Špecialista pre energetické služby

Miesto výkonu práce:Žilina
Finančné ohodnotenie:Minimálne fixná hrubá mzda 1.100 € + variabilná odmena naviazaná na splnenie cieľov (v pomere 80:20). Finálne finančné ohodnotenie bude dohodnuté individuálne podľa konkrétneho profilu vybraného kandidáta.
Termín nástupu:september 2019, prípadne ASAP

Naša pracovná pozícia je pre Vás vhodná, ak Vás napĺňa samostatne komplexne zastrešovať projekty v oblasti energetiky. Preferujeme flexibilných, zodpovedných, aktívnych, energických kandidátov so silnou orientáciou na výsledok a schopnosťou učiť sa nové veci

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie - zameranie ekonomika, technika (elektrotechnika a energetika);
 • PC znalosti na pokročilej úrovni (schopnosť prípravy podkladov a spracovania reportov v programoch MS Word, MS Excel a MS Power Point);
 • mierne pokročilá znalosť anglického jazyka (schopnosť porozumenia najmä odborným textom);
 • minimálne 3-ročná prax na obdobnej pracovnej pozícii (napr. príprava a riadenie projektov);
 • vodičský preukaz skupiny B (aktívny vodič);
 • elektrotechnické vzdelanie minimálne na úrovní § 22 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.;
 • prax z oblasti projektov energetickej efektívnosti (fotovoltaika, tepelné čerpadlá, vykurovanie, kompenzácie, solárne systémy, vzduchotechnika a podobne.

Osobnostné predpoklady:

 • silná osobná motivácia pracovať v oblasti energetiky;
 • proklientský a obchodný úsudok, vyjednávacie schopnosti, komunikačné a prezentačné zručnosti;
 • orientácia na cieľ, schopnosť dotiahnuť úlohy do konca a strategický prístup;
 • zmysel pre detail, zodpovednosť, samostatnosť a odolnosť voči stresu;
 • príjemné a reprezentatívne vystupovanie.

Ponúkame Vám:

 • možnosť sebarealizácie, naštartovania novej kariéry a odborného rastu;
 • podieľanie sa na úspechoch, ako aj rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti;
 • motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu;
 • kultúrne, športové podujatia, teambuildingové, spoločenské akcie a dobrovoľnícke aktivity;
 • bohatý sociálny program a príspevky v zmysle sociálneho programu;
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie a mnohé iné;
 • voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa.

Popis práce:

Vašou náplňou práce bude: 

 • Riadenie a prevádzka nekomoditných produktov a projektov energetickej efektívnosti spoločnosti.
 • Implementácia vybraných nekomoditných produktov a projektov energetickej efektívnosti, zabezpečenie ich realizácie a dodanie koncovým zákazníkom. Následná správa produktov a projektov energetickej efektívnosti, zabezpečenie plynulej prevádzky po realizácii.
 • Spracovávanie a evidencia dokumentov vybraných nekomoditných produktov a projektov energetickej efektívnosti, evidencia v informačných systémoch spoločnosti.
 • Komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi, vedenie obchodných rokovaní a nastavenie zmluvných vzťahov s partnermi.
 • Predkladanie pravidelných správ a reportov pre potreby jednotlivých divízií.
 • Optimalizácia procesov a informačných systémov nekomoditných produktov a projektov energetickej efektívnosti spoločnosti.
 • Interná kooperácia s cieľom ďalšieho rozvoja nekomoditných produktov a projektov energetickej efektívnosti v spoločnosti.
 • Zodpovednosť za riadenie a prevádzku pridelených nekomoditných produktov.

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu, spolu s MOTIVAČNÝM LISTOM. Dokumenty, prosím, zašlite v slovenskom jazyku na kariera@sse.sk. Do predmetu e-mailu uveďte názov pracovnej pozície, na ktorú reagujete.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.

Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.  Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na kariera@sse.sk alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@sse.sk. Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť  na výberovom konaní.