Obchodný zástupca segment B2C

Miesto výkonu práce:Región východného Slovenska
Finančné ohodnotenie:Základná hrubá mzda 900 € (fix) + variabilná odmena naviazaná na splnenie cieľov (mesačné, kvartálne a ročné ciele).
Termín nástupu:ASAP, prípadne dohodou

Hľadáme aktívneho, samostatného a cieľavedomého akvizičného obchodníka pre segment B2C, orientovaného na výsledky a vysoký štandard zákazníckej starostlivosti.

Požiadavky:

 • stredoškolské, prípadne vysokoškolské vzdelanie;
 • PC znalosti na pokročilej úrovni (schopnosť pripraviť si podklady a spracovávať reporty (MS Word, MS Excel a MS Power Point);
 • reálne obchodnícke a akvizičné skúsenosti na obdobnej pracovnej pozícii;
 • vodičský preukaz skupiny B (aktívny vodič).

Osobnostné predpoklady:

 • silná osobná motivácia pracovať v oblasti obchodu, ochota a záujem učiť sa nové veci;
 • obchodný úsudok, vyjednávacie schopnosti, komunikačné a prezentačné zručnosti;
 • vysoká pracovná morálka a bezvýhradné dodržiavanie Etického kódexu súladu;
 • analytické myslenie, plánovanie a organizačné schopnosti;
 • orientácia na cieľ, schopnosť dotiahnuť úlohy do konca a strategický prístup;
 • proklientský prístup a zmysel pre detail;
 • zodpovednosť, samostatnosť a odolnosť voči stresu;
 • reprezentatívne vystupovanie.

Ponúkame Vám:

 • možnosť sebarealizácie, naštartovania novej kariéry a odborného rastu;
 • podieľanie sa na úspechoch, ako aj rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti;
 • motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu;
 • služobný automobil, notebook a mobilný telefón;
 • celodenná odborná podpora (oficiálne produktové a predajné školenia);
 • certifikácia spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s.;
 • kultúrne, športové podujatia, teambuildingové, spoločenské akcie a dobrovoľnícke aktivity;
 • bohatý sociálny program a príspevky v zmysle sociálneho programu;
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie a mnohé iné;
 • voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa.

Vašou náplňou práce bude: 

 • realizovanie denných predajných aktivít produktov našej spoločnosti v súlade s naplánovanými cieľmi;
 • komplexná starostlivosť o pridelených zákazníkov vrátane verbálnej a písomnej komunikácie s pridelenými zákazníkmi, spracovania a aktualizácie informačnej agendy pridelených zákazníkov;
 • zabezpečovanie procesu cenových ponúk a zmlúv vrátane dodatkov a príloh;
 • realizovanie akvizícii nových firemných zákazníkov v segmente malých a stredných spoločností. 

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Uvítame doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU alebo aspoň krátkeho sprievodného textu, v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú pozíciu. Dokumenty, prosím, zašlite V SLOVENSKOM JAZYKU na kariera@sse.sk.

Do predmetu e-mailu uveďte názov pracovnej pozície, na ktorú reagujete.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.

Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.  Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na kariera@sse.sk alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@sse.sk. Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

  

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailu
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej emailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.