Špecialista energetických služieb

Miesto výkonu práce:Žilina
Finančné ohodnotenie:Minimálne fixná základná hrubá mzda vo výške € 1.200,- (brutto) + variabilná odmena naviazaná na splnenie ročných cieľov. Pomer: 80 (fix) : 20 (variabilná odmena)
Termín nástupu:IHNEĎ, PRÍP. DOHODOU

Pre nami dve obsadzované pracovné pozície sú kľúčové reálne  skúsenosti v oblasti energetiky, či už vo forme technickej prípravy, alebo priamo riadenia energetických projektov, ale aj nevyhnutné odborné predpoklady:

 • odborná spôsobilosť minimálne na úrovni § 21 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.;
 • základná znalosť Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a Zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a účinnej kombinovanej výroby č. 308/2009 Z.z.;
 • pracovné skúsenosti z oblasti projektov výroby elektrickej energie a OZE, či realizácia projektov energetickej efektívnosti (fotovoltaika, batériové úložiská, kogeneračné jednotky, modernizácia verejného osvetlenia, tepelné čerpadlá, vykurovanie, kompenzácia jalovej energie, solárne systémy, vzduchotechnika a podobne).

Hľadáme kolegu so silnou a vyzretou osobnosťou, pre ktorého je prirodzené technické myslenie v rámci energetiky, projektového manažmentu, energeticky efektívnych riešení. Ideálny kandidát má vysokoškolské vzdelanie prioritne z oblasti elektrotechniky, či techniky. Pri plnení pracovných úloh je nevyhnutná pokročilá znalosť práce s PC (najmä MS Excel, ale aj MS PowerPoint a výhodou je znalosť práce s programom AutoCAD, či iným technickým programom). Výhodou je mierne pokročilá znalosť anglického jazyka - predovšetkým v oblasti porozumenia odborných textov.

Je dôležitá Vaša osobná chuť a schopnosť spolupracovať s obchodným tímom pri identifikácií, návrhu technických riešení ako aj realizácií a prevádzke energetických zariadení.  Prirodzený je angažovaný a ambiciózny záujem plniť strategické výzvy s vysokým pracovným nasadením a schopnosťou práce pod stresom a tlakom, a preto je dôležité, aby ste sa s touto záťažou vedeli vysporiadať. Budete pracovať nielen v rámci svojho „najužšieho tímu,“ ale aj v rámci širokého tímu našej spoločnosti, kde budete aktívne zodpovedný za technický návrh ponúk, realizáciu projektov a následnú prevádzku energetických zariadení.

Hlavnou náplňou práce je samostatná práca na projektoch energeticky efektívnych riešení, prípadne na iných prevažne energetických zariadeniach, konkrétne:

 • technická a finančná analýza projektov;
 • riadenie, prevádzka a implementácia nekomoditných produktov a projektov energetickej efektívnosti, zabezpečenie ich realizácie a dodanie koncovým zákazníkom;
 • predkladanie pravidelných správ, reportov a správa produktov en. efektívnosti a zabezpečenie plynulej prevádzky po realizácii projektov;
 • tvorba a kompletizácia dokumentácie vybraných nekomoditných produktov a projektov en. efektívnosti a následná evidencia v informačných systémoch spoločnosti;
 • vedenie technicko-obchodných rokovaní a nastavenie zmluvných vzťahov s partnermi, ako aj komunikácia s dodávateľmi, zákazníkmi, projektantami a výrobou;
 • optimalizácia procesov a informačných systémov nekomoditných produktov a projektov en. efektívnosti;
 • interná kooperácia s cieľom ďalšieho rozvoja nekomoditných produktov en. efektívnosti;
 • zodpovednosť za riadenie a prevádzku pridelených nekomoditných produktov.

Ponúkame:

 • služobný notebook, mobil a služobný automobil na služobné účely;
 • 7,5 hodinový pracovný úväzok - v prepočte o 16 dní v roku viac voľna;
 • voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce - oddych s rodinou a priateľmi nabíja pozitívnou energiou;
 • možnosť sebarealizácie, kariérneho rastu, podpora v osobnom, ako aj v odbornom rozvoji - rastieme spolu;
 • podieľanie sa na úspechoch a rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti - iba spoločný úspech podporuje našu stabilitu;
 • motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu - oceňujeme reálny výkon;
 • firemné, kultúrne, športové podujatia, teambuildingové a spoločenské akcie - najskôr kvalitná práca, potom kvalitná zábava a my sa bavíme radi;
 • možnosť zapojenia sa do charitatívnych a dobrovoľníckych akcií, či ekologických vylepšení - nie je nám to jedno;
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie - spoločne myslíme na budúcnosť;
 • príspevky zo Sociálneho fondu (napr. rekondičné pobyty, MDD, Mikuláš, rekreácia detí, narodenie dieťaťa, darovanie krvi) stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa a ďalšie benefity zamerané na zamestnanca - lebo benefitov nie je nikdy dosť;
 • profitový systém inovácií pre zamestnancov - realizujeme a oceňujeme nápady našich zamestnancov

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Uvítame doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU, v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú pozíciu. Dokumenty, prosím, zašlite V SLOVENSKOM JAZYKU NA KONTAKTNÚ OSOBU: Ing. Katarína Kadašiová, tel. +421 41 519 2247, e-mail kariera@sse.sk 

DO PREDMETU E-MAILU UVEĎTE NÁZOV PRACOVNEJ POZÍCIE, NA KTORÚ REAGUJETE.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.

Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.  Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na kariera@sse.sk alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@sse.sk. Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.