Projektový manažér pre projekty energetickej efektívnosti

Miesto výkonu práce:Žilina a Slovenská republika
Finančné ohodnotenie:Základná fixná hrubá mzda vo výške 1.500,- EUR + variabilná odmena 650,- EUR. Variabilná ročná odmena (650 EUR x 12 mesiacov) je naviazaná splnenie ročných cieľov, je vyplácaná 2x ročne v zálohe a doplatku na základe ich reálneho plnenia. Pomer: 70 (fix) : 30 (variabilná odmena).
Termín nástupu:DOHODOU

Pre túto pracovnú pozíciu hľadáme cieľavedomého projektového manažéra s obchodníckym duchom, ktorý sa bude aktívne podieľať na tvorbe, predaji a implementácií produktov energetickej efektívnosti. Vašou hlavnou pracovnou náplňou bude  vyhľadávať a priamo vykonávať činnosti akvizície nových obchodných príležitostí v oblasti energeticky efektívnych riešení.

Na tejto pracovnej pozícii budete priamo zodpovedný za:

 • podieľanie sa na vývoji, tvorbe a implementácii energeticky efektívnych riešení;
 • vyhľadávanie a akvizícia nových obchodných príležitostí v oblasti EnEF;
 • vedenie obchodných rokovaní, nastavovanie partnerských zmluvných vzťahov;
 • posudzovanie príležitostí pre investície, produkty, služby a partnerstvá,
 • riadenie a koordinácia externých dodávateľov v rámci implementácie EnEF,
 • identifikácia možností zvyšovania energetickej efektívnosti u existujúcich zákazníkov s potenciálom využitia alternatívnych zdrojov;
 • prípravu zmluvnej dokumentácie, prezentácií, reporting;
 • interná kooperácia s ostatnými oddeleniami – energetický špecialisti, právne, financie.

Pre našich klientov zo segmentu B2B očakávame kandidáta, pre ktorého je oblasť energetiky a energeticky efektívnych riešení odbornou vášňou a v rámci budúcich projektov nebude mať problém obsiahnuť technickú problematiku - k čomu Vám pomôže vzdelanie technického, energetického, či ekonomického zamerania.

Našou predstavou je, že pre našich zákazníkov budete prospešný prozákazníckou orientáciu, ich edukáciou v oblasti energetiky a celkovo EnEF riešení, technickými znalosťami a napokon schopnosťou zabezpečiť bezproblémovú implementáciu projektov.

Pre túto pracovnú pozíciu hľadáme kandidátka so skúsenosťami z oblasti energetických služieb, znalosťou fungovania trhu s elektrickou energiou a príslušnej legislatívy súvisiacej s energetickými službami a auditmi. Nemenej dôležitá je pre nás skúsenosť s implementáciou projektov.

Miestom výkonu práce nie je len náš „tradičný región,“ ale celé Slovensko, a preto vyžadujeme vodičský preukaz skupiny B so schopnosťou aktívneho vodiča. Taktiež sa budete musieť zaučiť do mnohých našich interných postupov a aplikácií. Vzhľadom na typ pracovnej pozície, je výhodou znalosť anglického jazyka so schopnosťou porozumenia.

Ponúkame:

 • 7,5 hodinový pracovný úväzok - v prepočte o 16 dní v roku viac voľna;
 • voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce - oddych s rodinou a priateľmi nabíja pozitívnou energiou;
 • možnosť sebarealizácie, kariérneho rastu, podpora v osobnom, ako aj v odbornom rozvoji - rastieme spolu;
 • podieľanie sa na úspechoch a rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti - iba spoločný úspech podporuje našu stabilitu;
 • motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu - oceňujeme reálny výkon;
 • firemné, kultúrne, športové podujatia, teambuildingové a spoločenské akcie - najskôr kvalitná práca, potom kvalitná zábava a my sa bavíme radi;
 • možnosť zapojenia sa do charitatívnych a dobrovoľníckych akcií, či ekologických vylepšení - nie je nám to jedno;
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie - spoločne myslíme na budúcnosť;
 • príspevky zo Sociálneho fondu (napr. rekondičné pobyty, MDD, Mikuláš, rekreácia detí, narodenie dieťaťa, darovanie krvi) stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa a ďalšie benefity zamerané na zamestnanca - lebo benefitov nie je nikdy dosť J;
 • profitový systém inovácií pre zamestnancov - realizujeme a oceňujeme nápady našich zamestnancov

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Uvítame doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU, v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú pozíciu. Dokumenty, prosím, zašlite V SLOVENSKOM JAZYKU do 18.10.2022
NA KONTAKTNÚ OSOBU: Ing. Pavol Tichý, tel. +421 41 519 2497, e-mail kariera@sse.sk.

DO PREDMETU E-MAILU UVEĎTE NÁZOV PRACOVNEJ POZÍCIE, NA KTORÚ REAGUJETE.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.

Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.  Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na kariera@sse.sk alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@sse.sk. Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.