Riaditeľ sekcie Financie

Miesto výkonu práce:Žilina
Finančné ohodnotenie:Finálne finančné ohodnotenie závisí od dohody s vybraným kandidátom. Základná fixná hrubá mzda 2 000 € + variabilná cieľová ročná odmena naviazaná na splnenie individuálnych, ako aj cieľov spoločnosti + ďalšie zložky mzdy odmeňovacieho systému.
Termín nástupu:August 2019, prípadne dohodou

Hlavnou náplňou práce je priame riadenie organizačných jednotiek, ktoré zastrešujú v rámci divízie Financie a služby spoločnosti SSE, a.s. procesy fakturácie, priraďovania a párovania platieb, vymáhania pohľadávok.

Jedná sa o pracovnú pozíciu na druhej riadiacej manažérskej úrovni, a preto je kľúčová, minimálne 3-ročná prax na riadiacej úrovni v oblasti finančných procesov. Ste pre nás vhodným kandidátom, ak je Vašou silnou stránkou, ako aj odbornou a osobnou motiváciou oblasť financií, daní a účtovníctva. Hľadáme aktívneho, v komunikácii priameho a asertívneho prirodzeného lídra s jasnou víziou a osobnými cieľmi.

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie ekonomického, prípadne matematického smeru;
 • reálna prax na riadiacej pracovnej pozícii (v oblasti finančných procesov);
 • znalosť daňovej a účtovnej legislatívy;
 • orientácia v procesoch financií a vo výkazoch (súvaha cash flow, výkaz ziskov a strát);
 • schopnosť aktívnej komunikácie v anglickom jazyku;
 • expertná úroveň ovládania MS Excel a pokročilá úroveň znalosti programov balíka MS Office;
 • výhodou znalosť energetickej legislatívy a reálne pracovné skúsenosti práce v programe SAP.

 

Osobnostné predpoklady:

 • silná vyzretá osobnosť, pre ktorú je prirodzená systematickosť a zmysel pre detail;
 • zodpovednosť, samostatnosť a odolnosť voči stresu;
 • ambícia plniť stanovené ciele, schopnosť a chuť identifikovať a využiť príležitosť;
 • záujem podieľať sa na plnení stratégie, ako aj samostatne riešiť a dokončovať komplexné úlohy;
 • koncepčný, syntetický a analytický pohľad na riadené a zabezpečované procesy.

 

Ponúkame Vám:

 • možnosť sebarealizácie, naštartovania novej kariéry a odborného rastu;
 • podieľanie sa na úspechoch a rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti;
 • spoluprácu a riadenie profesionálov vo svojej oblasti;
 • motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu;
 • služobný automobil na súkromné účely, služobný notebook a mobil;
 • podporu v osobnom, ako aj v odbornom rozvoji;
 • kultúrne, športové podujatia, teambuildingové, spoločenské akcie a dobrovoľnícke aktivity;
 • bohatý sociálny program a príspevky v zmysle sociálneho programu;
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie;
 • voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce;
 • stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa a ďalšie benefity zamerané na zamestnanca.

 

Vašou náplňou práce bude: 

 • riadenie sekcie Financie: procesy fakturácie, príjmu a párovania platieb, vymáhanie pohľadávok (cca 20 zamestnancov);
 • nadstavovanie, zefektívňovanie a automatizácia procesov a činností sekcie Financie;
 • sledovanie legislatívnych zmien a ich implementácia v procesoch a IT systémoch;
 • príprava plánov a forecastov;
 • spolupráca na interných projektoch;
 • pravidelný reporting a ďalšie operatívne úlohy.

 

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu, spolu s MOTIVAČNÝM LISTOM. Dokumenty, prosím, zašlite v slovenskom jazyku na kariera@sse.sk. V rámci výberového procesu bude nevyhnutnou súčasťou aj referencie od predošlých zamestnávateľov.                       
Do predmetu e-mailu uveďte názov pracovnej pozície, na ktorú reagujete.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.

Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.  Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na kariera@sse.sk alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@sse.sk. Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.