Poradca zákazníckeho centra

Miesto výkonu práce:Martin
Finančné ohodnotenie:Minimálne základná hrubá mzda vo výške € 684,- (po uplynutí skúšobnej doby navýšenie základnej mzdy na € 782) + variabilná mesačná odmena (do výšky 20 %) naviazaná na splnenie cieľov + 13. a 14. mzda vo výške 56 % a ďalšie zložky odmeňovacieho systému
Termín nástupu:JÚN 2021

Hlavnou náplňou práce pri tejto pracovnej pozícii je okrem profesionálnej osobnej komunikácie so zákazníkom aj zákaznícky servis a aktívny predaj našich produktov (elektrická energia, plyn a iné produkty). Hľadáme cieľavedomého kandidáta či kandidátku, pre ktorého je spokojnosť zákazníkov prioritou a predajné ciele výzvou.

Čaká vás pestrá náplň práce, kde počas dňa budete poskytovať osobný, prípadne telefonický servis našim zákazníkom. Nevyhnete sa administratívnej činnosti súvisiacej so vznikom, či zmenou zmluvných podmienok nami poskytovaných produktov a služieb a ich následnému spracovaniu v informačných systémoch. Zostávajúci priestor venujete zlepšovaniu svojich odborných znalostí, štúdiu nových produktov a  rozhovorom v čisto dámskom pracovnom kolektívne.

Preferujeme kandidáta, pre ktorého je prirodzená presnosť, precíznosť a zodpovednosť. Je potrebná vysoká miera motivácie pre plnenie predajných cieľov, proklientský prístup, ako aj záujem a schopnosť vzdelávať sa v oblasti energetiky a nových produktov. Ideálny kandidát by mal mať skúsenosti so starostlivosťou o zákazníkov, či už z nášho segmentu energetiky, telekomunikácií, či bankovníctva.

K výkonu práce budete potrebovať užívateľskú úroveň práce s MS Excel, MS Word a schopnosť rýchleho zaučenia sa do ďalších IT systémov. Samozrejmosťou je pre nás zabezpečenie dôkladného zaškolenia do postupov a procesov, práce s IS ako aj produktových školení a predajných zručností. Zoznámime vás s pojmami ako energeticky efektívne riešenia, zelená domácnostiam, SSE opravár či energetický audit.

Zákaznícke centrum v Martine sa nachádza na Ulici Andreja Kmeťa. Pracovný čas je pružný v rámci prevádzkovej doby Zákazníckeho centra, čo je pondelok a streda od 08:00 do 17:00 hod., utorok, štvrtok a piatok od 08:00 do 15:00 hod. Charakter tejto pracovnej pozície si vyžaduje aj prácu nadčas.

Ponúkame:

  • 7,5 hodinový pracovný úväzok - v prepočte o 16 dní v roku viac voľna;
  • voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce - oddych s rodinou a priateľmi nabíja pozitívnou energiou;
  • možnosť sebarealizácie, kariérneho rastu, podpora v osobnom, ako aj v odbornom rozvoji - rastieme spolu;
  • podieľanie sa na úspechoch a rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti - iba spoločný úspech podporuje našu stabilitu;
  • motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu - oceňujeme reálny výkon;
  • firemné, kultúrne, športové podujatia, teambuildingové a spoločenské akcie - najskôr kvalitná práca, potom kvalitná zábava a my sa bavíme radi;
  • možnosť zapojenia sa do charitatívnych a dobrovoľníckych akcií, či ekologických vylepšení - nie je nám to jedno;
  • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie - spoločne myslíme na budúcnosť;
  • príspevky zo Sociálneho fondu (napr. rekondičné pobyty, MDD, Mikuláš, rekreácia detí, narodenie dieťaťa, darovanie krvi) stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa a ďalšie benefity zamerané na zamestnanca - lebo benefitov nie je nikdy dosť;
  • profitový systém inovácií pre zamestnancov - realizujeme a oceňujeme nápady našich zamestnancov. 

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Uvítame doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU, v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú pozíciu. Dokumenty, prosím, zašlite do 16.05.2021 V SLOVENSKOM JAZYK NA KONTAKTNÚ OSOBU: Ing. Pavol Tichý, tel. +421 41 519 2497, e-mail kariera@sse.sk

DO PREDMETU E-MAILU UVEĎTE NÁZOV PRACOVNEJ POZÍCIE, NA KTORÚ REAGUJETE

Vážime si Váš prejavený záujem a dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní budú do 21 pracovných dní uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.

Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.  Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na kariera@sse.sk alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@sse.sk. Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.