Špecialista pre BW reporting

Miesto výkonu práce:Žilina
Finančné ohodnotenie:Priemerná hrubá mesačná mzda 1.900 EUR, zložená zo: základnej zložky hrubej mesačnej mzdy 1.486 EUR + štvrťročnej výkonnostnej prémie do výšky 20 % za každý mesiac v hodnotenom štvrťroku + 13. a 14. platu vo výške 56 % + z ďalších zložiek mzdy (odmeny naviazané na pracovný výkon, výsledky spoločnosti, ako aj ďalšie zložky odmeňovacieho systému)
Termín nástupu:IHNEĎ, PRÍP. DOHODOU

Je práca v SAP BW Vaším naplnením a profesijnou vášňou? Patríte k fanúšikom a expertným užívateľom MS Excel? Ste analytický typ, ktorého baví reporting v oblasti fakturácie a daní?

Staňte sa členom moderného a dynamického tímu na odbore Fakturácia v stabilnej a tradičnej energetickej spoločnosti. Uvoľnila sa nám pracovná pozícia špecialistu pre BW reporting a budeme radi, ak posilníte náš tím svojou odbornosťou, profesionalitou a tímovou empatiou.

Vašou hlavnou zodpovednosťou bude úloha kľúčového užívateľa pre SAP BW, vytváranie nových a úprava existujúcich BW reportov, riadenie požiadaviek na tvorbu nových a úpravu existujúcich dátových zdrojov a reportov. Budete odsúhlasovať požiadavky na zmeny v systéme SAP BW, koordinovať komunikáciu na externých dodávateľov systémových úprav.

Dôležitou súčasťou Vašej pracovnej náplne bude príprava pravidelných reportov pre DPH a spotrebné dane, spracovanie hromadnej simulácie nevyfakturovanej dodávky a distribúcie elektrickej energie. Ako skúsený profesionál v oblasti reportingu budete zabezpečovať reporting a návrh na rozvoj v systéme Lancelot. Pravidelný reporting Vám spestria požiadavky na rôzne ad hoc reporty zo zákazníckeho informačného systému (pre daňové, obchodnícke i štatistické účely). Budete participovať na definovaní nových procesov, zadávaní požiadaviek na zlepšenie funkčnosti systémov používaných na Vašej organizačnej jednotke. V spolupráci s vlastníkmi dát sa budete podieľať na ich čistení.

Ďalšou oblasťou Vašich zodpovedností bude podpora fakturácie a kontroly v oblasti fakturácie v systémoch Lancelot GAS a SAP ISU. Realizácia kontroly a analýzy úplnosti fakturačného cyklu a procesov súvisiacich s fakturáciou. Po adaptačnej fáze a získaní prehľadu o interných procesoch od Vás očakávame návrhy opatrení na zlepšenie Vami zabezpečovaných procesov. 

Poslaním tejto pracovnej pozície je byť interným špecialistom pre SAP BW,  ktorý dokáže zabezpečiť správu dátového skladu, pracovať s obrovským množstvom dát, analyzovať tieto dáta, vytvárať z nich požadované reporty a spracovávať ich ďalej pre ostatných užívateľov.

Nevyhnutné pre nás sú Vaše praktické skúsenosti so systémom SAP BW a MS Excel. Výhodou pre výkon tejto činnosti sú znalosti Zákona o DPH, ako i legislatíva súvisiaca s fakturáciou a porozumenie odbornej terminológii v anglickom jazyku. Uvítame Vaše znalosti z prostredia energetiky i fungovania trhu s elektrickou energiou a plynom. Výhodou, nie podmienkou, sú skúsenosti s prácou v  SAP ISU, na ktoré Vás samozrejme zaškolíme.

Úspešnému kandidátovi by mali vyhovovať analytické činnosti, samostatnosť pri plnení úloh, schopnosť rozhodovania a vykonávania rozhodnutí. V rámci odbornej diskusie uprednostníme asertívneho kandidáta s koncepčným, štruktúrovaným pohľadom na prácu a systematickým prístupom.

Požiadavky a štandardy kladené na túto pracovnú pozíciu si vyžadujú vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo matematického charakteru s aspoň 2-ročnou praxou.

Ponúkame:

 • 7,5 hodinový pracovný úväzok - v prepočte o 16 dní v roku viac voľna;
 • možnosť práce home office v súlade s internými pravidlami;
 • voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce - oddych s rodinou a priateľmi nabíja pozitívnou energiou;
 • možnosť sebarealizácie, kariérneho rastu, podpora v osobnom, ako aj v odbornom rozvoji - rastieme spolu;
 • podieľanie sa na úspechoch a rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti - iba spoločný úspech podporuje našu stabilitu;
 • motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu - oceňujeme reálny výkon;
 • firemné, kultúrne, športové podujatia, teambuildingové a spoločenské akcie - najskôr kvalitná práca, potom kvalitná zábava;
 • možnosť zapojenia sa do charitatívnych a dobrovoľníckych akcií, či ekologických vylepšení - nie je nám to jedno;
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie - spoločne myslíme na budúcnosť;
 • príspevky zo Sociálneho fondu (napr. rekondičné pobyty, MDD, Mikuláš, rekreácia detí, narodenie dieťaťa, darovanie krvi) stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa a ďalšie benefity zamerané na zamestnanca - lebo benefitov nie je nikdy dosť;
 • profitový systém inovácií pre zamestnancov - realizujeme a oceňujeme nápady našich zamestnancov

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Oceníme doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU, v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú ponuku.

Dokumenty, prosím, zašlite V SLOVENSKOM JAZYKU NA KONTAKTNÚ OSOBU:
Ing. Ivana Strauss, tel.: +421 908 380 137, e-mail: kariera@sse.sk 

DO PREDMETU E-MAILU UVEĎTE NÁZOV PRACOVNEJ POZÍCIE, NA KTORÚ REAGUJETE.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.

Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.  Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na kariera@sse.sk alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@sse.sk. Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.