Špecialista pre vývoj produktov

Miesto výkonu práce:Žilina
Finančné ohodnotenie:Základná hrubá mesačná mzda v minimálnej výške 1.350 EUR + variabilná odmena minimálne 340 EUR (v závislosti na skúsenostiach) pomer 80% (fixná časť mzdy) : 20 % (variabilná odmena) Variabilná ročná odmena (340 EUR x 12 mesiacov) je naviazaná na splnenie ročných cieľov, je vyplácaná 2x ročne v zálohe a doplatku na základe ich reálneho plnenia.
Termín nástupu:01. 12. 2022, PRÍP. DOHODOU

Máte aktívny prístup k práci a schopnosť produktového nadhľadu a vcítenie sa do produktových potrieb obchodníka v oblasti energetiky, či súčasného, ale aj budúceho klienta? Máte príjemné a asertívne vystupovanie? Ak ste navyše kreatívny typ a Vaše myslenie je „out of the box“, ale zároveň Vám záleží na detailoch, nami obsadzovaná pozícia je práve pre Vás.

Hľadáme kandidáta s reálnymi skúsenosťami v oblasti  produktového manažmentu s procesným zmýšľaním a vynikajúcimi komunikačnými a prezentačnými schopnosťami. Dôležitý je všeobecný prehľad a znalosť procesu tvorby produktu/služby od legislatívy cez prierez jednotlivými organizačnými jednotkami spoločnosti až po využitie informačných systémov. Nevyhnutnou súčasťou je schopnosť vedieť popísať jednotlivé procesy, realizačné fázy a zakomponovať ich do produktovej stratégie spoločnosti.

Poslaním tejto pracovnej pozície je nielen prieskum a analýza konkurenčných trhov a identifikácia nových príležitostí, ale aj cielená analýza portfólia existujúcich zákazníkov a následné definovanie cieľových skupín pre nové príležitosti. Budete súčasťou projektových tímov a Vašou úlohou bude efektívne nastavenie internej komunikácie s cieľom zabezpečenia súčinnosti pri vývoji produktu a jeho realizovateľnosti. Taktiež sa budete zúčastňovať na nastavovaní procesov  a postupov pri tvorbe nových produktov.

Osobne budete viesť obchodné rokovania a nastavovať zmluvné vzťahy a procesy s obchodnými partnermi, ktorých budete koordinovať. Okrem toho budete koordinovať aj implementačné aktivity s externými a internými spolupracovníkmi. Samozrejmosťou je príprava pravidelných reportov, ktoré sa budú týkať existujúcich projektov. Dôležitou úlohou je interná kooperácia s cieľom ďalšieho rozvoja existujúcich projektov v súvislosti s ich životným cyklom. Vaša pracovná náplň bude zahŕňať aj realizáciu produktových školení.

Úspešný kandidát by mal mať skúsenosti s vývojom produktov a so všetkými súvisiacimi aktivitami, ako sú business case analýzy a umiestnenie produktov na trhu. Oceníme Vašu schopnosť využiť predajné argumenty a Vaše skúsenosti s návrhmi a realizáciou interných produktových školení. Vítané sú aj znalosti v oblasti poisťovníctva.

Naša pracovná pozícia vyžaduje silnú motiváciu pracovať v oblasti obchodu a s tým súvisiace vyjednávacie schopnosti. Keďže pozícia predstavuje „vývojára“, ktorý musí mať dobrý obchodný úsudok, cit pre úspešný produkt, dôležité sú aj komunikačné a prezentačné zručnosti. Výhodou je, ak uplatňujete strategický a proklientský prístup, orientujete sa na cieľ, máte zmysel pre detail a schopnosť dotiahnuť úlohy do konca.

Vzhľadom na náročnosť pracovnej pozície sú pre výber vhodného kandidáta optimálne osobnostné predpoklady ako samostatnosť, technické a analytické myslenie, presnosť a organizovanosť, komunikačné a prezentačné schopnosti. Ceníme si tímovú spoluprácu, vysoké pracovné nasadeniezvládnutie stresu

Vybraní kandidáti nám budú môcť svoje zručnosti a analytické schopnosti preukázať a milo nás prekvapiť vypracovaním prípadovej štúdie v domácom prostredí ešte pred osobným stretnutím. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Ponúkame:

 • 7,5 hodinový pracovný úväzok - v prepočte o 16 dní v roku viac voľna;
 • možnosť práce home office v súlade s internými pravidlami;
 • týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce - oddych s rodinou a priateľmi nabíja pozitívnou energiou;
 • možnosť sebarealizácie, kariérneho rastu, podpora v osobnom, ako aj v odbornom rozvoji - rastieme spolu;
 • podieľanie sa na úspechoch a rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti - iba spoločný úspech podporuje našu stabilitu;
 • motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu - oceňujeme reálny výkon;
 • firemné, kultúrne, športové podujatia, teambuildingové a spoločenské akcie - najskôr kvalitná práca, potom kvalitná zábava;
 • možnosť zapojenia sa do charitatívnych a dobrovoľníckych akcií, či ekologických vylepšení - nie je nám to jedno;
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie - spoločne myslíme na budúcnosť;
 • príspevky zo Sociálneho fondu (napr. rekondičné pobyty, MDD, Mikuláš, rekreácia detí, narodenie dieťaťa, darovanie krvi) stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa a ďalšie benefity zamerané na zamestnanca - lebo benefitov nie je nikdy dosť;
 • profitový systém inovácií pre zamestnancov - realizujeme a oceňujeme nápady našich zamestnancov

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Oceníme doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU, v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú ponuku.

Dokumenty, prosím, zašlite V SLOVENSKOM JAZYKU NA KONTAKTNÚ OSOBU: Ing. Ivana Strauss, tel.: +421 908 380 137, e-mail: kariera@sse.sk 

DO PREDMETU E-MAILU UVEĎTE NÁZOV PRACOVNEJ POZÍCIE, NA KTORÚ REAGUJETE.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.

Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.  Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na kariera@sse.sk alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@sse.sk. Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

 

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.