Obchodný zástupca pre energetické služby (segment B2C)

Miesto výkonu práce:Žilina
Finančné ohodnotenie:Finálne finančné ohodnotenie bude závisieť od profilu úspešného kandidáta. Základná fixná zložka mzdy bude minimálne v hrubom 1.050 € (FIX) + variabilná zložka mzdy (odmeny naviazané na plnenie výkonnostných cieľov, výsledkov spoločnosti, ako aj ďalšie zložky odmeňovacieho systému spoločnosti).
Termín nástupu:ASAP, prípadne dohodou

Hľadáme aktívneho, kreatívneho, samostatného a cieľavedomého obchodníka orientovaného na energetiku a  projektový manažment.

Požiadavky:

 • stredoškolské, prípadne vysokoškolské vzdelanie ekonomického, alebo technického zamerania (energetika);
 • 3-ročná prax na obdobnej pracovnej pozícii;
 • reálne obchodnícke, vyjednávacie skúsenosti a zručnosti;
 • skúsenosti s energetickým poradenstvom a ekonomickými kalkuláciami (prepočty výhodnosti, návratnosti a financovania energeticky efektívnych riešení);
 • znalosť trhu s elektrickou energiou a príslušnej legislatívy súvisiacej s energetickými službami a auditmi (energetické služby, energetická efektívnosť a podobne);
 • vodičský preukaz skupiny B (aktívny vodič);
 • reporting a s tým potrebná pokročilá úroveň PC znalostí (MS Excel, MS Word a MS Power Point).

Osobnostné predpoklady:

 • výborné komunikačné, argumentačné, prezentačné schopnosti so silným obchodným úsudkom;
 • schopnosť samostatne a komplexne zastrešovať projekty;
 • vysoká pracovná morálka, schopnosť vnímania súvislostí mimo zaužívaných postupov;
 • analytické myslenie, plánovanie a organizačné schopnosti;
 • orientácia na cieľ, schopnosť dotiahnuť úlohy do konca a strategický prístup;
 • proklientský prístup a zmysel pre detail;
 • odolnosť voči stresu, precíznosť a schopnosť prijať a prevziať zodpovednosť.

Ponúkame Vám:

 • možnosť sebarealizácie, naštartovania novej kariéry a odborného rastu;
 • podieľanie sa na úspechoch, ako aj rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti;
 • motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu;
 • služobný automobil, notebook a mobilný telefón;
 • celodenná odborná podpora (oficiálne produktové a predajné školenia);
 • certifikácia spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s.;
 • kultúrne, športové podujatia, teambuildingové, spoločenské akcie a dobrovoľnícke aktivity;
 • bohatý sociálny program a príspevky v zmysle sociálneho programu;
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie a mnohé iné;
 • voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa.

Popis práce:

Vašou náplňou práce bude: 

 • podieľanie sa na implementácií nových produktov a stratégie týkajúcej sa projektov energetickej efektívnosti v rámci celej Slovenskej republiky;
 • vyhľadávanie a akvizícia nových obchodných príležitostí v oblasti energeticky efektívnych riešení;
 • posudzovanie príležitostí pre investície, produkty, služby a partnerstvá a ich následná realizácia;
 • riadenie projektov a spolupráca pri riadení projektov a vypracovanie štúdií ekonomickej návratnosti projektov a ďalších štúdií potrebných na vyhodnotenie a realizáciu projektov;
 • vedenie obchodných rokovaní, koordinácia dodávateľských firiem, nastavovanie zmluvných vzťahov s partnermi;
 • riadenie projektov a spolupráca pri riadení projektov;
 • interná kooperácia s inými oddeleniami spoločnosti (nákup, controlling, financie, marketing, právne,...).

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu, spolu s MOTIVAČNÝM LISTOM. Dokumenty, prosím, zašlite v slovenskom jazyku na kariera@sse.sk. Do predmetu e-mailu uveďte názov pracovnej pozície, na ktorú reagujete.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.

Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.  Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na kariera@sse.sk alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@sse.sk. Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť  na výberovom konaní.

 

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailu
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej emailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.