlačivo, prosím, pošlite poštou na adresu:

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

PDS Vám odošle vyjadrenie k Žiadosti do 30 kalendárnych dní. V tomto vyjadrení budete mať uvedené presné podmienky, za ktorých je možné zrealizovať Vašu požiadavku.

V prípade dodatočných otázok k doručenému vyjadreniu, môžete kontaktovať priamo PDS telefonicky na čísle 0850 166 007 v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00 hodiny alebo e-mailom na prevadzkovatel@sse-d.sk.

Po doručení vyjadrenia od PDS postupujte nasledovne:

- PDS Vám spolu s vyjadrením pošle Zmluvu o pripojení v dvoch vyhotoveniach. Jednu kópiu pripojovacej zmluvy podpíšte a obratom pošlite späť na adresu uvedenú vyššie.
- počkajte min. 5 pracovných dní po odoslaní Zmluvy o pripojení na adresu PDS, následne kontaktujte našu zákaznícku linku pre domácnosti 0850 111 468, ktorá je dostupná v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 18.00 hodiny alebo napíšte e-mail na domacnosti@sse.sk a požiadajte o povolenie na rozplombovanie odberného miesta. V e-maile, prosím, uveďte Váš aktuálny telefonický kontakt a informáciu o tom, či je Vaše odberné miesto prístupné alebo neprístupné.

Úpravu vnútornej inštalácie na jednofázové meranie / výmenu hlavného ističa budete realizovať v spolupráci so súkromným elektrikárom. Preto odporúčame kontaktovať nás s požiadavkou o povolenie na rozplombovanie odberného miesta v ten deň, kedy budete mať elektrikára prítomného na odbernom mieste, aby zrealizoval potrebné úpravy. Všetky úpravy je potrebné zrealizovať do 7 kalendárnych dní odo dňa udelenia súhlasu na rozplombovanie odberného miesta. 

Následne pošleme vo Vašom mene na PDS požiadavku o kontrolu a zaplombovanie odberného miesta, prípadne výmenu merania. PDS zrealizuje návštevu odberného miesta 7 dní po povolení na jeho rozplombovanie. Ak je odberné miesto neprístupné, PDS bude požadovať pri jeho návšteve Vašu súčinnosť. Servisný technik Vás bude vopred telefonicky kontaktovať.

Informácia o poplatkoch 

  • zaplombovanie odberného miesta po výmene hlavného ističa za nižšiu hodnotu je do 30.06.2017 bezplatné,
  • ak dochádza aj k zmene počtu fáz z troch na jednu, PDS účtuje poplatok za výmenu merania v zmysle platného cenníka, aktuálne to predstavuje sumu cca 50 Eur,
  • v prípade, že pri návšteve odberného miesta zistí servisný technik PDS akékoľvek technické nedostatky, nesúlad technických parametrov na odbernom mieste a v pripojovacej zmluve, prípadne nesprístupnite odberné miesto, PDS môže vyúčtovať poplatok za zbytočný výjazd v sume 24 Eur.

SSE ako dodávateľ elektrickej energie ovplyvňuje z celkovej ceny elektriny približne len jednu tretinu. Zvyšok (teda asi 2/3) tvoria rôzne regulované poplatky stanovené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailu
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej emailovej schránke