Regionálny manažér pre B2B zákazníkov

Miesto výkonu práce:Žiar nad Hronom, pridelený región
Finančné ohodnotenie:Základná fixná hrubá mzda vo výške € 2 000,- + variabilná ročná odmena (860 € x 12 mesiacov) je naviazaná na splnenie ročných cieľov a vyplácaná 2x ročne v zálohe a doplatku na základe ich reálneho plnenia + pomer „fixnej“ základnej hrubej mzdy a variabilnej odmeny je 70:30.
Termín nástupu:OKTÓBER 2022, príp. dohodou

V rámci regiónu južnej časti stredného Slovenska obsadzujeme obchodnícku pozíciu s riadiacou kompetenciou pre trojčlenný tím. Osloví nás kandidát s obchodníckym cítením, entuziazmom a vášňou pre pôsobenie v segmente energetiky. Poslaním tejto pracovnej pozície je najmä komplexná starostlivosť o našich klientov pôsobiacich v segmente B2B odoberajúcich komodity elektrická energia a plyn. Oblasťou Vášho pôsobenia budú okresy Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.

Ako regionálny manažér  budete zodpovedný za zverený tím, región a budete vykonávať:

 • riadenie a kooperácia obchodníckych činností troch kolegov v rámci zvereného regiónu;
 • plnenie denných predajných aktivít s naplánovanými cieľmi;
 • predaj energií, nekomoditných produktov;
 • prolongácie zmlúv so súčasnými zákazníkmi;
 • komplexnú starostlivosť o našich klientov a zároveň zvyšovať zákaznícku spokojnosť;
 • realizáciu akvizícii nových odberateľov v segmente elektrina a plyn a s tým súvisiacu prípravu cenových ponúk a následnej zmluvnej dokumentácie vrátane dodatkov a príloh;
 • podporu a realizáciu predaja nekomoditných produktov;
 • sledovanie činnosti konkurencie a v reakcii na ňu komunikovať vhodnú stratégiu predaja;
 • šíriť povedomie o celkovom portfóliu produktov spoločnosti;
 • pomer starostlivosti o súčasné portfólio zákazníkov a akvizičnú činnosti je približne v pomere 80% : 20%.

Budúci manažér pre B2B zákazníkov by mal mať reálne skúsenosti na obdobnej pracovnej pozícii. Preferujeme kandidátov s predchádzajúcim pôsobením v oblasti obchodu v B2B príp. B2C segmente. Náš nový kolega/ kolegyňa by mal disponovať najmä prezentačnými a predajnými zručnosťami, zákazníckou orientáciou a na pozícii obchodníka dôležitou orientáciou na výsledok.

Výhodou, ale nie podmienkou, je znalosť trhu s elektrickou energiou a príslušnej energetickej legislatívy, obnoviteľných zdrojov energie či fotovoltiky. Rozhodujúcimi pre nás a Vášho budúceho nadriadeného sú osobnostné predpoklady, nakoľko odborné „hard skills“ Vás prípadne doškolíme. Vzhľadom na Vaše budúce  pôsobenie v pridelenom regióne považujeme za prínosnú spoluprácu s kolegom, ktorý má v rámci zverenej oblasti vytvorenú sieť kontaktov a vybudované partnerské vzťahy.

V rámci adaptácie Vám zabezpečíme dôkladné zaškolenie do našich interných IS, pracovných a predajných postupov, zoznámime Vás s portfóliom ponúkaných produktov a služieb.

Ponúkame:

 • 7,5 hodinový pracovný úväzok - v prepočte o 16 dní v roku viac voľna;
 • voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce - oddych s rodinou a priateľmi nabíja pozitívnou energiou;
 • možnosť sebarealizácie, kariérneho rastu, podpora v osobnom, ako aj v odbornom rozvoji - rastieme spolu;
 • podieľanie sa na úspechoch a rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti - iba spoločný úspech podporuje našu stabilitu;
 • motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu - oceňujeme reálny výkon;
 • firemné, kultúrne, športové podujatia, teambuildingové a spoločenské akcie - najskôr kvalitná práca, potom kvalitná zábava a my sa bavíme radi;
 • možnosť zapojenia sa do charitatívnych a dobrovoľníckych akcií, či ekologických vylepšení - nie je nám to jedno;
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie - spoločne myslíme na budúcnosť;
 • príspevky zo Sociálneho fondu (napr. rekondičné pobyty, MDD, Mikuláš, rekreácia detí, narodenie dieťaťa, darovanie krvi) stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa a ďalšie benefity zamerané na zamestnanca - lebo benefitov nie je nikdy dosť;
 • profitový systém inovácií pre zamestnancov - realizujeme a oceňujeme nápady našich zamestnancov; 
 • služobné vozidlo aj na súkromné účely, notebook, mobilný telefón.

INFORMÁCIE K VYBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Uvítame doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU, v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú pozíciu. Dokumenty, prosím, zašlite V SLOVENSKOM JAZYKU do 30.06.2022 NA KONTAKTNÚ OSOBU: Ing. Pavol Tichý, tel. +421 41 519 2497, e-mail kariera@sse.sk

DO PREDMETU E-MAILU UVEĎTE NÁZOV PRACOVNEJ POZÍCIE, NA KTORÚ REAGUJETE.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.

Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.  Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na kariera@sse.sk alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@sse.sk. Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.