Špecialista rozvoja

Miesto výkonu práce:Žilina
Finančné ohodnotenie:Základná hrubá mzda 1.011 € + variabilná kvartálna odmena (do výšky 20 %), naviazaná na splnenie kvartálnych cieľov, 13. a 14. plat + ďalšie zložky mzdy odmeňovacieho systému.
Termín nástupu:ASAP

Touto pracovnou ponukou hľadáme „dvojičku“ ku kolegyni, ktorá je na rovnakej pracovnej pozícii. Budúci kolega, či kolegyňa bude súčasťou sekcie Ľudské zdroje a najužší tím, v ktorom bude pôsobiť, je zameraný na rozvoj a vzdelávanie. Spoločne budú pracovať na mnohých projektoch a časť agendy si bude každý zastrešovať samostatne. Existujúci „špecialista rozvoja“ pracuje v spoločnosti 10 rokov a práve ona bude pre úspešného kandidáta sprievodcom v rámci našich interných postupov a procesov.

Hlavnou úlohou „špecialistu rozvoja“ je byť oporou pre našich zamestnancov a manažérov. Zastrešuje nastavenie a výber konkrétnych častí výberového konania, náborové aktivity, selekciu, vyhľadávanie vhodných kandidátov, kompletný výberový proces, záverečné zhodnotenie a celkové doporučenie. Spektrum nami obsadzovaných pracovných pozícií je široký - od brigádnikov, Trainees, zamestnancov zákazníckej starostlivosti, obchodných zástupcov, ekonómov, projektových manažérov, elektromontérov, energetikov a mnoho ďalších.

Pri tejto práci je dôležitá každodenná komunikácia nielen s kolegami, manažérmi, záujemcami, kandidátmi, ale aj zástupcami škôl, rôznych inštitúcií a partnermi. Nie je to len „o výberkách“ a spoločne s kolegyňami sekcie Ľudské zdroje (áno, sme dámsky kolektív :) ) pracujeme reálne s ľudskými zdrojmi našej spoločnosti. Do činností patrí komunikácia s budúcim zamestnancom pred nástupom, zastrešovanie adaptačného procesu a hodnotenie zamestnanca počas skúšobnej doby, spolupráca s manažérmi pri rozvojových, vzdelávacích, či iných podporných projektoch, ako aj príprava podkladov priamo pre manažérov.

Špecialita rozvoja môže napr. koordinovať Trainee program, projekt ERAZMUS, odbornú a Absolventskú prax. Podstatnú časť tvorí organizačný manažment a to vo forme spolupráce na organizačných zmenách, správa kľúčových dokumentov, príprava podkladov a nastavení v programe SAP. Samozrejmé, je vypracovávanie reportov, prehľadov, podkladov a rôznych dokumentov.

Je to práca kreatívna, kde oceňujeme zmysel pre detail, dodržiavanie postupov a systematickosť. Na druhej strane je vítané, ak prinesiete niečo nové nielen v postupoch, ale aj v celkovom pohľade a prístupe k nami zastrešovanej agende. Súčasťou práce nie je len pozitívna, ale aj negatívna komunikácia, výstupné rozhovory, či riešenie konfliktov, a preto je nevyhnutné pozitívne nastavenie a celkovo asertívny prístup.  

Je to zaujímavá, ale náročná práca, a preto je dôležité, aby úspešného kandidáta takýto druh práce napĺňal a bavil. Celkovo vítame ústretovosť a angažovanosť. Je nevyhnutné dodržiavať zásady morálky, diskrétnosti a lojálnosti.

Bude potrebné vysoké pracovné nasadenie, flexibilita a profesionálny „proklientský“ prístup. Dôraz kladieme na vysokú pracovnú morálku, precíznosť, systematický a koncepčný prístup k práci. Pre našu tímovú spoluprácu je kľúčová otvorenosť, vzájomný rešpekt, úcta, efektivita a súdržnosť. Je dôležité, aby sme sa inšpirovali, podporovali, ale aj sa zasmiali a podržali vtedy, keď to bude treba.

Ak Vás naša pracovná ponuka zaujala, tak čítajte ďalej a dozviete sa, ako sa prihlásiť.

Naše požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie v odbore andragogika, ekonomika, príp. psychológia;
 • skúsenosti s recruitingom (nábor, výber a aktívna komunikácia s klientom);
 • skúsenosti s kreatívou, projektmi, komunikáciou a vytváraním rôznych dokumentov (návrhy, výstupy,

     rôzne zhodnotenia, či záverečné správy, analýzy...);

 • MS Word, MS Excel, MS Power Point - pokročilý užívateľ;
 • schopnosť rýchleho zaučenia sa do ďalších IT systémov;
 • znalosť anglického jazyka na pokročilej úrovni (schopnosť prípadnej komunikácie, reporting);
 • vodičský preukaz skupiny B;
 • záujem a schopnosť vzdelávať sa, osobne a profesne rásť.

 

Okrem iného ponúkame:

 • možnosť sebarealizácie, naštartovania novej kariéry a odborného rastu;
 • podieľanie sa na úspechoch a rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti;
 • motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu;
 • podpora v osobnom, ako aj v odbornom rozvoji (komunikačné, predajné školenia, mentoring a kaučing);
 • kultúrne, športové podujatia, teambuildingové, spoločenské akcie a dobrovoľnícke aktivity;
 • bohatý sociálny program a príspevky v zmysle sociálneho programu;
 • a 14. plat, ročné odmeny naviazané na ekonomické ukazovatele a kondíciu spoločnosti;
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie;
 • voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce;
 • stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa a ďalšie benefity zamerané na zamestnanca
 • príspevky zo Sociálneho fondu (napr. rekondičné pobyty, MDD, Mikuláš, rekreácia detí, narodenie dieťaťa,
 • darovanie krvi.

 

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS SPOLU S MOTIVAČNÝM LISTOM so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Dokumenty, prosím, zašlite v slovenskom jazyku na kariera@sse.sk.

Do predmetu e-mailu uveďte názov pracovnej pozície, na ktorú reagujete.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.

Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.  Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

 Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na kariera@sse.sk alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@sse.sk. Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.