Referent systémovej podpory

Miesto výkonu práce:Žilina
Finančné ohodnotenie:Základná fixná hrubá mzda vo výške € 960,- + variabilná odmena naviazaná na splnenie cieľov + 13. a 14. mzda vo výške 56 %, ročná odmena
Termín nástupu:01. 12. 2022, PRÍP. DOHODOU

Na organizačnej jednotke Podpora hľadáme motivovanú osobnosť so zmyslom pre detail, ktorá  sa vie dobre orientovať v číslach a má zmysel pre spracovanie a analýzu dát, no zároveň má zvládnuté základy IT. Pracovné úlohy referenta systémovej podpory:

 • koordinácia, príprava a spracovanie reportov a analýz;
 • vypracovávanie, kontrola a aktualizácia pracovných postupov súvisiacich s reportingom a IT podporou;
 • koordinácia IT podpory prevádzky call centra v spolupráci s dodávateľom IT služieb, zabezpečenie technického vybavenia pre zamestnancov sekcie;
 • príprava návrhov zlepšení v spracovaní dát, procesoch ako aj organizácie práce v spolupráci s ostatnými tímami v rámci sekcie a aj mimo nej;
 • činnosti spojené s komunikáciou s internými a externými dodávateľmi IT služieb;
 • ostatné úlohy pridelené nadriadenou.

Jednou z dôležitých požiadaviek je pokročilá znalosť práce s MS Excel. Denne budete pracovať v rôznych informačných systémoch a aplikáciách, z ktorých budete čerpať dáta pre reporty a analýzy. Očakávané je technické a analytické myslenie pri spracovávaní reportov, riešení vzniknutých situácií a problémov či iných pridelených úloh.

Pre potreby zabezpečenia IT podpory je dôležitá znalosť v oblasti  hardvérového a softvérového vybavenia a skúsenosť s analýzou porúch v prostredí MS Windows.

Podstatné je Vaše vnútorné  nastavenie pre túto prácu, schopnosť hľadať riešenia a spôsoby, ako to môže fungovať. Očakávame záujem o osobný rast, sebavzdelávanie ako aj chuť deliť sa o svoje vedomosti a znalosti. Prirodzená by Vám mala byť chuť premýšľať, ako robiť veci inak – lepšie, efektívnejšie a nebáť sa prichádzať s nápadmi. Zmena bude súčasťou každodennej reality.

V prípade úspechu vo výberovom konaní sa stanete súčasťou pozitívne naladeného a súdržného 9-členného tímu špecializujúceho sa na realizáciu školení a rozvoj zručností zamestnancov, ktorí sa starajú o našich zákazníkov.

Ponúkame:

 • 7,5 hodinový pracovný úväzok - v prepočte o 16 dní v roku viac voľna;
 • voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce - oddych s rodinou a priateľmi nabíja pozitívnou energiou;
 • možnosť sebarealizácie, kariérneho rastu, podpora v osobnom, ako aj v odbornom rozvoji - rastieme spolu;
 • podieľanie sa na úspechoch a rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti - iba spoločný úspech podporuje našu stabilitu;
 • motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu - oceňujeme reálny výkon;
 • firemné, kultúrne, športové podujatia, teambuildingové a spoločenské akcie - najskôr kvalitná práca, potom kvalitná zábava a my sa bavíme radi;
 • možnosť zapojenia sa do charitatívnych a dobrovoľníckych akcií, či ekologických vylepšení - nie je nám to jedno;
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie - spoločne myslíme na budúcnosť;
 • príspevky zo Sociálneho fondu (napr. rekondičné pobyty, MDD, Mikuláš, rekreácia detí, narodenie dieťaťa, darovanie krvi) stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa a ďalšie benefity zamerané na zamestnanca - lebo benefitov nie je nikdy dosť;
 • profitový systém inovácií pre zamestnancov - realizujeme a oceňujeme nápady našich zamestnancov; 
 • notebook, mobilný telefón.

INFORMÁCIE K VYBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Uvítame doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU, v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú pozíciu. Dokumenty, prosím, zašlite V SLOVENSKOM JAZYKU do 07.11.2022 NA KONTAKTNÚ OSOBU: Ing. Pavol Tichý, tel. +421 41 519 2497, e-mail kariera@sse.sk

DO PREDMETU E-MAILU UVEĎTE NÁZOV PRACOVNEJ POZÍCIE, NA KTORÚ REAGUJETE.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.

Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.  Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na kariera@sse.sk alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@sse.sk. Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.