Obchodný analytik

Miesto výkonu práce:Žilina / Banská Bystrica / Trenčín (garantujeme min. 2 dni HO do týždňa)
Finančné ohodnotenie:Základná hrubá mesačná mzda v minimálnej výške 1.200 EUR + variabilná odmena minimálne 515 EUR (v závislosti na skúsenostiach) pomer 70% (fixná časť mzdy) : 30 % (variabilná odmena) Variabilná ročná odmena (515 EUR x 12 mesiacov) je naviazaná na splnenie ročných cieľov, je vyplácaná 2x ročne v zálohe a doplatku na základe ich reálneho plnenia.
Termín nástupu:IHNEĎ, PRÍP. DOHODOU

Ponúkame Vám jedinečnú pracovnú príležitosť! Hľadáme komunikačne zdatného analytika zameraného na sledovanie zákazníckeho portfólia spoločnosti SSE. Pokiaľ  máte nadšenie pre analytickú prácu, máte chuť a záujem spolupracovať pri príprave plánovacích modelov, staňte sa súčasťou nášho tímu odborníkov na sekcii Cenotvorba a plánovanie. Pracovná pozícia je určená kandidátom, ktorí sa na jednej strane chcú a dokážu orientovať na analytické činnosti, zároveň radi komunikujú a príjmu aktívnejšiu rolu prostredníka medzi nákupom a predajom

Vašou náplňou práce budú najmä tieto činnosti:

 • analýza zákazníckeho kmeňa, reportovanie pohybov v zákazníckom portfóliu (prírastky/úbytky),
 • vytváranie reportov zákazníckeho portfólia (domácnosti a SME) za elektrickú energiu a plyn,
 • rozklad portfólia zákazníkov podľa typu doby viazanosti zákazníkov, subsegmetnu odberateľov a typu cenníka a kampaní,
 • plánovanie očakávaných objemov predaja podľa typu odberateľa, typu cenníka, viazanosti a očakávaných presunov v portfóliu,
 • komunikácia s útvarom nákupu – reportovanie očakávaného predaja pre potreby nákupu elektrickej energie/plynu.

Táto pracovná pozícia je v našej spoločnosti nová a vyžaduje si najmä logicky a analyticky mysliaceho kandidáta s nadšením a citom pre obchod, pre ktorého bude každodenná práca s reportingom a analytickými nástrojmi samozrejmosťou. Na dennej báze budete sledovať čerpania nakúpenej elektrickej energie a plynu pre konkrétnu kampaň v objemovom vyjadrení. Na základe Vašej analýzy budete podávať návrhy v prípade odchýlky od plánu, budete sledovať efektivitu zaistenia predaja a navrhovať opatrenia na elimináciu strát. Pri práci obchodného analytika / manažéra optimalizácie portfólia a stratégie hedgingu  je potrebná schopnosť identifikovať riziká a súčasne Vám poskytneme priestor pre hľadanie obchodných príležitostí na základe trhového vývoja cien elektrickej energie a plynu.

Vaším poslaním na tejto pracovnej pozícii je byť kompetentným a odborným partnerom/prostredníkom medzi predajom a nákupom elektrickej energie a plynu. Nevyhnutné sú aj Vaše výborné komunikačné a prezentačné zručnosti, ktoré využijete pri prezentovaní a obhajovaní Vášho odborného názoru podloženého analýzou vonkajšieho a vnútorného prostredia.

Ideálnym zameraním je vysokoškolské vzdelanie ekonomického, obchodného charakteru, poprípade zameranie na logistiku. Pracovná pozícia je určená skúsenému kandidátovi, ktorý má skúsenosti s ekonomickými alebo obchodnými analýzami i z oblasti plánovania. Vítaný je všeobecný ekonomický prehľad. Výhodou, nie podmienkou, sú základné znalosti o obchodovaní na komoditných burzách a z oblasti riadenia rizík.

Vzhľadom na charakter pracovnej pozície sú pre výber vhodného kandidáta optimálne osobnostné predpoklady ako samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť a vysoká miera spoľahlivosti. Ceníme si tímovú spoluprácu, ako i Vašu flexibilitu v meniacich sa podmienkach, vysoké pracovné nasadeniezvládnutie stresu

Predovšetkým hľadáme kandidátov spĺňajúcich základné predpoklady pre túto pracovnú pozíciu, ako sú analytické myslenie, myslenie v súvislostiach, správna interpretácia získaných údajov, dobré komunikačné zručnosti s ochotou učiť sa, vzdelávať a odborne rásť. Znalosti v oblasti energetiky si časom osvojíte a na plnohodnotné vykonávanie všetkých potrebných činností Vás radi zaškolíme.

Vybraní kandidáti nám budú môcť svoje odborné i osobnostné zručnosti a analytické schopnosti preukázať a milo nás prekvapiť vypracovaním prípadovej štúdie v domácom prostredí ešte pred osobným/online stretnutím. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Skúsenému a odborne kompetentnému kandidátovi radi vyhradíme priestor na vyjednávanie o výške odmeňovania po úspešnom vypracovaní prípadovej štúdie a pohovore.

Ponúkame:

 • 7,5 hodinový pracovný úväzok - v prepočte o 16 dní v roku viac voľna;
 • možnosť práce home office v súlade s internými pravidlami;
 • voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce - oddych s rodinou a priateľmi nabíja pozitívnou energiou;
 • možnosť sebarealizácie, kariérneho rastu, podpora v osobnom, ako aj v odbornom rozvoji - rastieme spolu;
 • podieľanie sa na úspechoch a rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti - iba spoločný úspech podporuje našu stabilitu;
 • motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu - oceňujeme reálny výkon;
 • firemné, kultúrne, športové podujatia, teambuildingové a spoločenské akcie - najskôr kvalitná práca, potom kvalitná zábava;
 • možnosť zapojenia sa do charitatívnych a dobrovoľníckych akcií, či ekologických vylepšení - nie je nám to jedno;
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie - spoločne myslíme na budúcnosť;
 • príspevky zo Sociálneho fondu (napr. rekondičné pobyty, MDD, Mikuláš, rekreácia detí, narodenie dieťaťa, darovanie krvi) stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa a ďalšie benefity zamerané na zamestnanca - lebo benefitov nie je nikdy dosť;
 • profitový systém inovácií pre zamestnancov - realizujeme a oceňujeme nápady našich zamestnancov

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Uvítame doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU, v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú ponuku.

Dokumenty, prosím, zašlite V SLOVENSKOM JAZYKU NA KONTAKTNÚ OSOBU:
Ing. Ivana Strauss, tel.: +421 908 380 137, e-mail: kariera@sse.sk 

DO PREDMETU E-MAILU UVEĎTE NÁZOV PRACOVNEJ POZÍCIE, NA KTORÚ REAGUJETE.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.

Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.  Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na kariera@sse.sk alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@sse.sk. Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.